ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
01 Maj, 2019 - 10:40
Urlopy pracownicze: wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, macierzyński i inne. Wszystko co musisz wiedzieć!

Urlopy pracownicze: wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, macierzyński i inne. Wszystko co musisz wiedzieć!

ARTYKUŁ PARTNERA

Urlop wykorzystujemy na wypoczynek, wychowanie dziecka, poprawę stanu zdrowia, szkolenia i wiele innych spraw. Jaki urlop, komu i kiedy przysługuje?

Najczęściej wykorzystywanym urlopem jest urlop wypoczynkowy. Oprócz niego polskie prawo pracy zapewnia pracownikom urlop na żądanie, urlop okolicznościowy, czy urlop szkoleniowy, czy urlop w okresie wypowiedzenia. Rodzice mogą liczyć również na urlop macierzyński lub tacierzyński, ojcowski oraz urlop wychowawczy.

Niektóre grupy zawodowe dodatkowo otrzymują urlop dla poratowania zdrowia. Za czas urlopu z reguły przysługuje wynagrodzenie. Z reguły – bo nie zawsze. Podobnie jak nie zawsze prawo do urlopu przysługuje w dowolnych terminach.

Udzielanie urlopów następuje na podstawie rocznego planu urlopów oraz wniosków urlopowych. W planie urlopów powinien znaleźć się cały urlop pracownika z wyjątkiem jednak urlopu na żądanie (w wymiarze 4 dni). Nie każdy pracodawca jest zobowiązany do sporządzania planów urlopów. W takich przypadkach urlop jest udzielany w porozumieniu z pracownikiem.

URLOP WYPOCZYNKOWY

Co mówi prawo o urlopie wypoczynkowym?

 • Komu przysługuje urlop wypoczynkowy i w jakim wymiarze?

  Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu, kto jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jego główne cechy to niezbywalność i proporcjonalność. Za urlop wypoczynkowy pracownikowi należy się wynagrodzenie, a urlop niewykorzystany w danym roku przechodzi na rok następny.

  Urlop wypoczynkowy należy się każdemu pracownikowi. Pracownik, który rozpoczyna pracę nabywa prawo do urlopu z dołu za każdy przepracowany miesiąc. Wymiar urlopu dla początkującego pracownika za jeden miesiąc to 1/12 całego przysługującego mu w danym roku urlopu. W kolejnych latach pracy urlop przysługuje zawsze z góry w całości.

  Liczba dni przysługującego urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy.

  Pracownikowi należy się:
  20 dni urlopu wypoczynkowego – gdy staż pracy jest krótszy niż 10 lat,
  26 dni urlopu wypoczynkowego – gdy staż pracy przekracza 10 lat.

  Istotne jest, że do stażu pracy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia niezależnie od tego, czy były pomiędzy nimi przerwy i w jaki sposób stosunek pracy został rozwiązany. Wlicza się doń również okres nauki. Za naukę w:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej – staż wynosi 3 lata,
  • średniej szkole zawodowej – staż wynosi 5 lat,
  • średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – staż wynosi 5 lat,
  • średniej szkole ogólnokształcącej – staż wynosi 4 lata,
  • szkole policealnej – staż wynosi 6 lat,
  • szkole wyższej – staż wynosi 8 lat.

  Warto pamiętać, że lat spędzonych w kilku szkołach równocześnie lub okresu nauki z równoczesnym okresem zatrudnienia nie sumuje się, a jedynie wybiera się okres korzystniejszy dla pracownika, np. za okres zatrudnienia podczas studiów nalicza się 8 lat stażu, mimo że okres zatrudnienia w tym czasie wyniósł 5 lat.

  Prawo do urlopu wypoczynkowego jest niezbywalne, zatem pracodawca nie może pozbawić go zatrudnionych, ale też pracownicy nie mogą się go sami zrzec. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia swoim pracownikom urlopu wypoczynkowego w tym roku, za który urlop ten przysługuje.

  Urlop wypoczynkowy może być zaplanowany jako jeden okres lub składać się z kilku części. Przynajmniej jedna część urlopu powinna zapewniać pracownikowi nieprzerwany wypoczynek przez 14 dni kalendarzowych.

  Pracodawca uwzględnia w planie urlopów zarówno potrzeby pracowników, takich jak wczasy czy wakacje z dziećmi, jak i potrzeby firmy, czyli konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

  Cechą urlopu wypoczynkowego jest jego proporcjonalność. Oznacza to, że podobnie jak na początku kariery pracownik nabywa prawo do urlopu za każdy przepracowany miesiąc z dołu, tak przy rozwiązywaniu umowy o pracę przysługuje mu urlop:

  • u dotychczasowego pracodawcy – proporcjonalnie do okresu przepracowanego u niego w roku ustania stosunku pracy,
  • u kolejnego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu, który pozostał do końca roku kalendarzowego lub do końca okresu objętego umową o pracę (gdyby był on krótszy, niż do końca danego roku).

  Możliwe jest również, że pracownik wykorzysta u dotychczasowego pracodawcy większą część niż wynika z zasady proporcjonalności lub cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy, wówczas u kolejnego pracodawcy przysługuje mu urlop w wymiarze dopełniającym do ilości dni przysługujących mu zgodnie z przypisanym stażem.

 • Jakie wynagrodzenie przysługuje podczas urlopu wypoczynkowego?

  Pracownik, który przebywał na urlopie wypoczynkowym otrzymuje za ten czas wynagrodzenie w tej samej wysokości, jak gdyby w tym okresie pracował. Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi przysługuje też ekwiwalent, ale tylko w tym przypadku, gdy wykorzystanie urlopu było niemożliwe ze względu na rozwiązanie stosunku pracy.

 • Jak napisać podanie o urlop wypoczynkowy?

  W wielu przedsiębiorstwach istnieją gotowe wzory, które wystarczy jedynie wypełnić według wskazówek. Jeśli jednak ogólny szablon nie został wprowadzony, podanie o urlop wypoczynkowy musimy sporządzić samodzielnie.

  Muszą się w nim znaleźć następujące elementy: dane pracownika, data wypełnienia, dane pracodawcy, dni, na które chcemy wziąć urlop, data rozpoczęcia i zakończenia urlopu, podpis pracownika.

