Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
18 Lut, 2018 - 01:00

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca – czy to możliwe?

Malwina Tomżyńska

Czy zakup nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce jest możliwy? Jaki status prawny musi posiadać obcokrajowiec, aby mieć szanse nabyć swoje cztery kąty?

Wbrew pozorom zakup nieruchomości przez cudzoziemca, mimo iż nie należy do procedur prostych, nie jest transakcją niemożliwą do przeprowadzenia. Pewne trudności związane z nabyciem nieruchomości przez obcokrajowca przebywającego w Polsce wynikają z przepisów prawa.

Sprawdź, jakie warunki musi spełniać cudzoziemiec, aby zostać posiadaczem domu lub mieszkania zlokalizowanego na trenie Polski.

Cudzoziemiec – definicja prawna

Zgodnie z przepisami prawa cudzoziemiec to:

 • osoba fizyczna, która nie posada obywatelstwa polskiego,
 • osoba prawna, której siedziba znajduje się poza granicą RP,
 • spółka osobowa wymieniona w punkcie 1 lub 2 nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada siedzibę za granicą, utworzona w zgodzie z ustawodawstwem obu państw,
 • osoba prawna oraz spółka handlowa nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium RP, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby wymienione w punkcie 1 i punkcie 2.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Zgodnie z polskim prawem, w naszym kraju możemy dokonać nabycia dwóch głównych rodzajów nieruchomości: domu oraz mieszkania.

W przypadku obywatela Polski i przepisów dotyczący nabywania nieruchomości, to czy dokonujemy zakupu mieszkania czy domu, nie rodzi żadnych ważnych różnic prawnych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku cudzoziemca. Procedura, której głównym działaniem jak zakup nieruchomości przez cudzoziemca różni się w zależności o rodzaju nabywanej nieruchomości.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca – status prawny

Kupno mieszkania przez cudzoziemca

Aby dokonać zakupu mieszkania, cudzoziemiec (zgodnie z obowiązującym prawem) nie musi posiadać żadnego statusu prawnego.

Zgodnie z powyższym prawo nie wymaga żadnego zezwolenia na zakup nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego od cudzoziemca, który posiada:

 • wizę,
 • zezwolenie na zamieszkanie na terenie Polski na czas określony,
 • zezwolenie na osiedlenie się,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Dowiedz się więcej: Krok po kroku: Zameldowanie dla cudzoziemca spoza obszaru UE w Polsce >>

Kupno domu przez cudzoziemca

Inaczej wygląda procedura zakupu nieruchomości, jeżeli cudzoziemiec chce w Polsce dokonać zakupu domu. W takim przypadku prawo wymaga od niego otrzymania zezwolenia wydawanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Ten przepis jednak nie dotyczy cudzoziemców dokonujących zakupu domu na terenie Polski, którzy:

 • zamieszkują na terenie Polski minimum 5 lat od momentu wydania im zezwolenia na pobyt stały,
 • zamieszkują na terenie Polski minimum 5 lat od momentu wydania im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • są małżonkami obywatela polskiego oraz mieszkają w Polsce co najmniej 2 lata od momentu wydania im zezwolenia na pobyt stały, pod warunkiem, że dom który chce nabyć cudzoziemiec będzie stanowić ustawową wspólność małżonków,
 • są małżonkami obywatela polskiego oraz mieszkają w Polsce co najmniej 2 lata od momentu wydania im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pod warunkiem, że dom który chce nabyć cudzoziemiec będzie stanowić ustawową wspólność małżonków.

Powyższe zwolnienia nie dotyczą nabycia nieruchomości, które położone są w strefie nadgranicznej, a także gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha. Zgodnie z tym cudzoziemiec chcący dokonać zakupu nieruchomości tego typu, zobowiązany jest zawsze do wystąpienia o zezwolenie do Ministra Spraw Wewnętrznych.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca – zezwolenie

Cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na nabycie nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli:

 • nabycie przez cudzoziemca nieruchomości nie spowoduje zagrożenia związanego z: obronnością, bezpieczeństwem państwa, porządkiem publicznym,
 • względy polityki społecznej oraz zdrowia społecznego nie są przeciwne nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca,
 • cudzoziemiec wykaże, że zachodzą konkretne okoliczności, które potwierdzą jego więź z Polską.

