Katarzyna Zet
Katarzyna Zet
31 Sie, 2018 - 01:00

Wykreślenie hipoteki po licytacji komorniczej krok po kroku

Katarzyna Zet

Kupiłeś nieruchomość na licytacji? Dowiedz się, na czym polega wykreślenie hipoteki po licytacji komorniczej, czyli jakie formalności Cię czekają!

Nabycie w drodze licytacji nieruchomości obciążonej hipoteką skutkuje z mocy prawa wygaśnięciem wszelkich obciążeń na nieruchomości. Niestety ich wygaśnięcie nie oznacza, że zostaną one automatycznie wykreślone z ksiąg wieczystych. Wykreślenie hipoteki po licytacji komorniczej z księgi wieczystej nieruchomości należy do obowiązków nabywcy.

Poniżej wyjaśniamy, jak należy to zrobić, jak należy wypełnić wniosek i z jakimi problemami można się spotkać przy okazji dopełniania formalności.

Kiedy możliwe jest wykreślenie hipoteki po licytacji komorniczej?

Licytacje komornicze bardzo często dotyczą nieruchomości obciążonych hipoteką. Skuteczne nabycie takiej nieruchomości, czyli wygranie licytacji i otrzymanie sądowego postanowienia o przysądzeniu własności, oznacza automatyczne wygaśnięcie wszystkich obciążeń hipotecznych (za kilkoma wyjątkami, o czym napiszemy niżej).

Dowiedz się więcej: Licytacje komornicze: postanowienie o przysądzeniu własności >>

Nabywca nie musi się więc martwić, że wierzyciele hipoteczni będą kierować wobec niego jakiekolwiek roszczenia. Jednak dla porządku należy w księdze wieczystej wykreślić wszystkie hipoteki, jakie ciążyły na nieruchomości i musi to zrobić nabywca.

Zazwyczaj robi się to przy okazji składania wniosku o wpisanie nowego właściciela nieruchomości do ksiąg wieczystych, wnosząc jednocześnie o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej (lub hipotek), ale można to zrobić tylko wtedy, jeśli dysponuje się następującymi dokumentami:

 • prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności – jest ono wystarczające do wykreślenia hipoteki, jeśli w jego treści stwierdzono zapłatę przez nabywcę całej ceny nabycia gotówką,
 • prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności oraz plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

Podsumowując: po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności i ewentualnie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji nabywca może udać się do właściwego miejscowo wydziału ksiąg wieczystych, by dokonać zmiany właściciela nieruchomości oraz wykreślić hipoteki.

Dowiedz się więcej: Czym jest hipoteka? >>

Wykreślenie hipoteki po licytacji komorniczej – jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wykreślenie hipoteki należy złożyć w Sądzie Rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości, w wydziale ksiąg wieczystych.

W tym celu należy wypełnić formularz wniosku KW-WPIS. Formularz można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj.

Formularz trzeba wypełnić na komputerze lub odręcznie czytelnym pismem i drukowanymi literami, pamiętając, by niewypełnione pola (które nie dotyczą naszej sprawy) przekreślić. Najważniejsze pola, jakie należy wypełnić w formularzu to:

 • oznaczenie Sądu Rejonowego
 • oznaczenie Wydziału Ksiąg Wieczystych
 • numer księgi wieczystej nieruchomości
 • wpis właściciela na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności (jeśli wniosek dotyczy jednocześnie wpisania własności nieruchomości)
 • wpis żądania wykreślenia hipoteki (rubryka „wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”)

Treść żądania może być następująca: Wnoszę o wykreślenie z księgi wieczystej nr… hipoteki na kwotę… ustanowionej na rzecz… (nazwa wierzyciela hipotecznego).

 • oznaczenie wnioskodawcy (dane osobowe i adresowe nabywcy nieruchomości)
 • dane uczestnika postępowania (dane wierzyciela hipotecznego, którego hipoteka ma być wykreślona)
 • wykaz załączników (np. postanowienie o przysądzeniu własności, formularz KW-ZAD)
 • dowód wniesienia opłaty sądowej
 • podpis wnioskodawcy i data złożenia wniosku.

Do formularza wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki – postanowienia sądowe należy dołączyć w odpisie wydanym przez sąd (nie może być to kserokopia oryginału!).

Wypełniony wniosek należy skserować albo wydrukować podwójnie – jeden będzie złożony w sądzie, drugi pozostanie u wnioskodawcy jako dowód jego złożenia.

Dodatkowy formularz KW-ZAD – gdy jest więcej niż 2 hipoteki

Przetargi komornicze dotyczące nieruchomości obciążonych hipoteką dotyczą zazwyczaj nieruchomości kupowanych na kredyt, gdzie wierzyciel hipoteczny jest jeden i jest nim bank. Nie oznacza to jednak, że do wykreślenia będzie wyłącznie jedna hipoteka.

Często jest tak, że banki z tytułu jednej wierzytelności dokonują dwóch wpisów – jedna hipoteka zabezpiecza kapitał główny kredytu, a druga odsetki. W takim wypadku nabywca nieruchomości nabytej w drodze licytacji musi dokonać wykreślenia 2 hipotek.