  Pamiętajmy, że pod takim dokumentem musi znaleźć się podpis przełożonego, który udziela nam zgody na wzięcie wolnego w tych dniach. Bez niego wniosek o urlop jest nieważny.

 • Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

  Urlop powinien być wykorzystany w tym roku, za który przysługuje, jednak mogą zajść szczególne okoliczności (np. długotrwała choroba pracownika), które uniemożliwią wybranie dni urlopu w optymalnym czasie. W takim przypadku urlop przechodzi na następny rok.

  Zaległy urlop pracownik powinien wykorzystać do 30 września roku następnego. Jeśli pracodawca nie udzieli w tym czasie zaległego urlopu, ten nie przepadnie bowiem roszczenie z tytułu zaległego urlopu przedawnia się dopiero po upływie 3 lat.

  Pracownik może jednak zwrócić się o pomoc w dochodzeniu swoich praw do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli pracodawca nie wykaże, że zaistniały przyczyny niezależne od niego, PIP może ukarać go mandatem karnym w wysokości 2 tys. zł lub złożyć wniosek do sądu o wymierzenie kary sięgającej nawet 30 tys. zł.

 • Jak wyliczyć i ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

  Doskonale jednak wiemy, że zdarzają się sytuacje, w których pracownik nie wykorzysta urlopu przed wygaśnięciem jego umowy o pracę. Wtedy właśnie pojawia się pojęcie: ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jest to nic innego jak rekompensata pieniężna za dni urlopu, których nie wykorzystaliśmy, choć mieliśmy do tego prawo.

  Pierwszym krokiem w naszych obliczeniach jest ustalenie tzw. współczynnika urlopowego. Jest to przeciętna miesięczna liczba dni do przepracowania w ciągu roku. W 2019 roku współczynnik wynosi 20,92.

  Następnie musimy ustalić, jakie jest nasze przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Uwzględniamy średnią z wypłat składników zmiennych z trzech ostatnich miesięcy (prowizje, premie, dodatki). Jeśli otrzymujemy dodatkowo składniki dłużej niż miesiąc, uwzględniamy je jako średnią z ostatnich 12 miesięcy.

  Wartość naszego miesięcznego wynagrodzenia teraz dzielimy przez współczynnik urlopowy za dany rok. Otrzymany wynik dzielimy przez dobową normę czasu pracy w godzinach. Wychodzi nam godzinowa stawka ekwiwalentu. Teraz możemy ją pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu. Dzięki powyższym obliczeniom otrzymamy kwotę brutto należnego nam ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 • Czy urlop na umowie zleceniu bądź umowie o dzieło jest możliwy?

  Tak naprawdę urlop wypoczynkowy jest przywilejem wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami takiej umowy, to bezwzględnie należy nam się 20 lub 26 dni wolnego (w zależności od stażu pracy).

  Umowa zlecenie lub umowa o dzieło niestety nie gwarantują takiego prawa do urlopu. Nie ma żadnego przepisu prawnego, który gwarantowałby dni wolne dla osób pracujących na podstawie takich umów. Oznacza to, że w świetle prawa pracodawca może od nas wymagać pracy bez wypoczynku przez cały rok!

  Umowy cywilnoprawne są jednak dość elastycznymi dokumentami. W związku z tym możemy w dowolny sposób kształtować zapisy w nich zawarte. Możemy zatem umówić się ze zleceniodawcą, że w trakcie wykonywania zlecenia, będziemy mieli kilka dni wolnych, w których będziemy niedostępni.

  Żaden przepis prawny nie wskazuje bowiem na kwestię urlopu na umowie zleceniu. Nie jest więc odgórnie określone, ile dni wolnego nam przysługuje. Zarówno możliwość skorzystania z dni wolnych podczas trwania umowy zlecenia, jak również ich liczba, mogą być dowolnie określone przez strony umowy.

  Umowa o dzieło rządzi się takimi samymi prawami.

 • Czym jest i komu przysługuje urlop uzupełniający?

  Staż pracy wpływa na liczbę przysługujących dni urlopu. Zatrudnienie poniżej 10 lat uprawnia do 20 dni odpoczynku. Po przekroczeniu 10 lat stażu mamy prawo do 26 dni urlopu. Te dodatkowe 6 dni to właśnie urlop uzupełniający.

  Aby nabyć takie prawo, musimy przepracować 10 lat co do dnia. Przykładowo, jeśli zaczęliśmy pracę 10-go grudnia 2008 roku, to tego samego dnia w roku 2018 uzyskamy dodatkowe 6 dni urlopu.

  Warto wiedzieć, że do stażu pracy wliczane są także lata nauki szkolnej (w przypadku ukończenia szkoły wyższej, policealnej, średniej ogólnokształcącej, średniej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, średniej szkoły zawodowej, zasadniczej szkoły zawodowej).

  Regulamin pracy w każdej firmie może zawierać indywidualny regulamin i plan urlopów. Jest to rzadki przypadek, ale jest taka możliwość. Pracodawca może oferować wyższy wymiar urlopu niż przewiduje ustawa. Przejście do takiej firmy i uzyskanie dodatkowych dni wypoczynku to również przykład urlopu uzupełniającego.

  Urlop uzupełniający można uzyskać również w przypadku zmiany wymiaru etatu. Przykładowo, przejście z zatrudnienia na pół etatu na zatrudnienie pełnoetatowe uprawnia do urlopu uzupełniającego. Zamiast 13 dni urlopu wypoczynkowego, mamy do dyspozycji 26 dni. Dodatkowe 13 dni to urlop uzupełniający.

 • Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?

  Przymusowy urlop jest też mechanizmem stosowanym przez wielu pracodawców wobec wszystkich pracowników, nawet tych, którzy z urlopów chcieliby korzystać w normalny sposób. Niektórzy pracodawcy nie są bowiem chętni do udzielania urlopów w terminach odpowiadających pracownikom. Nie uwzględniając potrzeb i sugestii zatrudnionych u nich osób, wyznaczają terminy urlopów z góry, nazywając je przymusowymi. Tacy pracodawcy najczęściej zmuszają pracowników do:

  • dwutygodniowych lub dłuższych urlopów w miesiącach letnich,
  • krótkich urlopów jedno i dwudniowych w okresach, w których występują dni ustawowo wolne od pracy,
  • dłuższych urlopów w terminach, w których ilość pracy w zakładzie jest znacznie mniejsza niż zazwyczaj ze względu na np. sezonowość działalności.

