Anna Nowak
Anna Nowak
20 Lut, 2017 - 17:08
Zmiany w podatku dochodowym w 2017 roku

Zmiany w podatku dochodowym w 2017 roku

Anna Nowak

Od 2017 roku obowiązuje nowa kwota wolna od podatku. Pojawiły się również nieliczne nowości w zwolnieniach od podatku. Co jeszcze warto wiedzieć o rozliczeniach podatku dochodowego za 2017 rok?

Skala podatkowa i kwota wolna od podatku w 2017 roku

Skala podatkowa w tym roku nie uległa zmianie. Nadal obowiązują też dwa progi podatkowe, tj.
• dochód nieprzekraczający kwoty 85 528 zł opodatkowany jest według skali 18%,
• dochód powyżej kwoty 85 528 zł – opodatkowany według skali 32%.

Kwota wolna od podatku w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje degresywna kwota wolna od podatku. Oznacza to, że osoby zarabiające najmniej (ich dochody nie przekroczą 6 600 zł) będą uprawnione do korzystania z wyższej kwoty wolnej od podatku. Wraz ze wzrostem dochodów kwota ta będzie ulegała zmniejszeniu, a najbogatsi podatnicy (tacy, których dochody roczne przekroczą kwotę 127 000 zł) nie będą korzystać z kwoty wolnej od podatku w ogóle.

Kwota zmniejszająca podatek – rozliczenie PIT za 2017

Od 2009 roku kwota zmniejszająca podatek pozostawała na niezmienionym poziomie i wynosiła dla wszystkich podatników 556,02 zł. W 2017 roku kwota ta została uzależniona od wysokości uzyskiwanych dochodów i będzie wynosić odpowiednio:

Dla dochodów z przedziału 0 zł – 6 600 zł

Podatnicy, którzy zarobią przez cały rok nie więcej niż 6 600 zł nie zapłacą podatku. Dla nich bowiem kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1 188 zł.

Dla dochodów z przedziału 6 601 zł – 11 000 zł

Osoby, których dochód przekroczy kwotę 6 600 zł ale nie będzie wyższy niż 11 000 zł będą korzystały z kwoty zmniejszającej podatek wynoszącej 1 188 zł i pomniejszonej o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400zł

Dla dochodów z przedziału 11 001 zł – 85 528 zł

Podatników o dochodach rocznych wyższych niż 11 000 zł, ale nieprzekraczających 85 528 zł obowiązuje kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł.

Dla dochodów z przedziału 85 528 zł – 127 000 zł

Osoby, których dochód będzie wyższy niż 85 528 zł, ale nie przekroczy kwoty 127 000 zł obliczą swoją kwotę zmniejszającą podatek następująco: 556,02 zł należy pomniejszyć o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

W 2017 roku korzystniejsza ulga na dziecko

W związku ze zwolnieniem od opodatkowania dochodów nie przekraczających w skali roku kwoty 6 600 zł, skorzystają samotni rodzice, których dorosłe dzieci uczą się i jednocześnie pracują. Rodzic będzie mógł skorzystać z ulgi jeśli dochody dziecka nie przekroczą 6 600 zł, a nie jak dotychczas – 3 091 zł.

Podatki 2017 – nowe zwolnienie

Z opodatkowania zostało zwolnione jednorazowe świadczenie otrzymywane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Poz. 1860). Mowa tu o świadczeniu otrzymywanym z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Kwota tego świadczenia wynosi obecnie 4 000 zł.

Zmiany w zwolnieniu od podatku dla krwiodawców i w uldze na krew

Od 1 stycznia 2017 roku zwolnieniem od podatku objęte są przychody uzyskane przed dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Zmiany nastąpiły również w ulgach na cele krwiodawstwa. W 2017 roku od dochodu można odliczyć darowiznę w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy.

Stawki podatkowe ważne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Księgi rachunkowe – jaki limit w 2017 roku?

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, spółki cywile i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro, czyli 8 595 200 zł. Limit ten jest wyższy od poprzedniego o 800 000 euro.

Ryczałt ewidencjonowany – limit wyższy o 100 000 euro

Do tej pory limit uprawniający do korzystania z prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynosił 150 000 euro. Od 2017 roku limit ten jest wyższy i wynosi 250 000 euro, tj. 1 074 400 zł.

Niższy limit na transakcje gotówkowe

Do 15 000 zł został obniżony limit transakcji gotówkowych. Do tej pory limit ten wynosił 15 000 euro, a jego przekroczenie nie wiązało się z żadnymi konsekwencjami dla podatnika. Od 2017 roku, sumy opłacone gotówką ponad limit 15 000 zł nie będą mogły zostać zaliczone w koszty uzyskania przychodów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