PolecamyJak przechowywać awokadoCzytaj
Praca

Zasiłek chorobowy

  • 21 września, 2023
  • 5 min read
Zasiłek chorobowy

Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego, czy samo zwolnienie lekarskie wystarczy do objęcia ubezpieczeniem chorobowym? O tym wszystkim przeczytasz w poniższym kompendium dotyczącym kwestii zasiłków chorobowych.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu

Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące osobom ubezpieczonym w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby. Wydawać by się mogło, że jest to proste i oczywiste, ale w rzeczywistości prawo do zasiłku chorobowego jest regulowane przez szereg zasad i wyjątków, które warto znać.

Kiedy nie otrzymasz zasiłku chorobowego?

Nie będziesz uprawniony do otrzymania świadczenia chorobowego za czas po zakończeniu ubezpieczenia, jeżeli:

  • posiadasz uprawnienia do emerytury, renty z powodu niezdolności do pracy lub nauczycielskiej rekompensaty,

  • jesteś uprawniony do emerytury lub renty inwalidzkiej z emerytur mundurowych,

  • kontynuujesz lub rozpoczynasz pracę zarobkową, która umożliwia Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym, lub masz prawo do świadczeń za czas choroby,

  • masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

  • masz prawo do dodatkowego świadczenia rodzicielskiego,

  • nie uzyskałeś prawa do zasiłku podczas trwania ubezpieczenia, ponieważ nie ukończyłeś wymaganego okresu karencji,

  • Twoje ubezpieczenie zakończyło się po wykorzystaniu całego okresu pobierania świadczenia chorobowego.

niezdolność do pracy powstałej wskutek poddania
JAk uzyskać tytułu niezdolności do pracy?

Zasiłek chorobowy przy niezdolności do pracy

Po pierwsze, prawo do zasiłku chorobowego nabywamy po określonym okresie ubezpieczenia, zwanych okresem wyczekiwania. Okres ten jest różny dla osób ubezpieczonych obowiązkowo i dobrowolnie – 30 dni dla obowiązkowych i 90 dni dla dobrowolnych.

Więcej o czasie trwania ubezpieczenia chorobowego

Okresy ubezpieczenia chorobowego z poprzednich lat są zaliczane do okresu wyczekiwania, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy. Ponadto, do okresu wyczekiwania zalicza się okres pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zasiłek chorobowy — wyjątki

Jednak istnieją pewne wyjątki, które dają prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania. Dotyczy to absolwentów szkół i uczelni, osób ubezpieczonych, które uległy wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, posłów i senatorów, funkcjonariuszy Służby Celnej przechodzących do pracy w Krajowej Administracji Skarbowej, oraz osób, które mają co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy a służba

Warto również wiedzieć, że prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikom, wykonawcom prac nakładczych oraz osobom odbywającym służbę zastępczą do 33 dni w roku kalendarzowym (lub do 14 dni, jeżeli ukończyły 50 rok życia) na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. Po tym okresie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego finansowanego ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek chorobowy a ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje również w przypadku, gdy niezdolność do pracy wystąpiła po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, pod warunkiem, że niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i wystąpiła nie później niż 14 dni (lub 3 miesiące w przypadku chorób zakaźnych o dłuższym okresie wylęgania) od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy przysługuje

Okres, przez który przysługuje zasiłek chorobowy, jest ograniczony do 182 dni (lub 270 dni w przypadku gruźlicy lub niezdolności do pracy w trakcie ciąży). Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy, nawet jeżeli wystąpiły przerwy między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy lub jeżeli pracownik był zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy.

Zasiłek chorobowy po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia

Należy też pamiętać, że zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne może wpłynąć na prawo do chorobowego zasiłku. Jeżeli na koncie ubezpieczonego stwierdzimy zadłużenie w wysokości przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, to prawo do zasiłku może być zawieszone do czasu spłaty zaległości.

Miesięczny zasiłek chorobowy

Warto również wiedzieć, że zasiłek chorobowy oblicza się według określonej stawki procentowej podstawy wymiaru zasiłku, która zależy od przyczyny niezdolności do pracy. Przy chorobie zwykłej zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, a w przypadku niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Mając na uwadze powyższe, zanim zgłosimy się po zasiłek chorobowy warto sprawdzić, czy spełniamy wszystkie warunki uprawniające do otrzymania tego świadczenia, a w razie wątpliwości skonsultować się z pracownikiem ZUS.

About Author

pejot