  W takich sytuacjach udzielenie wszystkim pracownikom przymusowych urlopów wypoczynkowych pozwala na zamknięcie zakładu i znaczną redukcję kosztów jego prowadzenia. Do tego wyklucza późniejszą konieczność udzielania pracownikom urlopów pełnopłatnych. Innymi słowy, jest to rozwiązanie najbardziej ekonomiczne z punktu widzenia pracodawcy.

  Pamiętajmy jednak, że pracodawca nie może zmusić pracownika do pójścia na urlop wypoczynkowy. Nie może także wyznaczyć mu odgórnie jego terminu. Przymusowy urlop może zostać udzielony jedynie w dwóch przypadkach. 

  Pierwszy dotyczy pracownika będącego w okresie wypowiedzenia – pracodawca ma prawo wysłać go na przymusowy urlop wypoczynkowy, aby doprowadzić do jego wykorzystania przed końcem okresu wypowiedzenia. Może to zrobić bez konsultacji z pracownikiem, a nawet wbrew jego woli.

  Drugi przypadek, zgodnie z aktualnymi przepisami, to niewykorzystany urlop wypoczynkowy przechodzący na kolejny rok (który można wykorzystać jedynie w pierwszym jego kwartale). Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę i pracownika obowiązek zamknięcia tematu zaległego urlopu do 31 marca każdego roku. Jeśli więc pracownik nie zdecyduje się na dobrowolne pójście na urlop wypoczynkowy, pracodawca ma prawo udzielenia mu go obowiązkowo, bez uprzedzenia i konsultacji, w dowolnym terminie.

 • Od kiedy przysługuje 26 dni urlopu?

  Kodeks pracy wyjaśnia wielkości wymiaru urlopu pracownika na podstawie przepracowanych lat w sposób prosty i jednoznaczny. Według art. 154 § 1 k.p. pracownikowi przysługuje następująca liczba dni urlopu na cały rok kalendarzowy:

  • 20 dni urlopu, w przypadku zatrudnienia krócej niż 10 lat,
  • 26 dni urlopu, w przypadku zatrudnienia co najmniej 10 lat.

  Oczywiście, do stażu pracy wliczają się także zatrudnienia w poprzednich miejscach pracy (niezależnie od sposobu ustania stosunku pracy). W takiej sytuacji to do obowiązków pracownika należy przedstawienie dokumentów (czyli świadectwa pracy), które potwierdzą przepracowane lata.

 • Urlop młodocianego – komu i w jakim wymiarze przysługuje?

  Kodeks pracy umożliwia pracę osób nieletnich i jednocześnie zapewnia im szczególną ochronę. Określenie „młodociany” dotyczy osób, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 roku życia, wcześniej, czyli do 1 września 2018 tym terminem określano osoby w wieku od 16 do 18 lat. Takie osoby mogą wyłącznie wykonywać pracę na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, reklamową i sportową,ale tylko w przypadku, gdy wyrazi na to zgodę przedstawiciel ustawowy lub opiekun dziecka i właściwy inspektor pracy.

  Aby praca młodocianego była możliwa, konieczne będzie ukończenie przez niego ośmioletniej szkoły podstawowej i uzyskanie świadectwa lekarskiego, które potwierdzi, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu. Takie wymogi dotyczą zarówno wykonywania prac lekkich, jak i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, gdzie obowiązują także specjalne przepisy.

  Kodeks pracy wyraźnie też podkreśla, że młodociany, który nie posiada jeszcze kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony jedynie w celu przygotowania zawodowego. Wyjątkiem od tej zasady jest zatrudnienie młodocianego do tzw. prac lekkich.

  Długość pracy młodocianego nie może więc przekraczać 6 godzin na dobę (w przypadku młodzieży do 16 roku życia) lub 8 godzin na dobę (jeśli pracownik skończył już 16 lat). Przepisy uniemożliwiają również zatrudnianie młodocianego w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Wspomniana pora nocna to albo czas między 22-6 rano albo czas między 20-6 rano (w przypadku młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum lub nie ukończyli 16 roku życia).

  Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika młodocianego wynosi:

  • 38 dni roboczych – obowiązuje wyłącznie w pierwszym roku pracy. Co ważne – 12 dni urlopu przysługuje młodocianemu już po 6 miesiącach pracy i nie są one wliczane do wymiaru urlopu rocznego.
  • 26 dni roboczych – ten wymiar obowiązuje w kolejnym roku pracy aż do ukończenia 18 lat. W przypadku uzyskania pełnoletności zaczyna obowiązywać „normalny” wymiar urlopu wypoczynkowego, dla osób, które mają do 10 lat stażu pracy, czyli 20 dni.
 • Staż a urlop wypoczynkowy – czy stażyście przysługują dni wolne od pracy?

  Przepisy są jednoznaczne w odniesieniu do tego, ile należy się urlopu każdemu stażyście, a są to dwa dni wolnego po każdych 30 przepracowanych dniach. Bezrobotny może te dni wybierać na bieżąco w każdym miesiącu lub odebrać skumulowany urlop w ostatnim miesiącu trwania stażu.

  Stażyście nie przysługuje również żaden ekwiwalent w przypadku, gdyby nie skorzystał z przysługujących mu dni wolnych w okresie trwania stażu.

 • Pierwsza praca a urlop – jaki urlop przysługuje będąc zatrudnionym po raz pierwszy?

  Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego przysługuje już po przepracowaniu pierwszego miesiąca w pierwszym miejscu pracy, nie będzie to jednak urlop o wysokości 20 dni, w tej sytuacji obowiązują odmienne obliczenia.

