ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
07 Wrz, 2015 - 08:00
Wypowiedzenie umowy kredytowej

Wypowiedzenie umowy kredytowej

ARTYKUŁ PARTNERA

Prawo zerwania umowy kredytowej przysługuje obu stronom. W jakich okolicznościach bank może zerwać umowę z klientem? Kiedy umowę wypowiedzieć może kredytobiorca?

Tak jak każda inna umowa, tak i umowa kredytowa może zostać wypowiedziana przez strony. Zerwanie umowy kredytowej wiąże się z nieprzestrzeganiem przez strony warunków, na jakich została ona podpisana. Kiedy bank ma prawo zerwać umowę? Kiedy może to zrobić kredytobiorca?

Zerwanie umowy kredytowej przez bank

Chociaż wypowiedzenie umowy to ostateczny krok, banki mogą skorzystać z przysługującego im prawa do zaprzestania świadczenia swoich usług wybranym kredytobiorcom. Jeśli podejmowane wcześniej kroki mające załagodzić sytuację, na przykład wysyłane kolejno upomnienia nawołujące do spłaty nieuregulowanych rat kredytu czy kosztowne działania windykacyjne nie przyniosą zamierzonych skutków, bank może zerwać umowę.

Dzieje się tak najczęściej w sytuacji, gdy:

  • klient banku zalega z płatnością kilku kolejnych rat kredytu. Każdy bank indywidualnie ustala, ile niezapłaconych rat staje się podstawą do zerwania umowy z klientem. W niektórych placówkach wystarczą zaledwie dwie niedokonane wpłaty, w innych mogą to być trzy, a nawet cztery raty. Zalegającemu z płatnościami klientowi bank przed wypowiedzeniem umowy wysyłać będzie wezwania do zapłaty i monity, ostrzegając, czym może się skończyć nieuregulowanie zaległości;
  • bank odkryje, że ubiegając się o kredyt klient przedstawił sfałszowane dokumenty, np. umowę o pracę zawyżającą jego realny dochód.
  • bank udowodni kredytobiorcy, że wykorzystuje otrzymane środki finansowe niezgodnie z ich przeznaczeniem (w przypadku kredytów udzielanych na określony cel, np. hipotecznych czy samochodowych);
  • nastąpi znaczące obniżenie zdolności kredytowej klienta grożące możliwością zaprzestania przez niego uiszczania kolejnych wpłat regulujących raty kredytu. W przypadku, gdy klient straci pracę, zmieni ją na gorzej płatną lub w inny sposób utraci dotychczasowy przychód, bank skontaktuje się najpierw z kredytobiorcą w celu wypracowania nowych zabezpieczeń kredytu lub zasugerowania klientowi poszukiwań współkredytobiorcy;
  • nastąpi znaczące obniżenie wartości zabezpieczenia kredytu, np. spadek wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Bank w pierwszej kolejności skontaktuje się z kredytobiorcą, sugerując ustanowienie innego lub dodatkowego zabezpieczenia.

Dowiedz się więcej: Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny >>

W momencie wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę, klient banku będzie musiał spłacić pozostałe zadłużenie. Termin wypowiedzenia zgodnie z prawem bankowym musi wynosić minimum 30 dni, 7 dni w przypadku zagrożenia kredytobiorcy upadłością oraz 60 dni przy kredytach odnawialnych i rozpoczyna się w momencie otrzymania pisemnego powiadomienia z banku.

Jeśli klient nie spłaci pozostałego zobowiązania w terminie, naliczane zostaną odsetki karne za każdy dzień zwłoki. Wypowiadając umowę o kredyt konsumencki bank zobowiązany jest do podania przyczyny wypowiedzenia.

Dowiedz się więcej: Przedawnienie kredytu – kiedy jest możliwe? >>

Zerwanie umowy kredytowej przez kredytobiorcę

Zgodnie z prawem bankowym, obie strony mają możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej.

Kredytobiorca ma prawo do zerwania umowy o kredyt lub zakończenia jej przed terminem bez podania przyczyn zmiany decyzji, o ile umowa zawarta została na okres nie krótszy niż rok. Kredytobiorcę obowiązuje trzymiesięczny termin wypowiedzenie umowy, chyba że w samym dokumencie określone zostaną inne warunki.

W przypadku rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy stronami, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty zobowiązania wraz ze wszystkimi naliczanymi do momentu ustania stosunku odsetkami oraz opłatami dodatkowymi. Ustalenie zasad przedterminowej spłaty może zobowiązać kredytobiorcę do uiszczenia prowizji lub uzyskania zgody banku.

Kredyt konsumencki rządzi się jednak swoimi warunkami – bank nie ma prawa odmówić wcześniejszej spłaty kredytu. Nie jest zatem konieczne zrywanie umowy, gdyż uiszczenie pozostałej kwoty do spłaty może zostać dokonane w dowolnym terminie.

Klient może wypowiedzieć umowę poprzez skontaktowanie się z bankiem i złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Pamiętajmy, że dokumentem regulującym wszystkie kwestie kredytowa jest umowa zawierana między bankiem i kredytobiorcą. To w tym dokumencie znajdziemy szczegóły dotyczące okoliczności zerwania umowy zarówno przez bank, jak i przez kredytobiorcę. Niektóre placówki mogą sobie zastrzegać prawo wyłączenia możliwości wcześniejszej spłaty długoterminowych zobowiązań lub uzależniać decyzję od zgody banku w każdym indywidualnym przypadku uwarunkowanym określonymi okolicznościami.

ZOBACZ RÓWNIEŻ