Katarzyna Zet
Katarzyna Zet
02 Lip, 2018 - 14:55
Zażalenie na postanowienie o przysądzeniu własności (wzór dokumentu)

Zażalenie na postanowienie o przysądzeniu własności (wzór dokumentu)

Katarzyna Zet

Zażalenie na postanowienie o przysądzeniu własności to środek odwoławczy mogący odwrócić losy licytacji nieruchomości. Dowiedz się, jak złożyć ten dokument!

Zażalenie na postanowienie o przysądzeniu własności to środek odwoławczy stosowany w trakcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Może z niego skorzystać dłużnik, którego nieruchomość została zlicytowana, by na przykład opóźnić uprawomocnienie się postanowienia o przysądzeniu własności. Warto wiedzieć, jakie są zasady składania takiego zażalenia, w jakim terminie można to zrobić i ile to kosztuje.

Środki odwoławcze po zakończeniu licytacji nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości to najbardziej drastyczny sposób odzyskania od dłużnika należności, który nierzadko pozbawia go własnego dachu nad głową. Na każdym etapie postępowania egzekucyjnego dłużnikowi przysługują jednak środki ochrony prawnej, które pozwalają mu chronić swoje interesy. Dotyczy to również sytuacji, w której przeprowadzono już licytacje komornicze.

Gdy już dojdzie do licytacji nieruchomości, dłużnik może skorzystać z trzech środków odwoławczych:

  • skargi lub zażalenia na postanowienie o przybiciu,
  • zażalenia na postanowienie o przysądzeniu własności,
  • zażalenia na postanowienie sądu II instancji w przedmiocie przysądzenia własności.

Każdy z powyższych środków odwoławczych należy zastosować w określonym czasie i odpowiedniej kolejności!

Zażalenie na postanowienie o przybiciu

Postanowienie o przybiciu jest wydawane przez sąd zaraz po zakończeniu licytacji nieruchomości i jest ono potwierdzeniem nabycia nieruchomości w drodze licytacji przez licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

Prawomocne postanowienie o przybiciu jest podstawą do wydania postanowienia o przysądzeniu własności, które jest tożsame z przeniesieniem własności nieruchomości na licytanta. Zanim postanowienie o przybiciu się uprawomocni, musi upłynąć termin 7 dni.

W tym czasie dłużnik (ale także wierzyciel) może złożyć zażalenie na postanowienie o przybiciu, o ile zapadło ono na posiedzeniu niejawnym. W przypadku gdy zapadło ono na posiedzeniu jawnym, najpierw należy złożyć skargę na udzielenie przybicia np. z tytułu naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, czy też przepisów dotyczących o najniższej cenie nabycia.

Zażalenie na postanowienie o przysądzeniu własności

Postanowienie o przysądzeniu własności zostaje wydane przez sąd po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu oraz wykonania wszystkich warunków licytacji przez nabywcę, czyli m.in. wpłacenia przez niego ceny nabycia nieruchomości na rachunek sądu.

W praktyce nabywca na wpłatę tej kwoty ma zwykle 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu. Po jej uregulowaniu sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy, które również musi się uprawomocnić, aby nabywca zyskał pełne prawa do nabytej nieruchomości.

Uprawomocnienie to następuje w ciągu 7 dni, o ile dłużnik (lub wierzyciel) nie skorzysta z przysługującego mu środka odwoławczego, jakim jest zażalenie na postanowienie o przysądzeniu własności.

Termin i miejsce złożenia zażalenia

Zgodnie z art. 998 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego:

„Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia”.

Na złożenie zażalenia na postanowienie o przysądzenie własności dłużnik ma 7 dni od daty jego ogłoszenia (na posiedzeniu jawnym) lub doręczenia (jeśli zapadło na posiedzeniu niejawnym).

Ważne! W uzasadnionych przypadkach można wnosić o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia (np. gdy dłużnikowi nie zostało doręczone postanowienie o przysądzenie własności). Wniosek taki należy złożyć wraz z zażaleniem do sądu w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Właściwym miejscem złożenia zażalenia jest sąd, który wydał postanowienie o przysądzeniu własności. Zazwyczaj jest to sąd rejonowy, przy którym odbyła się licytacja nieruchomości.

Podstawa i treść zażalenia

Jeśli chodzi o podstawę zażalenia, warto zwrócić uwagę na drugie zdanie cytowanego wyżej paragrafu z k.p.c., które wyraźnie mówi, że nie mogą nią być uchybienia sprzed momentu uprawomocnienia się przybicia.

W praktyce więc w zażaleniu można podnieść niewiele kwestii np. prawomocność postanowienia o przybiciu, niewykonanie przez nabywcę warunków licytacyjnych lub błędy w samym postanowieniu o przysądzenie własności.

Treść zażalenia powinna wypełniać wymogi formalne opisane w art. 394 k.p.c. par. 3, a także wymogi formalne dla pisma procesowego. W piśmie powinny znaleźć się w szczególności:

  • oznaczenie sądu,
  • oznaczenie stron (dane osoby składającej zażalenie – imię, nazwisko, adres, PESEL itp.),
  • oznaczenie zaskarżanego postanowienia,
  • wyraźny wniosek albo o uchylenie albo o zmianę zaskarżanego postanowienia,
  • uzasadnienie zażalenia,
  • podpis strony lub jej przedstawiciela/ pełnomocnika.

Pobierz: Zażalenie na postanowienie o przysądzeniu własności – wzór w formacie PDF >>

Ważne! Jeśli sąd odrzuci zażalenie, dłużnikowi przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie sądu do drugiej instancji na odrzucenie zażalenia w pierwszej instancji. Prawo to wynika wprost z art. 394 k.p.c. par. 1. Zgodnie zaś z paragrafem drugim ww. przepisu:

„Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie – od ogłoszenia postanowienia”.

Opłata sądowa z tytułu złożenia zażalenia

Aby skutecznie złożyć zażalenie na postanowienie o przysądzeniu własności, należy uiścić stosowną opłatę sądową z tego tytułu. Opłata od zażalenia obliczana jest według specjalnych stawek określonych w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623 j.t.) i nie może ona wynieść mniej niż 30 zł.

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – zasady, które trzeba znać >>

Aukcje komornicze to dla wielu osób okazja do zakupu atrakcyjnej nieruchomości w niskiej cenie. Należy jednak pamiętać, że po drugiej stronie zawsze stoi dłużnik, który właśnie pozbawiany jest domu lub mieszkania i który w związku z tym może wykorzystać wszelkie ścieżki prawne w celu dochodzenia swoich praw.

Zażalenie na postanowienie o przysądzeniu własności jest jednym z nich – jest to w zasadzie ostateczny środek odwoławczy, który może odwrócić losy licytacji nieruchomości albo przynajmniej opóźnić moment przeniesienia własności.

ZOBACZ RÓWNIEŻ