  Kodeks pracy (a konkretnie art. 153 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku) wyraźnie wskazuje, że pracownik podejmujący po raz pierwszy w swym życiu zawodowym pracę, nabywa prawo do pierwszego urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku.

  W praktycznym ujęciu oznacza to, że już po przepracowaniu pierwszego miesiąca nowy pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, który wyniesie 1/12 wymiaru (czyli 1.66 dnia), do którego nabędzie prawo po przepracowaniu roku – urlop wyniesie wówczas w sumie 20 dni. Wspomniany wymiar urlopu przyjęto nazywać „urlopem cząstkowym”.

 • Jak wygląda urlop dla niepełnoetatowca?

  W przypadku osób pracujących jedynie na część etatu wymiar urlopu wypoczynkowego musi zostać odpowiednio przeliczony.

  Przy podstawowym wymiarze wynoszącym 26 dni zatrudniony na:

  • 1/8 etatu ma prawo do 3,25 dnia,
  • ¼ etatu ma prawo do 6,5 dnia,
  • ¾ etatu ma prawo do 19,5 dnia,
  • 7/8 etatu ma prawo do 22,75 dnia.

  Powyższe przeliczenia wskazują, że urlop dla niepełnoetatowca może wynosić jedynie ułamek dnia – takie sytuacje nie mogą mieć jednak miejsca przy ustalaniu wymiaru urlopu. Wówczas zawsze zaokrągla się w górę, do pełnych dni, a więc tak naprawdę zatrudniony na:

  • 1/8 etatu ma prawo do 4 dni,
  • ¼ etatu ma prawo do 7 dni,
  • ¾ etatu ma prawo do 20 dni,
  • 7/8 etatu ma prawo do 23 dni.
 • Zwolnienie lekarskie a urlop

  Zdarza się, że rozpoczynamy upragniony urlop i cieszymy się każdą wolną chwilą. Wówczas przychodzi niespodziewana sytuacja, taka jak choroba nasza lub naszego dziecka. Czy możemy przedłożyć pracodawcy zwolnienie lekarskie a urlop odłożyć na później?

  Przypadki, które uzasadniają przerwanie urlopu i przełożenie go na inny okres to:

  • chorobowe pracownika i przyznane zwolnienie lekarskie L4,
  • przebywanie na urlopie macierzyńskim.

  Jeśli znaleźliśmy się w którejś z wymienionych sytuacji, to mamy pełne prawo domagać się przełożenia urlopu na inny termin. Przysługuje nam wówczas urlop po zwolnieniu lekarskim.

  Nie możemy jednak przekładać urlopu, jeśli w trakcie jego trwania musieliśmy opiekować się naszą pociechą lub innym członkiem rodziny. Oznacza to, że jeśli nasze dziecko zachoruje w trakcie urlopu, to będziemy musieli ten czas poświęcić na opiekę. Nie przysługuje nam za ten okres zasiłek opiekuńczy. To samo dotyczy opieki nad dzieckiem z różnych innych przyczyn.

 • Urlop godzinowy – czy to możliwe?

  Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełen etat ma 20 lub 26 dni urlopu do wykorzystania w danym roku kalendarzowym. W kadrach nasze wolne dni rozpatrywane są jako godziny. Pracując na cały etat i mając do wykorzystania 20 dni urlopu, tak naprawdę mamy 160 godzin wolnego do wybrania. Przy 26 dniach jest to już 208 godzin.

  Niestety urlop wypoczynkowy nie może być udzielany na mniejszą liczbę godzin, niż dany pracownik ma do przepracowania w wybranym dniu. Dotyczy to wszystkich rodzajów urlopu, w tym także na żądanie i okolicznościowego. Jeśli więc potrzebujemy zwolnić się z pracy na dwie godziny, to urlop godzinowy nie jest możliwy do wzięcia.

  Od powyższej zasady jest jeden wyjątek. Ma on miejsce wtedy, kiedy ilość posiadanego urlopu wypoczynkowego jest mniejsza niż dobowa norma pracy pracownika.

URLOP NA ŻĄDANIE

Co musisz wiedzieć o urlopie na żądanie?

 • Komu przysługuje urlop na żądanie i w jakim wymiarze?

  Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego należnego pracownikowi i został z niego wydzielony. To specyficzny urlop z wielu względów. Nie musi być wykorzystany na wypoczynek, nie musi być planowany, może być odbierany w częściach lub w całości.

  Urlop na żądanie należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym, gdyż nie przechodzi on (jak pozostały urlop wypoczynkowy) na rok kolejny, tzn. pracownik może wykorzystać te dni w kolejnym roku, ale już nie jako dni wolne „na żądanie”.

 • Jakie wynagrodzenie przysługuje podczas urlopu na żądanie?

  Pracownik, który wykorzystał urlop na żądanie otrzymuje za ten czas wynagrodzenie w tej samej wysokości, jak gdyby w tym okresie pracował.

 • Jak zgłosić wniosek o urlop na żądanie?

  Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik powinien zgłosić chęć skorzystania z urlopu na żądanie przełożonemu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

 • Odmowa urlopu na żądanie – czy to zgodne z prawem?

  Co do zasady pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, choć nie jest to jednoznacznie oczywiste (np. gdy cała załoga podejmuje dzień wolny na żądanie jako działanie mające znamiona strajku może skutkować nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy). Odmowa urlopu na żądanie jest więc możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach.

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY

Co musisz wiedzieć o urlopie okolicznościowym?

 • Komu przysługuje urlop okolicznościowy i w jakim wymiarze?

  Urlop okolicznościowy należy się pracownikom ze względu na wydarzenia o charakterze rodzinnym, czy osobistym. Do wydarzeń tych należą: ślub, narodziny, zgon.

  2 dni urlopu okolicznościowego przysługuje w związku z:

  1 dzień urlopu okolicznościowego przysługuje z powodu:

  • ślubu dziecka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka pracownika lub innej osoby, którą ten pracownik utrzymywał lub sprawował nad nią opiekę.
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje podczas urlopu okolicznościowego?

   Pracownikowi przebywającemu na urlopie okolicznościowym przysługuje wynagrodzenie jak za pracę. Nie przysługuje natomiast ekwiwalent za niewykorzystane dni wolne tego rodzaju.
  • Jak napisać podanie o urlop okolicznościowy?

