Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
12 Kwi, 2019 - 06:28

Zasiłek w Niemczech, czyli wszystko o świadczeniach socjalnych

Mariola Krzyżak

Na jakiego rodzaju zasiłek w Niemczech możesz liczyć, przeprowadzając się za granicę? Dowiedz się wszystkiego o świadczeniach socjalnych.

Kraj naszych zachodnich sąsiadów słynie w Europie z doskonałej opieki socjalnej. Zasiłek w Niemczech można dostać w wielu przypadkach. Także wyjeżdżający za granicę Polacy jako obywatele Unii Europejskiej już po 3 miesiącach pobytu mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Poniżej wyjaśniamy szczegółowo, na jaką pomoc socjalną można liczyć w Niemczech.

Zasiłek w Niemczech – rodzaje świadczeń socjalnych

Świadczenia socjalne w Niemczech przewidują pomoc dla mieszkańców kraju na wielu płaszczyznach. W zasadzie każdy, kto znajdzie się w gorszej sytuacji finansowej, może liczyć na wsparcie. Również Polacy decydujący się na osiedlenie się tutaj mogą korzystać z tego typu pomocy.

Zasiłek w Niemczech przyznawany jest w wielu różnych sytuacjach losowych, a jego wysokość jest na tyle wysoka, że będzie można z powodzeniem podreperować domowy budżet.

Polityka socjalna Niemiec

Niemcy są wysoko rozwiniętym państwem socjalnym, co oznacza, że w konstytucji kraju pojawia się odpowiedni zapis, w którym zaznaczono, że kraj jest politycznie zobowiązany do zapewniania swoim obywatelom podstawy do egzystencji. Do tego państwo ma również obowiązek stosowania zasady równości socjalnej, a rodzinę oraz pracownika otaczać specjalną uwagą. Opieka państwa obejmuje także zabezpieczenie ryzyka życiowego oraz godnej starości.

Opieka socjalna według UE

Wszystko to sprawia, że obywatele Niemiec mogą liczyć na szeroki wachlarz świadczeń socjalnych wspomagających ich w różnych okolicznościach. Według dyrektyw Unii Europejskiej każdy z jej obywateli może swobodnie zmieniać miejsce zamieszkania na terenie wspólnoty oraz zostać otoczony opieką socjalną nowego miejsca zamieszkania na takim samym poziomie, jak rodowici mieszkańcy. Polacy, którzy decydują się więc na wyjazd na stałe do Niemiec, mogą liczyć na takie same przywileje w myśl zasady o równości socjalnej.

Dowiedz się więcej: Regiony i miasta w Niemczech o najlepszym statusie życia

Świadczenia rodzinne w Niemczech

Jako państwo socjalne Niemcy na piedestale stawiają dbałość o rodzinę wraz z jej nowymi potomkami. Jeżeli więc przeprowadzamy się tutaj na stałe, możemy liczyć na atrakcyjny pakiet świadczeń, które pomogą nam w zapewnieniu środków finansowych na najpotrzebniejsze wydatki.

Warto zaznaczyć, że oprócz najpopularniejszych, przedstawionych poniżej świadczeń istnieje także jeszcze wiele dodatków, których przyznawanie uzależnione jest od indywidualnej sytuacji. W ten sposób możemy otrzymać dodatkowo np. zasiłek dla samotnej matki czy dodatkowe pieniądze na wyprawkę dla dziecka.

Dowiedz się więcej: Praca w Niemczech dla kobiet

Zasiłek w Niemczech - Kindergeld

źródło zdjęcia: Getty Images / Stadtratte

Kindergeld, czyli zasiłek w Niemczech na dziecko

Najważniejszym ze świadczeń socjalnych jest tzw. Kindergeld. Przyznawany jest on dla większości pracowników w stałej, comiesięcznej stawce na każde dziecko. W 2019 roku wypłacana kwota wynosi kolejno:

  • 194 euro na pierwsze i drugie dziecko,
  • 200 euro na trzecie dziecko,
  • 225 euro na każde kolejne dziecko.

W lipcu 2019 roku planowana jest podwyżka i tym samym każde świadczenie wzrośnie o 10 euro. Oprócz tego osoby o małych dochodach (poniżej 900 euro miesięcznie), które nie korzystają z pomocy społecznej (Harz IV), będą mogły liczyć na dodatek w wysokości do 170 euro na każde dziecko.

Polacy mogą ubiegać się o tego typu świadczenie po przepracowaniu 6 miesięcy w legalnej pracy, w której opłacane są składki.

Podstawą do przyznania zasiłku na dzieci jest złożenie odpowiedniego wniosku. Według obowiązującego prawa wyrównanie za wcześniejsze miesiące obowiązuje jedynie do 6 miesięcy kalendarzowych wstecz. Dlatego też zaraz po otrzymaniu prawa do pobierania świadczenia należy jak najszybciej przystąpić do załatwiania niezbędnych formalności.

Co ważne, Kindergeld przyznawany jest wszystkim dzieciom bez względu na ich obywatelstwo i miejsce zamieszkania do momentu, kiedy się uczą.

