Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
11 Lut, 2019 - 00:00
Kto może liczyć na wsparcie z pomocy społecznej i jak je uzyskać?

Kto może liczyć na wsparcie z pomocy społecznej i jak je uzyskać?

Joanna Wojnarowska

Interesuje cię wsparcie z pomocy społecznej?  Jesteś w trudnej sytuacji? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaka jest pomoc socjalna w Polsce.

Wsparcie z pomocy społecznej będzie nam się należało, jeśli z różnych losowych przyczyn nie będziemy w stanie zapewnić sobie utrzymania. W tym artykule wskażemy, kto może liczyć na wsparcie. Omówimy kryterium dochodowe. Następnie wymienimy najpopularniejsze formy pomocy.

Komu się należy wsparcie z pomocy społecznej?

Opieka społeczna pomaga osobom, które spełniają następujące kryterium dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej to 701 zł,
 • dla osoby w rodzinie to 528 zł / osobę (w tym przypadku dochód jest dzielony między członków rodziny).

Kryterium dochodowe jest aktualizowane raz na 3 lata. Ostatnio zostało zmieniane 1 października 2018 roku i zostało podniesione.

Jak obliczany jest dochód?

Opieka społeczna weźmie pod uwagę sumę naszych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł oraz źródło ich pozyskania.

Do dochodu nie będą wliczane:

 • jednorazowy zasiłek socjalny,
 • zasiłek celowy (np. na opał, leki),
 • stypendium szkolne,
 • wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne, jeśli takie dostajemy jako bezrobotni,
 • dochód z użytków rolnych do 1 hektara przeliczeniowego,
 • świadczenia / dodatek wychowawczy.

Oprócz kryterium dochodowego musi być spełniony warunek niezdolności do pracy.

Wyróżniamy dwa rodzaje niezdolności:

 • Całkowita niezdolność do pracy:
  • jeżeli zostaliśmy zakwalifikowani jako niezdolni do pracy według Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • jeżeli mamy I lub II grupę inwalidzką,
  • jeśli posiadamy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • Niezdolność do pracy z powodu wieku:
  • jeśli ukończyliśmy 60 lat w przypadku kobiet,
  • jeśli ukończyliśmy 65 lat w przypadku mężczyzn.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce

Ile wynosi wsparcie z pomocy społecznej?

Zasiłek stały

W przypadku, gdy spełniamy powyższe kryteria, pomoc społeczna przyzna nam zasiłek stały. Wysokość zasiłku w przypadku osoby samotnej wylicza się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym a naszym dochodem. Jednocześnie zasiłek nie może być niższy niż 30 zł i wyższy niż 645 zł miesięcznie.

Jeśli mieszkamy w rodzinie i staramy się o zasiłek, to ustala się go jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem tej osoby.

Musimy też wiedzieć, że według przepisów rodzinę stanowią osoby spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Zasiłek stały jest formą wsparcia w sytuacji, gdy nie możemy wrócić na rynek pracy z powodu stanu zdrowia lub wieku.

Co jednak w sytuacji, gdy mamy przejściowe problemy?

Wsparcie z pomocy społecznej – w jakiej jeszcze formie?

Jeśli przeżywamy przejściowe trudności, możemy liczyć na inne formy wsparcia.

Zasiłek okresowy

Sposób ustalania prawa do zasiłku jest taki sam, jak w przypadku zasiłku stałego. Inne są jednak powody przyznania i okres otrzymywania.

O zasiłek możemy się ubiegać, jeśli dotknęła nas długotrwała choroba lub bezrobocie.

Jeśli jesteśmy osobą samotną, zasiłek ustalany jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.

Dowiedz się więcej: Podstawowe prawa bezrobotnego

Świadczenia niepieniężne

Może się zdarzyć, że wsparcie z pomocy społecznej przyjmie postać niepieniężną. Może o tym zdecydować pracownik opieki społecznej, który rozpatruje naszą sprawę.

W takim wypadku możemy liczyć na:

 • opłacenie za nas składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • pomoc rzeczową,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • interwencję kryzysową w przypadku przemocy,
 • schronienie w domu samotnej matki dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży,
 • prawo do bezpłatnego posiłku,
 • odzież,
 • miejsce w rodzinnych domach pomocy,
 • opiekę specjalistyczną w przypadku choroby lub niepełnosprawności,
 • pracę socjalną.