   Urlopu udziela się na podstawie wniosku, a w razie żądania pracodawcy – również na podstawie dokumentu poświadczającego ślub, narodziny lub zgon:

   • odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
   • odpisu aktu małżeństwa,
   • odpisu aktu zgonu.

   Osoby, którym przysługuje urlop okolicznościowy w wymiarze 2 dni mogą wnioskować o udzielenie go w częściach (oddzielnie każdy dzień). Należy pamiętać jednak, by podanie o urlop okolicznościowy złożyć w okresie ściśle związanym z wydarzeniem, np. w celu przygotowań ceremonii, załatwienia formalności, itp. W innym przypadku prawo do tego urlopu przepada.

  • Urlop okolicznościowy na ślub

   Jeśli to my, jako pracownicy bierzemy ślub, możemy skorzystać z dodatkowych dwóch dni wolnych w ramach urlopu okolicznościowego. Urlop z okazji ślubu przysługuje nam zarówno w przypadku zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego, jak i cywilnego. Niestety prawo to nie przysługuje osobom chcącym związać się jedynie ślubem wyznaniowym.

   Kiedy jeszcze możemy wziąć urlop okolicznościowy na ślub? Okazuje się, że nie tylko wtedy, kiedy my sami go bierzemy. Jako pracownicy możemy poprosić również o urlop okolicznościowy, jeśli to nasze dziecko bierze ślub. Wtedy przysługuje nam jeden dzień wolnego.

  • Urlop okolicznościowy a śmierć członka rodziny

   Odejście członka rodziny zawsze jest ciosem dla osób najbliższych. Z pewnością nie jest to okres, w którym jesteśmy w stanie wykonywać swoje obowiązki służbowe. Powinniśmy oddać się żałobie i przygotowywać się do pogrzebu. Dlatego urlop okolicznościowy a śmierć członka rodziny są ze sobą nierozerwalnie związane.

   Urlop na pogrzeb jest pełnopłatny i nie wlicza się do puli urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia, choć musi zostać o nim poinformowany.

   W zależności od stopnia pokrewieństwa przysługuje nam różna liczba dni wolnych od pracy. Otrzymamy prawo do dwóch dni urlopu okolicznościowego, jeśli nam umrze:

   • dziecko,
   • rodzic,
   • macocha lub ojczym.

   Ustawodawca zapewnia nam jeden dzień wolny na pogrzeb w ramach urlopu okolicznościowego, jeśli spotka nas śmierć:

   • siostry lub brata,
   • dziadka lub babci,
   • teścia lub teściowej,
   • innej osoby pozostającej na naszym utrzymaniu lub pod naszą opieką.
  • Urlop okolicznościowy a urodzenie dziecka

   Urlopy okolicznościowe przysługują wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W przypadku narodzin dziecka wykorzystają go jedynie ojcowie. Matka od tego momentu przechodzi na urlop macierzyński, co jest jej prawem i obowiązkiem.

   Urlop po urodzeniu dziecka nie jest automatyczny w przypadku ojców. Należy o niego zawnioskować i podać przyczynę przejścia na niego. Opieka nad żoną po porodzie jest najczęściej podawanym podłożem prawnym.

   Pracodawca nie może go odmówić, choć musi zostać o tym poinformowany. Ustawodawca przewiduje dla ojca dwa dni urlopu okolicznościowego.

URLOP SZKOLENIOWY

Co musisz wiedzieć o urlopie szkoleniowym?

 • Komu przysługuje urlop szkoleniowy i w jakim wymiarze?

  Urlop szkoleniowy może wykorzystać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Warunkiem korzystania z urlopu szkoleniowego jest zgoda pracodawcy na podjęcie nauki.

  Pracownik, który szkoli się i posiada na to zgodę pracodawcy może korzystać z urlopu w wymiarze:

  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

  Wymiar tego urlopu nie może być skracany przez pracodawcę.

 • Jakie wynagrodzenie przysługuje podczas urlopu szkoleniowego?

  Pracownik, który podnosi swoje kwalifikacje otrzyma wynagrodzenie, jak za pracę. Dodatkowo pracodawca może pokryć wydatki pracownika na kształcenie, dojazdy, podręczniki, zakwaterowanie.

 • Jak napisać wniosek o urlop szkoleniowy?

  By otrzymać świadczenie z tytułu poszerzania kompetencji zawodowych, musimy złożyć u pracodawcy wniosek o urlop szkoleniowy. Należy w nim zawrzeć takie elementy jak:

  • nasze dane,
  • dane pracodawcy,
  • datę wypełnienia,
  • okres urlopu szkoleniowego,
  • datę rozpoczęcia urlopu szkoleniowego,
  • powód wnioskowania,
  • nasz podpis.

  Wniosek urlopowy musi zostać podpisany przez przełożonego, co stanowi potwierdzenie jego przyjęcia.

  Urlop szkoleniowy należy zaplanować tak, aby wykorzystać go dokładnie w dni powiązane z nauką, ponieważ niewykorzystany urlop szkoleniowy przepada. Jak mówi kodeks pracy – urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 • Urlop szkoleniowy dla nauczyciela – co musisz wiedzieć?

  Nauczyciel, który chce podnieść swoje kompetencje, może starać się urlop szkoleniowy dla nauczyciela. W przeciwieństwie do innych urlopów pracowniczych ten rodzaj urlopu zdefiniowany jest w Karcie Nauczyciela w art.68.

  Ze świadczenia mogą korzystać osoby zatrudnione w przedszkolach, szkołach czy innych jednostkach oświaty na stanowiskach nauczycielskich lub innych pedagogicznych.

  Skorzystać z urlopu szkoleniowego mogą nauczyciele, którzy:

  • podejmują studia wyższe,
  • rozpoczynają szkolenie w zakładach kształcenia nauczycieli.

  Dodatkowo muszą to zrobić jedynie w oparciu o skierowanie dyrektora placówki, w której są zatrudnieni. Nie można więc skorzystać ze świadczenia w innych miejscach ani z własnej inicjatywy.

