Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
21 Kwi, 2018 - 01:00

Wadium w licytacjach komorniczych – co to takiego?

Malwina Tomżyńska

Wadium – słowo, które pojawia się przy temacie licytacji komorniczych i przetargów publicznych. Czym jest? Czy każda aukcja wiąże się z koniecznością uregulowania wadium? Na jakich zasadach działa i kiedy możemy spodziewać się zwrotu naszych środków. Podpowiadamy jak wyglądają aukcje związane z wadium.

Każda osoba zainteresowana tematem aukcji komorniczych prędzej czy później spotka się z koniecznością wpłaty wadium. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zasad licytacji z udziałem wadium. Podpowiadamy na jaką kwotę wadium powinien przygotować się licytant oraz od czego zależy jego wysokość? Jak nie narazić się na stratę wpłaconych środków i od czego zależy konieczność jego uregulowania.

Wadium – kiedy możemy spotkać się z tym pojęciem?

W przypadku udziału we wszelkiego rodzaju aukcjach, także komorniczych oraz publicznych przetargach.

Dowiedz się więcej: Licytacje komornicze – na czym polegają i czy warto wziąć w nich udział >>

Czym jest wadium?

Jest to pewna, z góry określona kwota, wyrażona w pieniądzu, którą osoba zainteresowana udziałem w licytacji musi uiścić, aby wziąć w niej udział. Kwota ta traktowana jest jako forma zabezpieczenia dotrzymania warunków zawieranej umowy (rozumianej jako udział w licytacji).

W prostych słowach, jest to dodatkowa klauzula pieniężna, jaka może znaleźć się w warunkach licytacji komorniczej lub przetargu publicznego.

Uregulowania prawne

Zgodnie z art. 70 kodeksu cywilnego, organizator aukcji lub przetargu publicznego ma prawo zaznaczyć, że udział w nich uwarunkowany jest wpłatą odpowiedniej sumy pieniężnej w postaci wadium.

Kwestie prawne związane z wadium reguluje m.in. ustawa Prawo zamówień publicznych. W akcie możemy znaleźć zapisy dotyczące m.in.:

 • form jego wnoszenia,
 • maksymalnej wysokości,
 • zasad zatrzymania,
 • zasad jego zwrotu.

Kto i kiedy ustala wysokość wadium?

Wysokość wadium ustalana jest przed ogłoszeniem publicznej informacji o odbywaniu się aukcji komorniczej. Ustalenie wysokości wadium spoczywa w gestii osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie aukcji. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wysokość wadium (żądanego przez zamawiającego) nie może przekroczyć 3% szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Ważne: W przypadku, gdy przetarg publiczny dotyczy zamówienia realizowanego w częściach, wadium zostaje określone w stosunku do każdej części oddzielnie.

W jaki sposób można dokonać wpłaty?

Wadium, niezbędne do udziału w licytacji komorniczej, przez potencjalnego licytanta może zostać uregulowane:

 • w kasie, znajdującej się w biurze komornika odpowiedzialnego za przeprowadzenie licytacji,
 • wykonując przelew bankowy, zrealizowany z własnego rachunku bankowego, na konto bankowe komornika,
 • poprzez złożenie w biurze komornika książeczki oszczędnościowej banku,

Wadium niezbędne do udziału w przetargu lub zamówieniu publicznym może zostać wniesione w:

 • gotówce,

lub za pośrednictwem:

 • poręczenia bankowego,
 • poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej,
 • gwarancji bankowej,
 • gwarancji ubezpieczeniowej,
 • gwarancji innych podmiotów określonych w ustawie.

Ważne: W świetle obowiązujących przepisów oraz nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych z 2016r. nieprawidłowe wpłacenie jest podstawą do odrzucenia oferty licytanta. Nieprawidłowość w uregulowaniu wadium występuje np. gdy określona, w obwieszczeniu o licytacji, kwota wadium zostanie uregulowana poprzez wpłatę w kasie banku, na konto bankowe komornika. Pamiętajmy jednak, że kwota powinna zostać uregulowana w kasie, lecz znajdującej się w biurze komornika.

Uwaga! Jeżeli chcemy dokonać wpłaty wadium na konto komornika, możemy to zrobić wyłącznie przelewem bankowym z naszego rachunku bankowego.

Kiedy wadium powinno być wpłacone?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, licytant zainteresowany udziałem w aukcji, musi uregulować wadium, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień aukcji komorniczej (lub przetargu). Oznacza to, że:

 • dokonując wpłaty gotówki w kasie znajdującej się w biurze komornika, licytant musi to zrobić najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem aukcji,
 • wybierając przelew bankowy na rachunek komornika, środki przeznaczone na wadium muszą zostać zaksięgowane na koncie komornika najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji (ważna jest data zaksięgowania środków na koncie, a nie tylko data zlecenia przelewu wadium).

