ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
21 Mar, 2019 - 07:11
Zmiana adresu zameldowania krok po kroku

Zmiana adresu zameldowania krok po kroku

ARTYKUŁ PARTNERA

Zmiana adresu zameldowania nie jest trudną procedurą: można to zrobić w urzędzie bądź przez Internet. Podpowiadamy, jak to zrobić.

W Polsce wciąż istnieje obowiązek meldunkowy, który dotyczy zarówno Polaków, jak i cudzoziemców mieszkających na terenie naszego kraju. Po zmianie miejsca zamieszkania możemy się zameldować na pobyt stały lub czasowy, a od 2018 roku możemy to zrobić w wygodny sposób online. Poniżej wyjaśniamy, jak wygląda zmiana adresu zameldowania w praktyce.

Zmiana adresu zameldowania a zmiana adresu zamieszkania

Zmiana adresu zameldowania wiąże się najczęściej z przeprowadzką, czyli wyborem nowego miejsca zamieszkania, pracy lub nauki. To miejsce nazywa się w języku urzędowym ośrodkiem interesów życiowych.

Jeśli zmiana ma być trwała, to należy zameldować się w tym miejscu na stałe. Jeżeli zaś przeprowadzka jest krótkotrwałym epizodem związanym np. z półrocznym stażem czy kilkumiesięcznym kursem, wówczas można skorzystać z meldunku czasowego. Zgodnie z prawem można mieć tylko jeden meldunek stały i / lub jeden meldunek czasowy.

Zmiana adresu zameldowania – czy to konieczne?

Każdy, kto mieszka w Polsce powinien być zameldowany. Ten obowiązek dotyczy zarówno obywateli naszego kraju, jak i obcokrajowców (jeśli przebywają w Polsce dłużej niż 14 dni). Meldunku dokonuje się w urzędzie miasta lub gminy, do której terytorialnie przypisane jest miejsce zamieszkania (nieruchomość).

Dowiedz się więcej: Krok po kroku: Zameldowanie dla obcokrajowca z UE w Polsce oraz Krok po kroku: Zameldowanie dla cudzoziemca spoza obszaru UE w Polsce

Pomimo że istnieje ustawowy obowiązek meldunkowy, jego niedopełnienie nie grozi żadnymi sankcjami. W 2011 roku weszły bowiem w życie przepisy, które zniosły obowiązujący wcześniej zapis w Kodeksie wykroczeń przewidujący karę grzywny lub nawet ograniczenia wolności dla osoby łamiącej przepisy o obowiązku meldunkowym.

Uwaga! Zmiana adresu zameldowania nie wymaga wymiany dowodu osobistego, ponieważ nie wpisuje się w nim danych adresowych.

Jak się zameldować?

Zameldowanie się pod nowym adresem jest prostą procedurą, którą można załatwić osobiście w urzędzie lub przez Internet. Zmiana zameldowania w formie elektronicznej jest możliwa dopiero od 2018 roku, wcześniej przez Internet można było jedynie się wymeldować. Możliwość tę wprowadziła Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie Ustawy o ewidencji ludności.

Bez względu na to, czy meldowane jest niemowlę czy dorosły, Polak czy cudzoziemiec, każdy z nich może być zameldowany zarówno na pobyt stały, jak i czasowy (czyli pobyt pod danym adresem dłuższy niż 3 miesiące).

Zmiana adresu zameldowania w urzędzie

Zmianę adresu zameldowania może zgłosić osobiście w urzędzie miasta lub gminy zainteresowana osoba lub jej pełnomocnik, a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (lub posiadającej te prawa, lecz ograniczone) – przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

Uwaga! Należy zgłosić się do urzędu na terenie gminy, w której będzie się mieszkać!

Meldunek w urzędzie – co ze sobą zabrać?

Do urzędu właściwego dla nowego miejsca stałego lub czasowego pobytu należy dostarczyć:

 • odpowiedni formularz – formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji obywatel.gov.pl,
 • do wglądu – dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania,
 • do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Uwaga! W przypadku meldowania się w wynajętym mieszkaniu formularz musi podpisać właściciel mieszkania!

Kiedy się zameldować?

Formularz oraz konieczne dokumenty należy dostarczyć do urzędu najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przybycia do nowego miejsca pobytu. Dla tych, którym zależy na czasie z dopełnieniem formalności, jest dobra wiadomość – urząd dokonuje meldunku natychmiast.

Ile kosztuje meldunek w urzędzie?

