Mateusz Baj
Mateusz Baj
03 Sie, 2017 - 12:00
Krok po kroku: Zameldowanie dla obcokrajowca z UE w Polsce

Krok po kroku: Zameldowanie dla obcokrajowca z UE w Polsce

Mateusz Baj

Zameldowanie na pobyt czasowy lub stały dla obywateli państw Unii Europejskiej i członków ich rodzin – wyjaśniamy krok po kroku jak to zrobić.

Zameldowanie na pobyt czasowy lub stały to obowiązek każdego obcokrajowca z obszaru Unii Europejskiej, który planuje przebywać w Polsce dłużej niż 14 dni lub zamieszkać tu na stałe.

Obywatele państw Unii Europejskiej i członkowie rodziny takiego cudzoziemca powinni to zrobić najpóźniej w 30. dniu licząc od dnia przybycia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Te same terminy, co obywateli państw Unii Europejskiej, obowiązują obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i Konfederacji Szwajcarskiej (oraz rodziny takich cudzoziemców).

Krok 1: Zdecyduj czy to pobyt stały, czy czasowy

Zanim odwiedzimy urząd gminy, w której zamierzamy się zameldować, musimy zdecydować czy będzie to zameldowanie na pobyt stały czy czasowy. Na pobyt stały meldujemy się, jeśli zamierzamy mieszkać w Polsce na stałe, meldunek czasowy wybieramy, jeśli przebywamy w Polsce dłużej niż 14 dni i planujemy powrót do kraju, w którym mieszkamy na stałe.

Krok 2: Przygotuj dokumenty

Przed wizytą w urzędzie warto skompletować i wypełnić wszystkie dokumenty, jakie będą nam potrzebne. Są to:

  • formularz zgłoszenia pobytu czasowego (dostępny tutaj) lub formularz zgłoszenia pobytu stałego (dostępy tutaj) – w zależności od potrzeby. Formularz można pobrać z internetu i wypełnić w domu. Otrzymamy go też w urzędzie gminy, w której zamierzamy się zameldować,
  • dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym zamierzamy się zameldować. Jeśli jesteśmy właścicielem lokalu, takim dokumentem będzie na przykład wypis z księgi wieczystej albo decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu przyznające nam prawo do lokalu. Jeśli wynajmujemy lokal, dokumentem tym będzie umowa najmu lub inna umowa cywilnoprawna,
  • jeśli nie jesteśmy właścicielem i nie mamy innego tytułu prawnego do lokalu, w którym zamierzamy się zameldować – na formularzu zgłoszenia pobytu musi się podpisać i potwierdzić nasz pobyt osoba, która dysponuje tytułem prawnym do lokalu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu musimy przedstawić do wglądu w urzędzie.

Dodatkowo obywatele państw EU będą musieli w urzędzie okazać:

  • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo,
  • ważny dokument, który potwierdzi ich prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (jeśli nie mamy takiego zaświadczenia, należy złożyć oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Polski).

Członkowie rodzin obywateli państw EU muszą w urzędzie okazać:

  • ważny dokument podróży,
  • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej: Kredyt dla obcokrajowca w Polsce – czy to możliwe? >>

Krok 3: Odwiedź urząd gminy

Zameldowania na pobyt stały i czasowy dokonujemy w urzędzie gminy, na terenie której będziemy mieszkać. Jeśli skompletowaliśmy sumiennie wszystkie dokumenty, urzędnik zamelduje nas od razu. Za zameldowanie nic nie zapłacimy. Jeśli jednak będziemy chcieli otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt słały lub czasowy, będziemy musieli złożyć wniosek o takie zaświadczenie i zapłacić 17 złotych.

Jeśli nie chcemy lub nie możemy pojawić się w urzędzie osobiście, zameldowania możemy dokonać przez pełnomocnika. W imieniu dzieci meldunku dokonują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni.

ZOBACZ RÓWNIEŻ