Ważne: Licytanci regulujący wadium w ostatniej chwili, zarówno w kancelarii komorniczej jak i na konto bankowe, nie zostaną dopuszczeni do licytacji!

Jakich aukcji dotyczy wpłata wadium?

Wadium to warunek, który często pojawia się podczas obwieszczenia o licytacji komorniczej dotyczącej nieruchomości. Wraz z szacunkową wartością licytowanego mieszkania, domu, magazynu lub innej nieruchomości, komornik w obwieszczeniu podaje informację dotyczącą wadium.

Wadium nie dotyczy natomiast aukcji komorniczych, na których dochodzi do zlicytowania rzeczy ruchomych.

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – jak kupić mieszkanie na licytacji i na co uważać >>

Kiedy organizator zamówień publicznych żąda wpłaty wadium?

Organizator zamówień publicznych, żąda od uczestników przetargu tego rodzaju zabezpieczenia, w przetargach nieograniczonych, których wartość jest równa lub przekracza tzw. progi unijne:

 • zamawiający z sektora finansów publicznych:
  134 000 euro – dostawy lub usługi,
  5 186 000 euro – roboty budowlane.
 • zamawiający z sektora samorządowego:
  207 000 euro – dostawy lub usługi,
  5 186 000 euro – roboty budowlane.
 • zamawiający sektorowi:
  414 000 euro – dostawy lub usługi,
  5 186 000 euro – roboty budowlane.
 • zamówienia w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności:
  414 000 euro – dostawy i usługi,
  5 186 000 euro – roboty budowlane.

Zwrot wadium – kiedy następuje?

Wpłacone zabezpieczenie zwracane jest wszystkim licytantom biorącym udział w aukcji komorniczej, w momencie wylicytowania przedmiotu licytacji. W przypadku przetargów publicznych, wadium zwracane jest uczestnikom przetargu po wyborze najbardziej korzystnej oferty spośród złożonych.

Zabezpieczenie może być zwrócone także w przypadku wycofania się z udziału w licytacji lub przetargu publicznego, przed terminem wyznaczonym na regulowanie wadium (dniem poprzedzającym termin licytacji).

Dowiedz się więcej: Zakończona licytacja komornicza – co dalej? >>

Na jakich zasadach wadium może zostać zatrzymane przez komornika?

Zabezpieczenie zostaje zatrzymane w kilku poniższych przypadkach (w zależności od tego czy wadium dotyczy licytacji komorniczej czy przetargu publicznego):

Licytacje komornicze:

 • po wylicytowaniu przedmiotu (nieruchomości) przez licytanta, gdy licytant odmówił podpisania umowy w sprawie wylicytowanego przedmiotu,
 • po podpisaniu umowy dotyczącej wygrania licytacji, gdy licytant w określonym terminie nie wywiązał się z obowiązku uregulowania określonej w umowie kwoty,
 • gdy zawarcie umowy z licytantem okazało się niemożliwe z jego winy.

Przetargi publiczne:

 • jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy w sprawie przetargu / zamówienia publicznego (na warunkach ściśle określonych w ofercie przetargowej),
 • jeżeli wykonawca nie wniesie wymaganego do należytego wykonania umowy zabezpieczenia,
 • umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta z przyczyn leżących po stronie wykonawcy umowy.

Ważne: Zabezpieczenie wpłacone w ramach udziału w przetargu publicznym może zostać zatrzymane przez organizatora także w przypadku, gdy wykonawca po wezwaniu do uzupełnienia braków w dokumentacji, nie uzupełni ich i nastąpi to z jego winy.

Wadium – konsekwencje

Korzyści płynące z wadium dla organizatora przetargu lub licytacji:

 • zapewnienie wiarygodności uczestnika licytacji lub przetargu publicznego, pod względem majątkowym,
 • zmniejszenie ryzyka w licytacji lub przetargu publicznym osób, które mogą działać w złej wierze,
 • zabezpieczenie wykonania umowy wynikającej z wygrania przetargu lub licytacji komorniczej.

Dokonanie wpłaty wadium lub jego zabezpieczenie (np. w formie gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego) oznacza, że osoba dokonująca wpłaty staje się czynnym uczestnikiem przetargu publicznego albo aukcji.

Organizator przetargów publicznych ma nie tylko prawo do zatrzymania zabezpieczenia, w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wynikającego z przedstawienia najkorzystniejszej oferty, ale także do domagania się zapłaty podwójnego wadium lub naprawienia szkody wynikającej z opóźnień terminów realizacji zamówienia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