Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
13 Kwi, 2018 - 02:00

Zasiłek przedemerytalny – ile wynosi, kiedy i komu przysługuje?

Malwina Tomżyńska

Zasiłek przedemerytalny to często ostatnia deska ratunku dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Dla kogo zasiłek przedemerytalny jest dobrym rozwiązaniem? Kiedy można się o niego ubiegać? Jakie warunki muszą zostać spełnione i jak długo można pobierać świadczenie emerytalne? Przeczytaj!

Zasiłek przedemerytalny to świadczenie, którym z roku na rok interesuje się coraz więcej Polaków w wieku przedemerytalnym. Poniżej prezentujemy komu przysługuje prawo do zasiłku, ile w 2018 r. wynosi świadczenie, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać finansowanie oraz jak długo można pobierać zasiłek przedemerytalny.

Regulacje prawne związane z zasiłkiem przedemerytalnym

Zasiłek przedemerytalny jest świadczeniem przysługującym określonej grupie osób, które osiągnęły wiek emerytalny, lecz z różnych przyczyn nie mogą wykonywać pracy zawodowej. Za kwestie formalne, przyznawanie oraz wypłatę zasiłku przedemerytalnego odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kwestię zasiłków przedemerytalnych w Polsce reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 z późn. zm.). Dokument określa m. in.:

 • zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych, za które w Polsce odpowiada Zakłada Ubezpieczeń Społecznych,
 • tryb starania się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego oraz procedurę wypłat,
 • zasady zgodnie z którymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje wypłaty świadczeń oraz zasiłków, przyznanych zgodnie z przepisami o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
 • regulacje dotyczące wstrzymywania wypłaty zasiłków oraz świadczeń przedemerytalnych.

Zasiłek przedemerytalny – osoby uprawnione do pobierania świadczenia

Zasiłek przedemerytalny przyznawany jest dwuetapowo. Każda osoba zainteresowana przyznaniem świadczenia musi spełnić tzw. kryteria ogólne oraz szczegółowe warunki określone ustawą oddzielnie dla każdej grupy osób zainteresowanych.

Warunki ogólne dla zasiłku przedemerytalnego:

 • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni,
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • w całym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, osoba zainteresowana zasiłkiem przedemerytalnym nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny podjęcia pracy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wynikającej z propozycji urzędu pracy oraz nie odmówiła zatrudnienia w ramach tzw. robót publicznych lub prac interwencyjnych (formy aktywizacji osób bezrobotnych),
 • złożenie wniosku o zasiłek przedemerytalny (obecnie świadczenie przedemerytalne) w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wydania przez Powiatowy Urząd Pracy dokumentu potwierdzającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych,
 • złożenie wniosku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia ustania zatrudnienia (także w związku z podjętą w ramach zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy aktywizacji zawodowej – prace interwencyjne lub roboty publiczne), a także innej pracy zarobkowej, o ile zainteresowany zasiłkiem przedemerytalnym w okresie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych wykonywał inną pracę zarobkową lub był zatrudniony.

Do pobierania zasiłku przedemerytalnego uprawniona jest osoba, która oprócz powyższych kryteriów spełni szczególne warunki wymagane do wypłaty świadczenia, określone przez ustawę.

Zwolnienie z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy:

 • minimum – 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy,
 • wiek – 56 lat w przypadku kobiet oraz 61 lat w przypadku mężczyzn,
 • minimalny staż pracy – 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn.

Zwolnienie z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy:

 • minimum – 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy (jeżeli staż pracy osiągnięty został do 31 grudnia roku poprzedzającego zwolnienie z pracy),
 • wiek – bez względu na wiek,
 • minimalny staż pracy – 34 lat w przypadku kobiet oraz 39 lat w przypadku mężczyzn.

Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy:

 • minimum – 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy,
 • wiek – 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn,
 • minimalny staż pracy – 30 lat w przypadku kobiet oraz 35 lat w przypadku mężczyzn.

Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy:

 • minimum – 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy,
 • wiek – bez względu na wiek,
 • minimalny staż pracy – 35 lat w przypadku kobiet oraz 40 lat w przypadku mężczyzn.

Ogłoszenie upadłości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • minimum – 24 miesiące nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 • wiek – 56 lat w przypadku kobiet oraz 61 lat w przypadku mężczyzn,
 • minimalny staż pracy – 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn.

Ustanie prawa do renty:

 • minimum – 5 lat nieprzerwanego pobierania świadczenia, rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od momentu ustania prawa do renty,
 • wiek – 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn,
 • minimalny staż pracy – 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn.

Ustanie prawa do: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci podopiecznego:

 • minimum – co najmniej 365 dni nieprzerwanego pobierania wybranego świadczenia,
 • wiek – 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn,
 • minimalny staż pracy – 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce >>

Zasiłek przedemerytalny – wysokość świadczenia

Od 1 marca 2018 r. wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 1 070,99 zł.

Wysokość świadczenia przedemerytalnego obowiązuje od 1 marca danego roku do końca lutego roku następnego.

Zasiłek przedemerytalny podlega tzw. okresowej waloryzacji i wypłacany jest co miesiąc przez cały okres, na jaki został przyznany zasiłek przedemerytalny.

Zasiłek przedemerytalny – ile można dorobić?

Zasiłek przedemerytalny rządzi się takimi samymi prawami jak świadczenie emerytalne. Zostaje całkowicie zawieszony jeżeli osiągnięty przez pobierającego przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w 2017 r. wynosiło 4 271, 51 zł. Kwotę zaokrągla się do pełnych części dziesiętnych w górę. Obecnie kwota ta nie może przekroczyć 2 990, 10 zł.

Zasiłek przedemerytalny może zostać zmniejszony w przypadku przekroczenia miesięcznego przychodu w wysokości odpowiadającej 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (aktualnie 1 067, 90 zł). Wysokość zmniejszenia odpowiada wysokości przekroczenia powyższego progu.

Obniżenia zasiłku przedemerytalnego można uniknąć jeżeli nasz przychód jest wartością nieregularną. W takiej sytuacji zgłaszamy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o rozliczenie roczne. Jeżeli średnia wartość przychodu rocznego nie przekroczy progu 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nasz zasiłek przedemerytalny nie zostanie obniżony.

Dowiedz się więcej: Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym?

Zasiłek przedemerytalny – niezbędne dokumenty:

 • wniosek (druk ZUS ESP dostępny w każdym oddziale Zakładu ubezpieczeń Społecznych oraz do wydrukowania tutaj),
 • świadectwo pracy, potwierdzające sposób rozwiązania umowy o pracę (np. zwolnienie grupowe, likwidacja stanowiska pracy, upadłość firmy),
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przez okres 180 dni (pół roku),
 • informacja z urzędu pracy potwierdzająca, że przez okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiliśmy proponowanej nam formy aktywizacji zawodowej (np. prace interwencyjne lub roboty publiczne),
 • dokumenty potwierdzające lata pracy – składkowe i nieskładkowe oraz okresy pracy w gospodarstwie rolnym o ile występowały.

Po dostarczeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych komplety dokumentów, instytucja ma 30 dni na wydanie decyzji odnośnie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia emerytalnego.

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne

Możemy się spotkać z dwoma podobnymi określeniami, opisującymi to samo świadczenie pieniężne. W przepisach, obowiązujący kilkanaście lat temu, zasiłek przedemerytalny został zastąpiony świadczeniem przedemerytalnym, którego zasady określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