W celu złożenia właściwego wniosku należy najpierw wypełnić formularz, który znajdziemy w oddziałach Kas Świadczeń Rodzinnych (Famielienkasse). Możemy znaleźć go także na stronach internetowych instytucji rządowych.

Wraz z wypełnionym formularzem konieczne będzie przedstawienie kompletu dokumentów. Wniosek zostanie rozpatrzony w okresie od 2 do 6 miesięcy, co zależy od indywidualnych kwestii lub kompletności dokumentacji.

Kinderzuschlag, czyli dodatek na dzieci dla rodziców o niskich dochodach

Jeżeli pracujemy w Niemczech, ale nasze dochody nie są wystarczająco wysokie, możemy liczyć na dodatek do pobieranego na dzieci Kindergeld. Przyznawany jest on w przypadku, kiedy dochody łączne rodziców wynoszą minimum 900 euro brutto, a samotnego rodzica minimum 600 euro brutto.

Rodzic nie może być bezrobotny i uprawniony do pobierania zasiłku z tego tytułu.

Dodatek na dzieci w 2019 roku wynosi 170 euro na każde dziecko co miesiąc.

Zasiłek wychowawczy Elterngeld

Na zasiłek w Niemczech mogą liczyć także rodzice, którzy decydują się na opiekę wychowawczą nad swoimi pociechami przez pierwsze 14 miesięcy od narodzin dziecka. Jedno z rodziców może korzystać z takiego świadczenia przez maksymalnie 12 miesięcy. Pozostałe 2 miesiące przypadają więc dla drugiego z opiekunów, jeżeli ten zechce z niego skorzystać po upływie wspomnianego roku.

Prawo do pobierania tego typu świadczenia posiadają wszyscy, których miejscem stałego pobytu są Niemcy oraz którzy zamieszkują ze swoim dzieckiem. Stawka zasiłku wyliczana jest na podstawie dochodów rodziców, które uzyskali w roku poprzedzającym narodziny.

Wysokość obliczana jest na podstawie zarobków rodzica, który chce skorzystać z prawa do opieki nad dzieckiem. Zazwyczaj jest ona szacowana na 65 do 67% stawki wynagrodzenia.

Dowiedz się więcej: Praca za granicą: Zarobki w Niemczech

Minimalna kwota Elterngeld w Niemczech wynosi 300 euro miesięcznie. Rodzic opiekujący się dzieckiem może podjąć dodatkowo pracę zarobkową, jednak liczba godzin nie może przekraczać 30 tygodniowo. Po upływie 14 miesięcy można starać się o przedłużenie świadczenia, zamieniając je na tzw. Elterngeld Plus, które może trwać do 28 miesięcy pod warunkiem, że rodzic wróci do pracy na pół etatu.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Osoby, które na stałe mieszkają w Niemczech, ale nie posiadają legalnego zatrudnienia, są objęte prawem do otrzymywania świadczeń dla bezrobotnych. Przewiduje się dwie formy pomocy, które uzależnione są od kilku czynników.

Zasiłek w Niemczech dla bezrobotnych

źródło zdjęcia: Getty Images / BernardaSv

Arbeitslosengeld I 

Jest to świadczenie przyznawane osobom, które straciły pracę, jednak wcześniej w ciągu 2 lat przepracowały przynajmniej 12 miesięcy i w ramach składek opłacały ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Tego typu zasiłek może być przyznawany przez okres od minimum 6 do maksymalnie 24 miesięcy w zależności od wieku oraz stażu pracy.

Stawka wynosi 60% wynagrodzenia netto w przypadku osób bezdzietnych oraz 67% w przypadku rodziców. W ramach świadczenia opłacane są także składki na ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne oraz pielęgnacyjne.

Warto zaznaczyć, że prawo do zasiłku nie jest zależne od zgromadzonych przez podmiot wnioskujący oszczędności czy majątku. Osoba pobierająca taki zasiłek może natomiast czerpać dochód z pracy dodatkowej, jednak nie może ona przekraczać 15 godzin tygodniowo.

Dowiedz się więcej: Legalna praca w Niemczech – niezbędne formalności

Arbeitslosengeld II (Hartz IV)

Osoby, które nie mają prawa do pobierania wyżej wymienionego świadczenia, gdyż z pewnych powodów nie opłacały określonych składek przez odpowiedni okres czasu, mogą liczyć na pomoc ze strony państwa.

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany z krajowego budżetu ma za zadanie zapewnienie niezbędnego minimum środków finansowych do godnego życia. Jest on wypłacany na podstawie tzw. stałych podstawowych stawek świadczeń socjalnych. Oznacza to, że kwota jest jednolita.

Tego typu zasiłek w Niemczech jest wypłacany tak długo, aż osoba do niego uprawniona nie znajdzie zatrudnienia pozwalającego na utrzymanie. Aktywne poszukiwanie pracy jest bowiem jednym z warunków do przyznawania takiego świadczenia.