Niestety zdarzają się też nieruchomości, gdzie takich wpisów jest kilkanaście, a nawet… kilkadziesiąt. W takich przypadkach, gdy na nieruchomości ustanowione były więcej niż 2 hipoteki, należy pobrać dodatkowy formularz KW-ZAD, ponieważ tylko tam jest odpowiednia liczba rubryk na wpisanie wszystkich hipotek, które chce się wykreślić.

W podstawowym formularzu KW-WPIS znajdują się tylko 2 rubryki, a więc pozwalają one na wykreślenie tylko 2 hipotek.

Należy pamiętać, że każdą hipotekę, o której wykreślenie wnosimy, należy wpisać w oddzielnej rubryce.

Opłaty za wykreślenie hipoteki po licytacji komorniczej w KW

Wszystkie koszty związane z formalnym wykreśleniem hipoteki w KW, a także wpisaniem do niej własności ponosi nabywca nieruchomości.

Wniosek o wykreślenie hipoteki po licytacji komorniczej należy złożyć w biurze podawczym wraz z załącznikami, gdzie jednym z nich powinno być potwierdzenie uiszczenia stosownej opłaty sądowej. Potwierdzenie to jest również konieczne, jeśli wniosek wysyła się pocztą na adres sądu.

 • Z tytułu złożenia wniosku o wpis własności nowego właściciela nieruchomości do ksiąg wieczystych należy uiścić opłatę w wysokości 200 zł.
 • Z tytułu wykreślenia hipoteki należy opłacić 100 zł za każdy wpis, który ma być usunięty.

Warto zwrócić uwagę na drugą opłatę w wysokości 100 zł za wykreślenie hipoteki. Dotyczy ona jednego wpisu, dlatego jeśli wpisów jest 2, opłata wyniesie 200 zł. Jeśli wpisów jest 50 (zdarzają się takie przypadki), wnioskodawca musi uiścić opłatę w wysokości 5000 zł.

Wymienione wyżej opłaty można uiścić w kasie sądu bądź przelewem na rachunek bankowy sądu.

Wniosek o wykreślenie wpisu o prowadzonej egzekucji z nieruchomości

Warto wiedzieć, że w księdze wieczystej znajduje się również wpis o prowadzonej egzekucji z nieruchomości. Pomimo że po licytacji nieruchomości nie jest już prowadzona egzekucja z nieruchomości, wpis na ten temat wciąż może widnieć w KW.

Dowiedz się więcej: Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia, emerytury lub z konta? Kwota wolna od zajęcia >>

W większości przypadków złożenie wniosku o wpisanie własności na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności powoduje wykreślenie z KW wpisu o egzekucji. Nie jest to jednak regułą, dlatego należy o tę kwestię zapytać w wydziale ksiąg wieczystych i w razie konieczności złożyć stosowny wniosek.

Wykreślenie wpisu o prowadzonej egzekucji jest równie ważne dla nabywcy, co wykreślenie hipoteki, szczególnie w przypadku osób, które nabyły nieruchomość na licytacji w celu jej dalszej odsprzedaży. Pozostawienie wyżej wymienionych wpisów w KW może utrudnić znalezienie nowego nabywcy.

Aktualnie każdy może bezpłatnie i samodzielnie przeglądać księgi wieczyste nieruchomości za pośrednictwem strony internetowej ekw.ms.gov.pl (sprawdź tutaj). Online można również zamówić wypis z księgi wieczystej – wystarczy znać jej numer oraz wnieść stosowną opłatę.

Wykreślenie hipoteki po licytacji komorniczej – kiedy nie jest możliwe?

Pomimo posiadania prawomocnego przysądzenia własności, nabywcy nieruchomości może nie udać się wykreślić wszystkich wpisów obciążeń w księdze wieczystej. Należą do nich wszelkie obciążenia na nieruchomości powstałe z mocy ustawy czy przede wszystkim tzw. hipoteka przymusowa.

Jest to rodzaj hipoteki, która pozwala wierzycielowi dochodzić roszczeń z nieruchomości nawet wtedy, gdy nie jest już własnością dłużnika. Hipoteki tej sąd nie może więc wykreślić na wniosek nowego nabywcy nieruchomości. Może być ona wykreślona jedynie w momencie wygaśnięcia wierzytelności, na podstawie stosownych dokumentów dostarczonych przez wierzyciela.

Wykreślenie hipoteki po licytacji komorniczej leży w gestii nabywcy nieruchomości i niestety wiąże się zarówno z wieloma formalnościami, jak i kosztami. Przed przystąpieniem do licytacji warto więc dokładnie sprawdzić księgę wieczystą licytowanej nieruchomości, aby potem nie być zaskoczonym koniecznością wniesienia wysokiej opłaty za wykreślenie kilkudziesięciu hipotek lub brakiem możliwości wykreślenia wszystkich obciążeń ze względu na istnienie hipoteki przymusowej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