Anna Nowak
Anna Nowak
26 Cze, 2017 - 17:57

Zasiłek dla bezrobotnych – komu i na jakich warunkach przysługuje?

Anna Nowak

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? Jaka jeszcze pomoc przysługuje osobie bezrobotnej?

Czy warto rejestrować się w urzędzie pracy? Warto, mimo, iż wymaga to dopełnienia pewnych formalności. Wiele osób właśnie z obawy przed nimi rezygnuje z rejestracji. Rejestracja pozwala uzyskać nie tylko zasiłek dla bezrobotnych, ale też dostęp do bezpłatnej pomocy medycznej i leków na receptę ze zniżką. To również szansa na szybsze wyjście z zawodowego dołka. Zyskuje się więc całkiem sporo.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku uzależniona jest od stażu pracy. Wynosi on:

 • dla osób ze stażem od 5 lat do 20 lat (zasiłek podstawowy 100%):
  • 831,10 zł przez pierwsze 3 miesiące posiadania prawa do zasiłku,
  • 652,60 zł przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku;
 • dla osób ze stażem niższym niż 5 lat (zasiłek obniżony 80%):
  • 664,90 zł przez pierwsze 3 miesiące posiadania prawa do zasiłku,
  • 522,10 zł przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku;
 • dla osób ze stażem powyżej 20 lat pracy (zasiłek podwyższony 120%):
  • 997,40 zł przez pierwsze 3 miesiące posiadania prawa do zasiłku;
  • 783,20 zł przez pierwsze 3 miesiące posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje przez okres od 6 do 12 miesięcy, przy czym na całoroczną pomoc finansową mogą liczyć osoby zamieszkałe na obszarze, na którym stopa bezrobocia przekracza 150% krajowej stopy bezrobocia (w kwietniu 2017 r. krajowa stopa bezrobocia wynosiła 7,7%, na stronie GUS można poznać stan bezrobocia na poszczególnych obszarach.

Zasiłek dla bezrobotnych przez 12 miesięcy mogą też pobierać osoby, które:

 • ukończyły 50 lat i przepracowały co najmniej 20 lat,
 • mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło jeszcze 15 roku życia, a współmałżonek stracił prawo do zasiłku.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce >>

Jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje każdemu, kto utracił pracę. Trzeba zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, a później dodatkowo złożyć wniosek o zasiłek.

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Pierwszym krokiem do uzyskania zasiłku jest rejestracja w urzędzie pracy. Aby zyskać status bezrobotnych należy okazać:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania oraz potwierdzenie z wyznaczonym terminem odbioru dowodu osobistego,
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
 • świadectwa pracy oraz inne dokumenty pomocne w ustaleniu uprawnień, m.in.:
  • w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę – zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto za każdy miesiąc,
  • w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub o dzieło – umowy wraz z rachunkiem dot. świadczonej usługi lub zaświadczenie o okresie pracy oraz o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie o wykreśleniu lub zawieszeniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o opłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne i o podstawie wymiaru składek na to ubezpieczenie społeczne,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • decyzję ZUS o ustaniu prawa do świadczeń pobieranych po ustaniu zatrudnienia (m.in.: zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego) oraz zaświadczenie o okresie pobierania tych świadczeń i o podstawie wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych

Drugim krokiem do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do tego zasiłku. Można to zrobić po upływie:

 • 7 dni od dnia rejestracji w urzędzie pracy – w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę,
 • 7 dni od dnia rejestracji w urzędzie pracy – w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (w trybie art. 55 kodeksu pracy),
 • 7 dni od dnia rejestracji w urzędzie pracy – w przypadku rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta, lub z dniem wykonania pracy, na czas wykonania której zawarto umowę,
 • 90 dni od dnia rejestracji w urzędzie pracy – w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron (z wyjątkiem rozwiązania umowy z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy),
 • 90 dni od dnia rejestracji w urzędzie pracy – w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika,
 • 90 dni od dnia rejestracji w urzędzie pracy – w przypadku zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
 • 180 dni od dnia rejestracji w urzędzie pracy – w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Co oprócz zasiłku zyskuje zarejestrowany bezrobotny?

Jak widać, zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany na stosunkowo krótki okres, ale rejestrować się w urzędzie pracy warto nawet wtedy, gdy prawo do pobierania zasiłku nie przysługuje. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób można korzystać z bardzo wartościowych uprawnień bez ponoszenia kosztów.

Dowiedz się więcej: Bezpłatne porady prawne: gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji? >>

Ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych

Wraz z utratą pracy tracimy prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Dokładniej, ubezpieczenie zdrowotne przestaje działać po upływie 30 dni od ustania stosunku pracy lub zawieszenia, czy też zakończenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że miesiąc po wyjściu z systemu ubezpieczeń społecznych nie możemy już liczyć na bezpłatną pomoc lekarzy, darmową pomoc pogotowia ratunkowego, czy bezkosztowe operacje i pobyt w szpitalu.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że nie podlegając ubezpieczeniu zdrowotnemu nie mogą prosić lekarza (również tego, który świadczy pomoc w niepublicznym ośrodku zdrowia) o lekarstwa na receptę ze zniżką. A jeśli zrealizują taką receptę, NFZ zażąda zwrotu kwoty refundacji.

Prawo do wszystkich wymienionych świadczeń można odzyskać rejestrując się jako osoba bezrobotna.

Staże, szkolenia zawodowe i dofinansowanie działalności gospodarczej

Istnieje wiele przyczyn bezrobocia. Jedną z nich jest brak kwalifikacji lub kwalifikacje, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. Tu z pomocą przychodzi urząd pracy. Kursy, szkolenia i staże dla bezrobotnych pozwalają zdobyć nowy zawód się lub podnieść swoje umiejętności w dotychczasowej profesji.

Inną, bardzo popularną ofertą urzędów pracy jest dofinansowanie firm zakładanych przez bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy. Na zakup środków trwałych, wyposażenia i materiałów można uzyskać nawet kwotę równą 6 – krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Oprócz tego, posiadanie statusu osoby bezrobotnej otwiera wiele innych drzwi, np. do Banku Gospodarstwa Krajowego, który przyznaje pożyczki w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, który powstał w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (sprawdź tutaj).

ZOBACZ RÓWNIEŻ