Elzbieta Tchorowska
Elzbieta Tchorowska
07 Mar, 2019 - 00:00
Jak napisać wniosek o urlop szkoleniowy?

Jak napisać wniosek o urlop szkoleniowy?

Elzbieta Tchorowska

Idziesz na szkolenie lub rozpoczynasz studia? Napisz wniosek o urlop szkoleniowy, by otrzymać kilka dodatkowych dni wolnego. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych leży zarówno w naszym interesie, jak i zatrudniającego nas pracodawcy. Dlatego Kodeks pracy zawiera przepis mówiący o możliwości wzięcia specjalnego urlopu w tym czasie. Jak napisać wniosek o urlop szkoleniowy, by można było spokojnie pogłębiać naszą wiedzę zawodową?

Co mówi Kodeks pracy – urlop szkoleniowy

Istnieją różne rodzaje urlopów. Najmniej popularnym jest chyba ten przyznawany z tytułu poszerzania naszych kompetencji.

Według Kodeksu pracy podanie o urlop szkoleniowy możemy napisać, jeśli za zgodą pracodawcy (lub z jego inicjatywy) zdecydujemy się na:

 • udział w szkoleniu zawodowym,
 • ukończenie szkoły średniej,
 • rozpoczęcie studiów.

Powinny one mieć bezpośredni związek z wykonywanym przez nas zawodem. Ilość przysługującego nam wolnego to z reguły 6 dni. Jedynie w przypadku przystępowania do egzaminu dyplomowego na ostatnim roku studiów jest to 21 dni.

W trakcie takiej nieobecności otrzymujemy 100% naszego wynagrodzenia. Świadczenie to przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Możemy również wnioskować o pokrycie kosztów dojazdu, podręczników czy opłat za szkolenia.

Warto pamiętać, że w przypadku złożenia wypowiedzenia przed upływem 3 lat, pracodawca może żądać zwrotu poniesionych kosztów. Wszystkie przepisy definiujące urlop szkoleniowy znajdziemy w Kodeksie pracy w rozdziale III – Kwalifikacje zawodowe pracowników.

Pełną treść Kodeksu pracy znajdziesz tutaj.

Dowiedz się więcej: Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe – co należy wiedzieć?

Wniosek o urlop szkoleniowy – co powinien zawierać?

By otrzymać świadczenie z tytułu poszerzania kompetencji zawodowych, musimy złożyć u pracodawcy wniosek o urlop szkoleniowy. Należy w nim zawrzeć takie elementy jak:

 • nasze dane,
 • dane pracodawcy,
 • datę wypełnienia,
 • okres urlopu szkoleniowego,
 • datę rozpoczęcia urlopu szkoleniowego,
 • powód wnioskowania,
 • nasz podpis.

Wniosek urlopowy musi zostać podpisany przez przełożonego, co stanowi potwierdzenie jego przyjęcia.

Zwróćmy jednak uwagę, że możemy wypełnić wniosek o urlop szkoleniowy jedynie na dni bezpośrednio związane z odbywanym przez nas szkoleniem czy podnoszeniem kompetencji w inny sposób. Nie otrzymamy więc zgody „na wolne” dzień po zakończeniu szkolenia czy po obronie pracy dyplomowej.

Pracodawca nie ma również obowiązku pilnowania, czy chcemy skorzystać z tego uprawnienia. Musimy pamiętać sami o tym świadczeniu. W przeciwnym wypadku tracimy do niego prawo i nie przysługuje nam żaden ekwiwalent z tego tytułu.

Dowiedz się więcej: Jak zgłosić wniosek o urlop na żądanie?

Kiedy możemy wziąć urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy nie musi być ustalany razem z planem urlopów wypoczynkowych. Jest to świadczenie niezależne i tak też powinno być rozpatrywane.

Nie mamy obowiązku wykorzystywać w całości całej puli dni wolnych. Możemy także podzielić je w zależności od naszych potrzeb.

Warto wiedzieć, że możemy z pracodawcą spisać całkowicie odrębną umowę, która będzie w mocy w czasie podnoszenia przez nas kwalifikacji. Mogą znaleźć się w niej zapisy o:

 • liczbie dni wolnych,
 • wynagrodzeniu, które przysługuje w tym czasie,
 • dodatkowych benefitach,
 • zwrocie kosztów poniesionych przez pracownika,
 • zmianie obowiązków pracownika.

Zastępuje ona wniosek o urlop szkoleniowy, choć dla bezpieczeństwa warto spisać oba dokumenty. Znajdujące się w niej zapisy nie mogą być jednak mniej korzystne niż postanowienia Kodeksu pracy. Jeśli zdarzyłaby się taka sytuacja, najlepiej jest jej nie podpisywać i skorzystać z odgórnych przepisów.

Dowiedz się więcej: Urlop szkoleniowy dla nauczyciela – co należy wiedzieć?

Wniosek o urlop szkoleniowy możemy napisać za każdym razem, gdy chcemy podnieść nasze kompetencje zawodowe. Pracodawca nie może odmówić udzielenia przysługujących nam dni wolnych, choć musi zostać o tym poinformowany z wyprzedzeniem. Pamiętajmy o tym przywileju – znajduje się on w naszym interesie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