  Już na samym początku nauczyciel ma prawo do skorzystania z 6 dni roboczych wolnego celem załatwienia wszystkich formalności związanych z przyjęciem na studia czy odbyciem egzaminów wstępnych.

  Nauczyciel, który uczęszcza na uczelnię celem dokształcenia się, może skorzystać z dość pokaźnej puli wolnego – liczba dni zależy od rodzaju studiów. Są to:

  • 28 dni – w przypadku studiów zaocznych,
  • 21 dni – w przypadku studiów wieczorowych.

  Na ostatnim roku studiów urlop szkoleniowy dla nauczyciela zostaje powiększony o dodatkowe 21 dni, które są całkowicie niezależne od wyżej wymienionych.

  Studiujący nauczyciel ma więc prawo podczas całej swojej edukacji na 65 lub 58 dni płatnego wolnego od obowiązków służbowych.

 • Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe

  Urlop szkoleniowy przyznawany jest w wymiarze:

  • 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, maturalnych lub potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni dla pracownika na ostatnim roku studiów w celu przygotowania pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

  Jest to urlop płatny, przyznawany osobom zatrudnionym jedynie na podstawie umowy o pracę. Nie przysługuje w przypadku umów cywilnoprawnych czy B2B.

  Wydawałoby się więc, że studentom studiów podyplomowych przysługuje 21 dni wolnego na ostatnim roku. Niestety tak nie jest. Te rodzaje urlopów nie dotyczą studentów podyplomówek. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe – co należy wiedzieć?

  Warto także wiedzieć, że zapisy Kodeksu pracy dotyczące wymiaru i sposobu udzielania urlopu szkoleniowego stanowią jedynie minimum, które musimy otrzymać w danej sytuacji.

  Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracodawca dobrowolnie udzielił nam różnego typu świadczeń dodatkowych, związanych z uczestnictwem w zajęciach na studiach podyplomowych. Może to być np. zwrot kosztów poniesionych z nauką czy zwrot kosztów dojazdu. Zanim jednak zdecydujemy się na studia podyplomowe, warto zasięgnąć opinii pracodawcy w tej kwestii.

URLOP BEZPŁATNY

Co musisz wiedzieć o urlopie bezpłatnym?

 • Komu przysługuje urlop bezpłatny i w jakim wymiarze?

  Urlop bezpłatny powinien być wykorzystywany z dużą rozwagą. W czasie jego trwania pracownikowi zawiesza się obowiązki, ale również prawa. Oznacza to m.in. brak prawa do wynagrodzenia za ten okres, czy brak prawa do zasiłków chorobowych lub opiekuńczych. Okres urlopu bezpłatnego nie jest też wliczany do stażu pracy, co ma wpływ na dużą sporą uprawnień pracowniczych.

  Po zakończeniu urlopu bezpłatnego zatrudniony musi stawić się w pracy, a pracodawca jest zobowiązany go przyjąć. Jeżeli natomiast pracownik nie podejmie pracy w wyznaczonym dniu, może zostać zwolniony z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

 • Jak napisać podanie o urlop bezpłatny?

  Urlop bezpłatny może być udzielony wyłącznie na wniosek pracownika, a pracodawca nie może go do złożenia takiego wniosku zmusić.

  Pracownik nie musi podawać powodu takiego urlopu i może wnioskować o dowolną liczbę dni, miesięcy, a nawet lat urlopu bezpłatnego. W przypadku urlopu dłuższego niż 3 miesiące pracodawca może umówić się z pracownikiem, że dopuszcza się odwołanie pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Przy braku takiej umowy, odwołanie nie jest możliwe.

 • Czym jest obowiązkowy urlop bezpłatny?

  Zwykle pracownik prosi o udzielenie urlopu bezpłatnego, a pracodawca może, lecz nie musi zgodzić się na tę prośbę. Tak jest w przypadku urlopu nieobowiązkowego. Istnieje też urlop obowiązkowy, który ma miejsce w przypadku oddelegowania pracownika do pełnienia funkcji w związkach zawodowych.

  Obowiązkowy urlop bezpłatny kończy się powrotem pracownika na to samo lub równorzędne pod względem wynagrodzenia stanowisko. W tym przypadku urlop wlicza się do stażu pracy.

URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA

Co musisz wiedzieć o urlopie dla poratowania zdrowia?

 • Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia i w jakim wymiarze?

  Przedstawiciele niektórych zawodów mogą korzystać ze specjalnego uprawnienia jakim jest urlop dla poratowania zdrowia. Urlop ten przysługuje sędziom, prokuratorom, policjantom, nauczycielom oraz wykładowcom akademickim.

  Sędziowie oraz prokuratorzy mogą wykorzystywać urlop dla poratowania zdrowia po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Wymiar tego urlopu to maksymalnie pół roku.

  Funkcjonariusze Policji natomiast muszą posiadać zgodę komendanta oraz orzeczenie komisji lekarskiej. Policjantom przysługuje jednorazowo do pół roku urlopu dla poratowania zdrowia, a w trakcie całego okresu pełnienia służby mogą wykorzystać łącznie 18 miesięcy tego urlopu.

  Do urlopu dla poratowania zdrowia mają prawo również nauczyciele oraz wykładowcy akademiccy. Podstawę do korzystania z tego uprawnienia daje Karta Nauczyciela. Zgodnie z jej postanowieniami nauczycielom przysługuje urlop dla poratowania zdrowia po przepracowaniu 7 lat w szkole i pod warunkiem, że jest on zatrudniony na czas nieokreślony.

  Nauczyciel może przebywać na urlopie jednorazowo do roku, a w całej swoje karierze – nie dłużej niż przez 3 lata.

  Aby korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel musi okazać zaświadczenie lekarskie o konieczności udzielenia takiego urlopu. Dyrektor placówki może odwołać się od takiego orzeczenia do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, jednak nie jest to częsta praktyka.

  Wykładowca akademicki może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia po przepracowaniu na uczelni 5 lat w wymiarze pełnego etatu. Jednorazowo urlop ten może trwać do pół roku, a w trakcie trwania całej kariery – nie może przekraczać łącznie 2 lat.

