Anna Nowak
Anna Nowak
30 Maj, 2017 - 17:58

Zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

Anna Nowak

Zawieszenie działalności gospodarczej może być dobrą propozycją dla firm w kłopocie lub przedsiębiorców, którzy chcą przejść na swoisty „urlop wychowawczy”.

Według danych pochodzących z CEIDG, zawieszenie działalności gospodarczej dotyczy ok. 20% wszystkich firm prowadzonych przez osoby fizyczne. To niemało, zważywszy na fakt, że w Polsce funkcjonuje ponad 2,5 miliona takich przedsiębiorstw.

Powody korzystania z możliwości zawieszenia firmy są rozmaite, od kryzysu finansowego w firmie, przez sezonowy charakter działalności, po konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w pierwszych latach po urodzeniu.

Kto może zawiesić firmę

Zawieszenie działalności gospodarczej dotyczy firm prowadzonych przez osoby fizyczne (także tych, działających w formie spółek cywilnych), w których nie są zatrudnieni żadni pracownicy.

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie można jej wykonywać, ani uzyskiwać z tego tytułu bieżących przychodów. W zamian, przedsiębiorca jest zwolniony od obowiązku naliczania i odprowadzania podatku dochodowego oraz podatku VAT (chyba, że uzyska w tym okresie jakieś dochody).

W tym czasie nie nalicza się również i nie odprowadza składek ZUS. Z drugiej jednak strony, osoba, która zawiesiła działanie swojej firmy, nie podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątek stanowią osoby, które po spełnieniu określonych wymogów podlegają ubezpieczeniu rentowemu, emerytalnemu i zdrowotnemu (np. zawieszenie w celu sprawowania opieki nad dzieckiem).

Zawieszenie działalności gospodarczej może trwać od 30 dni do 2 lat.

Ważne: Jeśli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem 24 miesięcy, zostanie on automatycznie wykreślony z wpisu w CEIDG.

Dowiedz się więcej: Działalność gospodarcza – to musisz wiedzieć >>

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszonej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca ma prawo przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, osiągać przychody finansowe (także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia), oraz zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Przedsiębiorca ma też prawo podejmować działania niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza „urlopu” od wszystkich obowiązków biznesmena. Przedsiębiorca ma obowiązek regulować swoje zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności, musi także stawiać się na wezwania sąd, brać udział w postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością firmy przed jej zawieszenie oraz poddawać się kontroli organów do tego upoważnionych w zakresie prowadzenia firmy.

Wychowawczy dla przedsiębiorców – zawieszenie w celu sprawowania opieki nad dzieckiem

Przedsiębiorca może skorzystać z zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, czyli z tzw. „urlopu wychowawczego dla przedsiębiorców”.

Zawieszenie to może trwać do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki – do 6 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Zawieszenia można dokonać w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Możliwość ta jest o tyle korzystna, że przedsiębiorca jest wówczas objęty ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym, a składki zostaną odprowadzone z budżetu państwa.

Zasiłek dla bezrobotnych w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W tym przypadku świadczenie przysługuje na tych samych zasadach, co pracownikom, którzy sami zwolnili się z pracy za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron. Zasiłek będzie wypłacany takiej osobie po upływie 90 dni od daty zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Jak zgłosić zawieszenie działalności gospodarczej?

Formalności można załatwić osobiście w urzędzie miasta lub gminy bądź wypełniając wniosek na stronie CEIDG, przez internet.

W przypadku osoby fizycznej należy złożyć formularz CEIDG-1, spółki cywilne dodatkowo składają CEIDG-S.C. W przypadku spółki cywilnej, aby działalność uległa zawieszeniu, muszą jej dokonać wszyscy wspólnicy.

Wniosek, oprócz danych osobowych, danych dotyczących firmy oraz nazwy naczelnika urzędu skarbowego, wymaga wskazania:

  • daty zawieszenia działalności gospodarczej (data ta nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku),
  • przewidywanej daty zakończenia okresu zawieszenia działalności firmy,
  • oświadczenia o niezatrudnianiu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej pracowników,
  • w przypadku wyboru zawieszenia działalności firmy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem – oświadczenia o tym wyborze.

Poza drukiem CEIDG-1 (ewentualnie z załącznikiem CEIDG-SC), przedsiębiorca nie ma obowiązku informowania urzędu skarbowego lub ZUS o fakcie zawieszenia działalności. W okresie zawieszenia firmy nie ma też obowiązku składania deklaracji na podatek dochodowy, czy podatek VAT, ani deklaracji ZUS.

Ważne: Przedsiębiorca, który zawiesił działalność w środku miesiąca musi złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA i opłacić składki na ubezpieczenia społeczne za ten okres, w którym firma funkcjonowała.

ZOBACZ RÓWNIEŻ