Do dokumentów, które potwierdzają więź cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską zaliczają się w szczególności:

 • pochodzenie polskiego pochodzenia lub posiadanie polskiej narodowości,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt stały,
 • posiadanie zezwolenia rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • posiadanie pozwolenia na pobyt czasowy, z wyłączeniem zezwolenia na pobyt czasowy dotyczącego ofiar handlu ludźmi oraz wymagającego krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP,
 • zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski,
 • posiadanie członkostwa w organie zarządzającym przedsiębiorców (kontrolowana osoba prawna lub spółka handlowa),
 • wykonywanie na terytorium Polski działalności rolniczej lub gospodarczej, zgodnie z przepisami krajowymi.

Aby uzyskać zezwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemca niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych. Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ul. Stefana Batorego 5
02 – 591 Warszawa

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku

Dotyczące statusu prawnego osoby występującej o zezwolenie

 • Osoba fizyczna – odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskującego o zezwolenie lub jego kopia, zawierający informacje dotyczące obywatelstwa, miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, a także jeżeli wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą – wyciągi z odpowiednich rejestrów i ewidencji,
 • Osoba prawna / spółka nie posiadająca osobowości prawnej – odpis lub wyciąg z rejestru.

Dotyczące nieruchomości, którą cudzoziemiec planuje zakupić

 • Odpis z księgi wieczystej (ewentualnie zaświadczenie ze zbioru dokumentów),
 • Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (najbardziej aktualnego), a w sytuacji gdy taki plan jeszcze nie powstał – wypis z opracowanego stadium,
 • Jeżeli kupowana nieruchomość powstała w wyniku podziału lub scalenia także: wykaz zmian gruntowych, ewentualnie decyzję potwierdzającą podział lub scalenie nieruchomości.

Pozostałe dokumenty

 • Oświadczenie wystawione przez osobę, która dokonuje sprzedaży nieruchomości, zawierające wolę sprzedaży domu na rzecz cudzoziemca,
 • W przypadku nabywania nieruchomości powstałej w wyniku podziału lub łączenia dwóch lub większej ilości spółek – uzgodniony plan dotyczący połączenia lub podziału, projekt uchwały transakcji połączenia lub podziału oraz projekt umowy, ewentualnie statutu spółki (nowo zawiązanej, wydzielonej lub dokonującej przejęcia).

Dowiedz się więcej: Kredyt dla obcokrajowca w Polsce – czy to możliwe? >>

Zezwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemca – weryfikacja formalna wniosku

Weryfikacji formalnej wniosku dokonuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kolejnym etapem uzyskania zezwolenia jest otrzymanie opinii Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnej, także Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakup nieruchomości przez obcokrajowca – warunki dotyczące nieruchomości

Aby cudzoziemiec mógł dokonać zakupu nieruchomości znajdującej się na terytorium Polski:

W celu zaspokojenia potrzeb życiowych – powierzchnia nabywanej nieruchomości nie może przekraczać 0,5 ha.

W związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub gospodarczej – zakup powinien być uzasadnionym rzeczywistymi potrzebami cudzoziemca, wynikającymi z charakteru prowadzonej przez niego działalności.

Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia

Prawo w Polsce przewiduje oprócz zwolnień podmiotowych, także zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwolenia w związku z rodzajem kupowanej nieruchomości, tzw. zwolnienie przedmiotowe.

Dotyczy ono oprócz wymienionego już wcześniej lokalu mieszkalnego (czyli mieszkania) także nabycia samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym, a także udziału w takim lokalu, w przypadku gdy związane jest to z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych cudzoziemca, z wyłączeniem nieruchomości położonej w strefie nadgranicznej.

Europejski Obszar Gospodarczy / Konfederacja Szwajcarska

2 maja 2016 r. wprowadzono przepisy dotyczące zakupu nieruchomości przez obywateli lub przedsiębiorców państw będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z nimi, osoby te nie mają obowiązku uzyskiwać zezwolenia w związku z zakupem nieruchomości rolnych oraz leśnych zlokalizowanych na terenie RP.

ZOBACZ RÓWNIEŻ