 • Jakie wynagrodzenie przysługuje podczas urlopu dla poratowania zdrowia?

  Za czas urlopu dla poratowania zdrowia pracownikowi należy się wynagrodzenie, łącznie ze wszystkimi dodatkami, np. za wysługę lat, dodatki socjalne itp.

 • Urlop zdrowotny dla nauczycieli – co należy wiedzieć?

  Już sama nazwa wskazuje, jaki jest cel takiego urlopu – podratowanie zdrowia ze względu na wykonywanie zawodu w trudnych warunkach. Urlop zdrowotny dla nauczycieli jest płatny i można z niego skorzystać w czasie trwania stosunku pracy, aby odzyskać pełną zdolność do wykonywania pracy.

  Kwestie związane z zasadami przyznawania urlopu dla podratowania zdrowia określone są nie w Kodeksie Pracy, lecz w przepisach szczegółowych dotyczących poszczególnych grup zawodowych – w przypadku nauczycieli jest to Karta Nauczyciela.

  Nauczyciel, który chce skorzystać z urlopu dla podratowania zdrowia, musi najpierw spełnić następujące warunki formalne związane ze stażem pracy:

  • w momencie ubiegania się o urlop być zatrudnionym na stanowisku nauczyciela na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć,
  • mieć przepracowane minimum 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i z zachowaniem nieprzerwanego okresu zatrudnienia (w przypadku przerwania zatrudnienia okres między ustaniem poprzedniego zatrudnienia a podjęciem kolejnego nie może być dłuższy niż 3 miesiące).

  Przepisy wyraźnie określają, w jakim celu może być udzielony nauczycielowi urlop dla podratowania zdrowia. Celem może być:

  • przeprowadzenie zaleconego (w domyśle: przez lekarza) leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej bądź choroby, w której powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki związane z wykonywaną pracą,
  • odbycie leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej.

  Urlop zdrowotny dla nauczycieli może trwać maksymalnie 1 rok. Podczas przebywania na urlopie dla podratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia zasadniczego, a także wszelkich innych dodatków i świadczeń przysługujących mu przed pójściem na urlop (np. dodatku za wysługę lat).

 • Roczny urlop zdrowotny – jakie mogą być tego konsekwencje?

  Roczny urlop zdrowotny to specjalny rodzaj urlopu dla nauczycieli, który pozwala im zrobić sobie przerwę w pracy w celu poratowania zdrowia, czyli np. podjąć leczenie schorzeń utrudniających im wykonywanie obowiązków zawodowych.

  Decydując się na roczny urlop na poratowanie zdrowia, nauczyciel musi mieć świadomość, że podczas całego tego okresu nie będzie mógł wykonywać żadnych obowiązków zawodowych ani podjąć innego stosunku pracy. Co jeszcze warto wiedzieć?

  Do niedawna nauczyciele powracający z urlopu na poratowanie zdrowia nie mieli prawa do niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Aktualnie nauczycielowi, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego z powodu korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia (lub innej przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy), przysługuje urlop wypoczynkowy w późniejszym terminie.

  Niestety przy ustalaniu okresu pracy nie bierze się pod uwagę okresów nie wykonywania pracy, za które pracownik pobierał wynagrodzenie czyli m.in. okresu urlopu zdrowotnego. Należy więc pamiętać, że roczny urlop zdrowotny wpłynie na wyliczenie 20-letniego stażu pracy w szczególnym charakterze i tym samym na datę uzyskania uprawnień emerytalnych.

URLOP MACIERZYŃSKI

Wszystko o urlopach macierzyńskich w Polsce

 • Komu przysługuje urlop macierzyński i w jakim wymiarze?

  Urlop macierzyński przysługuje rodzicom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, prowadzący działalność gospodarczą, osoby, za które opłacane jest ubezpieczenie chorobowe.

  Od 2016 roku także osoby bezrobotne, pracujące na podstawie umowy o dzieło, rolnicy oraz studenci. Te osoby mają prawo do zasiłku w wysokości 1 tys. zł netto wypłacanego przez okres 12 miesięcy.

  Urlop macierzyński trwa 20 tygodni, z czego matka musi wykorzystać obowiązkowo 14 tygodni po porodzie. Pozostałe 6 tygodni matka może wykorzystać dowolnie – przed porodem lub po nim. Może też z niego zrezygnować i wrócić do pracy. 6 tygodni urlopu może również wykorzystać ojciec dziecka, pod warunkiem, że jest ubezpieczony.

  Z urlopu macierzyńskiego (tacierzyńskiego) może korzystać również zatrudniony i ubezpieczony ojciec, jednak w określonych sytuacjach:

  • gdy matka była pracownicą lub była ubezpieczona (opłacała za siebie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne), ale wymaga opieki szpitalnej lub ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie może sama opiekować się dzieckiem, umrze, porzuci dziecko,
  • gdy matka nie była zatrudniona i nie jest ubezpieczona, a posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie może sama opiekować się dzieckiem, umrze, porzuci dziecko, zacznie pracować przynajmniej na pół etatu w czasie, kiedy mogłaby korzystać z urlopu macierzyńskiego.

  Uwaga: wymiar urlopu macierzyńskiego jest uzależniony od ilości urodzonych z jednej ciąży dzieci, dlatego:

  • w przypadku bliźniaków podstawowy urlop macierzyński wynosi 31 tygodni,
  • trójka dzieci to urlop macierzyński trwający 33 tygodnie,
  • czwórka dzieci oznacza 35 tygodni urlopu macierzyńskiego,
  • piątka dzieci to 37 tygodni tego urlopu.
 • Jakie wynagrodzenie przysługuje podczas urlopu macierzyńskiego?

  Urlop macierzyński uprawnia do pobierania zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

 • Jak przedłużyć urlop macierzyński?

  Do 2016 roku podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego można było wydłużyć bezpośrednio po jego zakończeniu o kolejny okres trwający do 6 tygodni. Jak przedłużyć urlop macierzyński obecnie? Przysługujące wcześniej 6 tygodni dodatkowego urlopu zostały włączone do urlopu rodzicielskiego.