Za zameldowanie lub wymeldowanie nie pobiera się opłat, podobnie jak za zaświadczenie o meldunku na pobyt stały.

Zaświadczenie o meldunku na pobyt czasowy wydaje się na podstawie wniosku i wymaga wniesienia opłaty w wysokości 17 zł.

Zmiana adresu zameldowania przez Internet

Meldunek przez Internet to kolejna urzędowa e-usługa oferowana przez serwis ePUAP. Skorzystać z niej mogą osoby posiadające tzw. Profil Zaufany eGo.

Co jest potrzebne do zameldowania się drogą elektroniczną?

Do zameldowania się pod nowym adresem w serwisie online potrzebne są dokładnie te same dokumenty, jak w przypadku meldunku w urzędzie (należy je zeskanować) oraz dodatkowo: login z hasłem do Profilu Zaufanego i telefon komórkowy.

Do logowania się na ePUAP można wykorzystać także dane swojego podpisu elektronicznego lub dane do logowania się w bankowości elektronicznej (m.in. w PKOBP, Inteligo, Pekao S.A., mBank oraz ING).

Jak dokonać zmiany adresu zameldowania online?

Aby zalegalizować w e-urzędzie swój nowy adres zamieszkania, należy wykonać następujące kroki:

 1. Przygotować skany niezbędnych dokumentów.
 2. Zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl.
 3. Wybrać rodzaj e-usługi, czyli zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.
 4. Wybrać rodzaj pobytu (stały lub czasowy).
 5. Wprowadzić dane do formularza wniosku.
 6. Dołączyć skany wymaganych dokumentów.
 7. W przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu czasowym dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty z tego tytułu.
 8. Podpisać wniosek elektronicznie i wysłać.

Złożenie w powyższy sposób kompletnego wniosku o zmianę adresu zameldowania skutkuje natychmiastowym zameldowaniem pod nowym adresem i wymeldowaniem ze starego miejsca zamieszkania. Czasami jednak wymagane jest dostarczenie do urzędu oryginałów dokumentów, co wydłuża czas oczekiwania na załatwienie sprawy.

Obowiązkowy meldunek noworodka

Warto wspomnieć o obowiązku zameldowania noworodka. Odbywa się to poprzez zgłoszenie jego urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości, w której doszło do narodzin.

Od niedawna można to również zrobić przez Internet. W tym przypadku także potrzebny jest Profil Zaufany, a cała procedura rejestracji urodzenia dziecka w USC online wymaga między innymi wypełnienia formularza oraz wybrania imienia dziecka.

Dziecko należy zgłosić do USC w terminie 21 dni od wystawienia karty urodzenia przez lekarza lub położną, którzy odebrali poród.

Zgłoszenie narodzin dziecka do USC skutkuje wyrobieniem mu numeru PESEL, wydaniem aktu urodzenia oraz jego zameldowaniem. Usługa jest bezpłatna.

Czy trzeba się wymeldować?

Meldując się w nowym miejscu pobytu, można wskazać w formularzu poprzednie miejsce zamieszkania, wówczas wymeldowanie nastąpi automatycznie, z urzędu.

Wymeldowanie można też zgłosić przez Internet, na www.epuap.gov.pl.

Zmiana adresu zameldowania – dodatkowe formalności

Zmiana meldunku nie zobowiązuje do wymiany dowodu osobistego, natomiast istnieje mnóstwo innych powinności, o których warto pamiętać. Do nich należą m.in.:

 • wymiana prawa jazdy (czytaj niżej),
 • wymiana dowodu rejestracyjnego,
 • zgłoszenie zmian w miejscu pracy, w szkole lub na uczelni,
 • zgłoszenie zmian do właściwych rejestrów (np. CEiDG) w przypadku przedsiębiorców,
 • zgłoszenie nowego adresu dostawcom usług (np. firmom telekomunikacyjnym), energii elektrycznej, wody i gazu,
 • zgłoszenie nowego adresu bankom, towarzystwom ubezpieczeń, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Jeśli chodzi o obowiązkową wymianę prawa jazdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania, w najbliższym czasie czekają nas najprawdopodobniej zmiany. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury z dokumentów prawa jazdy zniknąć ma właśnie adres. Dzięki temu przeprowadzka do nowego lokum nie będzie wymagała od nas wyrabiania nowego dokumentu, co przy okazji pozwoli zaoszczędzić przeszło 100 zł, bo właśnie tyle obecnie kosztuje wymiana prawa jazdy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