Warto zaznaczyć, że w ramach Hartz IV państwo może opłacać także np. koszty ogrzewania czy przyznawać dodatek do czynszu za wynajem mieszkania. Można także wnioskować o tzw. zapotrzebowanie dodatkowe (Mehrbedarf). Przysługuje ono zazwyczaj samotnym rodzicom wychowującym dzieci, kobietom w ciąży czy osobom niepełnosprawnym.

To, czy zostanie nam przydzielone prawo do tego zasiłku, uzależnione jest od wielu czynników. Pod uwagę będzie brana np. nasza sytuacja rodzinna, czyli dochody małżonka czy liczba dzieci. Należy pamiętać, że inne świadczenia socjalne np. Kindergeld są liczone jako dochód. Także zgromadzone oszczędności mogą być oszacowane jako środki finansowe umożliwiające samodzielne utrzymywanie się. Tego rodzaju zastrzeżenia zapobiegają np. turystyce socjalnej.

Dowiedz się więcej: Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – zasady przyznawania dla Polaków

Zasiłek chorobowy

W Niemczech prawo przewiduje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla każdego mieszkańca kraju. System ubezpieczeń w Niemczech nieco różni się od polskiego, gdyż każdy musi sam zdecydować o wyborze odpowiedniej kasy chorych.

Zasiłek w Niemczech – chorobowe

źródło zdjęcia: Getty Images / SARINYAPINNGAM

Kiedy zachorujemy, nasz pracodawca jest zobowiązany do dalszego wypłacania nam wynagrodzenia. Jeżeli jednak nasza choroba trwa dłużej niż 6 tygodni, obowiązek ten przejmuje nasza kasa chorych, która będzie wypłacać nam tzw. Krankengeld. Stawka takiego zasiłku wynosi zazwyczaj około 70% wypłaty w kwocie brutto. W pewnych sytuacjach stawka ta może jednak ulec zwiększeniu.

Warto zaznaczyć, że podstawą do przejęcia obowiązku wypłaty świadczenia przez kasy chorych jest zwolnienie lekarskie na skutek choroby, która nie czyni nas niezdolnymi do pracy z własnej winy.

Bardzo ważne jest także dbanie o ciągłość zwolnienia. Tego typu świadczenie może być wypłacane maksymalnie 78 tygodni w ciągu 3 lat. Jeżeli jednak nasza sytuacja zdrowotna nie polepszy się po takim czasie, warto pamiętać, że będziemy mogli liczyć na inne formy pomocy socjalnej, które zapewnią nam dodatkowe środki finansowe.

Wohngeld – zasiłek mieszkaniowy

Osoby o dochodach na tyle niskich, że posiadają trudności z opłaceniem czynszu lub utrzymaniem mieszkania własnościowego, mogą ubiegać się o dodatek, który pomoże im radzić sobie z comiesięcznymi wydatkami.

Zasiłek w Niemczech - wynajem mieszkania

Zasiłek mieszkaniowy, czyli Wohngeld otrzymuje się w każdym miesiącu. Stawka dodatku waha się od 90 do 186 euro. Kwota ta uzależniona jest od wielu czynników, jednak w grę wchodzi przede wszystkim sytuacja finansowa oraz liczba członków rodziny.

Pieniądze wypłacane są z budżetu państwa oraz poszczególnych krajów związkowych przez okres 12 miesięcy. Czas otrzymywania zasiłku może ulec skróceniu lub wydłużeniu, co uzależnione jest od sytuacji życiowej wnioskodawcy. W celu trzymania zasiłku należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z pełną dokumentacją.

Pamiętajmy, że ten specyficzny zasiłek w Niemczech nie zostanie przyznany w przypadku próby nadużycia, tzn. że nie wolno nam wnosić o dodatek np. na wynajem mieszkania o metrażu znacznie przekraczającym nasze realne zapotrzebowanie.

Dowiedz się więcej: Meldunek w Niemczech – to musisz wiedzieć!

W Niemczech każdy potrzebujący może liczyć na pomoc państwa

Niemcy to tzw. kraj opiekuńczy o wysoko rozwiniętym systemie pomocy socjalnej. Każdy, kto legalnie zamieszkuje to państwo, ma szansę na otrzymanie pomocy, która zapewni mu godziwe życie.

Zasiłek w Niemczech można uzyskać w wielu sytuacjach, a zasady przyznawania są proste i przejrzyste. Każda osoba znajdująca się w potrzebie może udać się do jednego z licznych urzędów zajmujących się udzielaniem świadczeń, w którym sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie.

W myśl zasady o równości socjalnej Niemcy zapewniają pomoc mierzoną na miarę każdego mieszkańca, w tym także Polaków, którzy jako obywatele Unii Europejskiej mają pełne prawo do korzystania z pomocy na takim samym poziomie jak obywatele niemieccy. Jeżeli więc zastanawiamy się nad wyjazdem, to warto mieć na uwadze fakt, że oprócz wyższego wynagrodzenia możemy liczyć także na szeroki wachlarz świadczeń socjalnych, które nie pozwolą na drastyczne pogorszenie się naszej sytuacji życiowej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