  Z tego względu trwający wcześniej do 26 tygodni urlop rodzicielski przysługuje dzisiaj w wymiarze do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub do 34 tygodni w przypadku urodzenia dwojga lub większej liczby dzieci.

  Aktualnie nie istnieje więc możliwość przedłużenia urlopu macierzyńskiego. Dodatkowe tygodnie na opiekę nad dzieckiem można otrzymać w ramach urlopu rodzicielskiego.

 • Kto płaci za urlop macierzyński?

  Prawo do zasiłku macierzyńskiego będzie wyglądać nieco inaczej w zależności od rodzaju posiadanej umowy. Kto płaci za urlop macierzyński?

  W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę za urlop macierzyński płaci ZUS proporcjonalnie do tego, jak wysokie składki chorobowe opłacaliśmy. Podstawa zasiłku macierzyńskiego wyliczana jest na podstawie średniego dochodu na rękę z 12 ostatnich miesięcy. Jeśli pracowaliśmy krócej, to liczona jest średnia z tego okresu, który faktycznie przepracowaliśmy.

  W przypadku pracy na umowę zlecenie zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzać w naszym imieniu składek chorobowych ZUS. Zasiłek macierzyński będzie nam przysługiwał, jeśli poprosimy o to przełożonego.

  Umowa o dzieło z kolei uniemożliwia odprowadzanie składek chorobowych. Nie może zrobić tego ani nasz przełożony, ani my sami. Oznacza to, że nie mamy wtedy szans na zasiłek macierzyński ZUS.

  W przypadku własnego biznesu za urlop macierzyński płaci ZUS. Składki chorobowe w tym przypadku nie są jednak obowiązkowe, dlatego chcąc otrzymywać zasiłek macierzyński przedsiębiorca musi zdecydować się na ich opłacanie. Jeśli prowadzimy firmę i planujemy powiększenie rodziny, to warto więc przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

URLOP OJCOWSKI

Wszystko o urlopach ojcowskich w Polsce

 • Komu przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Każdemu ojcu zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę, mianowania, powołania, wyboru bądź o spółdzielczą umowę o pracę przysługuje urlop ojcowski, oczywiście jeśli dziecko urodziło się w trakcie trwania stosunku pracy.

  Urlop taki nie przysługuje ojcu zatrudnionemu na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło.

  Ile wynosi urlop ojcowski? Wymiar urlopu ojcowskiego jest stały i wynosi 14 dni (wliczając w to także weekendy i dni ustawowo wolne od pracy), które mogą zostać wykorzystane jednorazowo bądź w dwóch częściach, jednak nie krótszych niż 7 dni.

  Prawo do urlopu ojcowskiego nie jest zależne od tego, czy matka dziecka przebywa w tym czasie na urlopie macierzyńskim.

 • Jakie wynagrodzenie przysługuje podczas urlopu ojcowskiego?

  Urlop ojcowski zapewnia zasiłek w wysokości 100% średniego wynagrodzenia w z ostatnich 12 miesięcy. Świadczenie to nie jest więc wynagrodzeniem, a tzw. zasiłkiem opartym na warunkach zasiłku macierzyńskiego.

 • Jak napisać wniosek o urlop ojcowski?

  Wniosek o urlop ojcowski składa ojciec-pracownik, który pracodawca ma obowiązek przyjąć. Podanie powinno zostać złożone w okresie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz okres planowanego urlopu. Należy także pamiętać o odpowiednich załącznikach (m.in. o skróconym odpisie aktu urodzenia dziecka).

  Niezbędne dokumenty to:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów,
  • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione,
  • oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,
  • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

URLOP RODZICIELSKI

Co musisz wiedzieć o urlopie rodzicielskim?

 • Komu przysługuje urlop rodzicielski i w jakim wymiarze?

  Urlop rodzicielski należy się rodzicom po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Do korzystania z niego uprawnieni są rodzice biologiczni oraz adopcyjni, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru.

  Urlop ten trwa 32 tygodnie – w przypadku 1 dziecka, a 34 tygodnie w przypadku urodzenia bliźniaków.

  Urlop rodzicielski może być wykorzystywany przez obojga rodziców i nie ma przeszkód, by urlopy te trwały jednocześnie (w tym wariancie urlop rodzicielski będzie trwał 16 tygodni – po 16 dla każdego z rodziców).

  Podział urlopu między rodziców jest dowolny. Można wykorzystywać go naprzemiennie, w maksymalnie 4 częściach, nie krótszych niż 8 tygodniowych.

 • Jakie wynagrodzenie przysługuje podczas urlopu rodzicielskiego?

  Zasiłek rodzicielski wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku przez pierwsze 6 tygodni, a przez kolejne tygodnie jego wysokość obniża się do 60% podstawy wymiaru zasiłku.

  Wyjątkiem jest sytuacja, w której matka z góry (do 21 dnia po porodzie) zadeklaruje, że będzie korzystać z urlopu przez cały rok bez przerwy, wówczas przez cały okres wypłaty zasiłku będzie jej przysługiwało 80% podstawy wymiaru zasiłku.

URLOP WYCHOWAWCZY

Co musisz wiedzieć o urlopie wychowawczym?

 • Komu przysługuje urlop wychowawczy i w jakim wymiarze?

  Urlop wychowawczy jest bezpłatny i przysługuje rodzicom zatrudnionym przez co najmniej pół roku. Urlop można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 3 lata i może być wykorzystywany w 5 częściach.

  Rodzic dziecka niepełnosprawnego może dodatkowo skorzystać z urlopu wychowawczego trwającego do 3 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Urlop ten przysługuje niezależnie od tego, czy rodzic wykorzystał wcześniej zwykły urlop wychowawczy, czy też nie.

 • Jak napisać wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego?

  Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownika, przy czym pracodawca nie może odmówić takiego urlopu. Wniosek należy złożyć co najmniej na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Kwestie urlopowe to bardzo ważna część pracowniczego życia. Warto znać wszystkie rodzaje urlopów, aby móc umiejętnie z nich korzystać, a przede wszystkim by znać swoje prawa.

ZOBACZ RÓWNIEŻ