Formą wsparcia z pomocy społecznej jest również odprawienie pogrzebu osobie, która nie miała rodziny.

Dowiedz się więcej: Bezpłatne porady prawne: gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji?

Wsparcie z pomocy społecznej – jak wygląda rozmowa z pracownikiem socjalnym?

Spotkanie z pracownikiem może wydawać się stresujące. W rzeczywistości jest to zwykła rozmowa, w której będziemy zapytani o:

 • sytuację zawodową,
 • stan zdrowia,
 • źródło i wysokość dochodu,
 • stan majątku, stan zadłużenia,
 • sytuację rodzinną, w tym ewentualną kwestię przemocy.

Jeśli jesteśmy ofiarą przemocy, wypełnimy wspólnie z pracownikiem formularz Pomoc Społeczna – Niebieska Karta.

Wspólnie z pracownikiem socjalnym ustalimy również, co jest nam w tym momencie najbardziej potrzebne.

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby dostać wsparcie z pomocy społecznej?

Poniżej przedstawiamy spis dokumentów, które trzeba mieć przy sobie podczas załatwiania formalności związanych z pomocą społeczną:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego książeczkę zdrowia,
 • dokumenty, które potwierdzają dochody. Może to być na przykład decyzja o przyznaniu:

Warto mieć też ze sobą ostatni odcinek renty, emerytury itp. Ponadto:

 • jeśli jesteśmy zatrudnieni (na umowę o pracę lub umowę cywilną), powinniśmy mieć zaświadczenie o zarobkach,
 • jeśli chorujemy lub jesteśmy niepełnosprawni, powinniśmy mieć odpowiednie orzeczenie lub zaświadczenie,
 • w przypadku, gdy jesteśmy bezrobotni, musimy mieć zaświadczenie z urzędu pracy.

Zasiłek rodzinny jako prorodzinne wsparcie z pomocy społecznej

Formą wsparcia z pomocy społecznej jest również zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Mogą się o niego ubiegać rodziny, które spełniają kryterium dochodowe.

Nasze dochody nie mogą przekraczać miesięcznie:

 • 674 zł na osobę,
 • 764 zł na członka rodziny, jeśli wychowujemy dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dzieci i wynosi:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
 • 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Okres zasiłkowy trwa od dnia 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku. Oznacza to, że po 1 listopada 2019 roku będziemy musieli na nowo składać wnioski. Formularze i potrzebne informacje możemy uzyskać w urzędzie miasta / gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Pamiętajmy, że nie musimy bardzo przejmować się kryterium dochodowym. Obecnie niezmieszczenie się w kryterium nie odbiera całkowicie prawa do zasiłku. Zamiast tego, nasz zasiłek zostanie pomniejszony proporcjonalnie do wysokości przekroczenia.

Różne rodzaje wsparcia dla potrzebujących

Jeśli znajdziemy się w trudnej sytuacji życiowej, możemy liczyć na wsparcie z pomocy społecznej. Podstawowym kryterium przyznawania zasiłku jest niezdolność do pracy z powodu stanu zdrowia lub z racji wieku (60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn).

Oprócz tego musimy spełniać jeszcze kryterium dochodowe, które wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej to 701 zł,
 • dla osoby w rodzinie to 528 zł / osobę.

W tym wypadku możemy liczyć na zasiłek stały z opieki społecznej.

Może się zdarzyć, że przechodzimy tylko przejściowe trudności. Wówczas omawiamy z pracownikiem socjalnym naszą sytuację i wspólnie znajdujemy rozwiązanie. Możemy otrzymać zasiłek okresowy lub inne świadczenia niepieniężne.

Być może ktoś z naszych bliskich lub znajomych potrzebuje wsparcia z pomocy społecznej. Powinniśmy go wysłać do najbliższego ośrodka pomocy społecznej. Tam uzyska niezbędną pomoc. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy ktoś spotyka się z biedą lub przemocą w rodzinie. Wówczas nie możemy być obojętni, lecz wskazać takiej osobie możliwości uzyskania pomocy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