Elzbieta Tchorowska
Elzbieta Tchorowska
26 Lut, 2019 - 00:00

Urlop szkoleniowy dla nauczyciela – co należy wiedzieć?

Elzbieta Tchorowska

Urlop szkoleniowy dla nauczyciela to aż kilkadziesiąt dni, które można poświęcić na rozwijanie własnej wiedzy. Sprawdź, kiedy możesz o niego wnioskować.

Nauczyciel, który chce podnieść swoje kompetencje, może starać się urlop szkoleniowy dla nauczyciela. Jest on jednak zdefiniowany nie w Kodeksie pracy, a w Karcie Nauczyciela i dodatkowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Co trzeba wiedzieć, zanim zdecydujemy się wnioskować o to świadczenie?

Urlop szkoleniowy dla nauczyciela – podstawa prawna

W przeciwieństwie do innych urlopów pracowniczych urlop szkoleniowy dla nauczyciela zdefiniowany jest w Karcie Nauczyciela w art.68.

Przepis jest dość krótki. Mówi on o tym, że pracownikowi oświatowemu przysługuje płatny urlop, ale wszystkie szczegóły znajdziemy we właściwym rozporządzeniu.

Pełną treść Karty Nauczyciela znajdziesz tutaj.

Znajdujemy więc właściwe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 roku, w którym znajdują się szczegóły udzielania urlopów szkoleniowych. Dowiadujemy się z niego, że ze świadczenia mogą korzystać osoby zatrudnione w przedszkolach, szkołach czy innych jednostkach oświaty na stanowiskach nauczycielskich lub innych pedagogicznych.

Pełną treść Rozporządzenia znajdziesz tutaj.

Poszerzanie kompetencji nauczycieli

Skorzystać z urlopu szkoleniowego mogą nauczyciele, którzy:

  • podejmują studia wyższe,
  • rozpoczynają szkolenie w zakładach kształcenia nauczycieli.

Dodatkowo muszą to zrobić jedynie w oparciu o skierowanie dyrektora placówki, w której są zatrudnieni. Nie można więc skorzystać ze świadczenia w innych miejscach ani z własnej inicjatywy.

Poza tym dyrektor jest ograniczony potrzebami szkoły. Udzielając takiego skierowania, musi umieć wykazać, że placówka faktycznie skorzysta na rozwinięciu kompetencji nauczyciela. Wzór takiego dokumentu znajdziemy w załączniku do Rozporządzenia.

Dowiedz się więcej: Czym jest plan rozwoju zawodowego i co powinien zawierać?

Urlop szkoleniowy dla nauczyciela - komu przysługuje?

źródło zdjęcia: Getty Imagesshironosov

Ile dni wolnych przysługuje nauczycielowi?

Wymiar urlopu szkoleniowego dla nauczyciela jest znacznie dłuższy od tego przysługującego innym pracownikom według Kodeksu pracy.

Załatwianie formalności

Już na samym początku nauczyciel ma prawo do skorzystania z 6 dni roboczych wolnego celem załatwienia wszystkich formalności związanych z przyjęciem na studia czy odbyciem egzaminów wstępnych.

Jest to oczywiście czas maksymalny. Nauczyciel może zdecydować, czy chce skorzystać ze wszystkich, czy tylko z ich części. Zawsze jednak trzeba umieć udowodnić, że ten konkretny dzień urlopu był ściśle związany z czynnością, na którą został udzielony.

Studia wyższe

Nauczyciel, który uczęszcza na uczelnię celem dokształcenia się, może skorzystać z dość pokaźnej puli wolnego, którego ilość zależy od rodzaju studiów. Są to:

Wszystkie te dni są pełnopłatne. Mają służyć nauczycielowi do przygotowania się do zajęć i aktywnego uczestnictwa w nich, a także do zdania wszystkich wymaganych egzaminów.

Dowiedz się więcej: Studia podyplomowe dla nauczycieli? Sprawdź jaki masz wybór!

Ostatni rok studiów

To nie koniec benefitów. Na ostatnim roku studiów urlop szkoleniowy dla nauczyciela zostaje powiększony o dodatkowe 21 dni, które są całkowicie niezależne od wyżej wymienionych. Podobnie jak w pozostałych przypadkach jest on udzielany na dni robocze, co w przypadku normalnego, pięciodniowego tygodnia pracy na cały etat – daje nam aż 4 tygodnie i 1 dzień wolnego.

Jeśli jednak ostatni rok studiów to tylko jeden semestr, wymiar urlopu zostaje skrócony o połowę. Ma to miejsce chociażby w przypadku 7-semestralnych studiów inżynierskich.

Przygotowanie pracy magisterskiej

Jeszcze innym świadczeniem jest urlop szkoleniowy dla nauczyciela, który rozpoczyna pisanie pracy magisterskiej lub innej dyplomowej. Otrzymuje on jeszcze dodatkowo 10 dni roboczych pełnopłatnego wolnego na jej przygotowanie.

Dodatkowe benefity z tytułu poszerzania kompetencji

Jak łatwo wyliczyć, studiujący nauczyciel ma prawo podczas całej swojej edukacji na 65 lub 58 dni płatnego wolnego od obowiązków służbowych. To jednak nie wszystko.

Dyrektor placówki oświatowej może udzielić dodatkowych dni urlopu i ma obowiązek ułożyć grafik nauczyciela w taki sposób, by miał on możliwość uczęszczania na zajęcia uczelni wyższej. Dotyczy to studiów wieczorowych – przy zaocznych taki problem raczej nie występuje.

Jeśli nauczyciel musi odbyć naukę w miejscu innym niż jego miejsce zamieszkania, ma prawo otrzymać:

  • pełen zwrot kosztów dojazdu,
  • ryczałt na pokrycie kosztów zakwaterowania,
  • ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia,
  • zwrot kosztów poniesionych na rzecz uczelni.

Warto również wspomnieć, że ustawa jasno mówi o możliwości pokrycia przez dyrektora kosztów „w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych”. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że zwrotu kosztów możemy jednak nie otrzymać w przypadku trudnej sytuacji materialnej szkoły.

Dyrektor ma prawo jednak zażyczyć sobie udokumentowania przebiegu kształcenia. Taka ocena pracy nauczyciela na uczelni ma za zadanie „wyłapać” ewentualne problemy z ukończeniem studiów, zanim one wystąpią.

Niezaliczenie roku studiów a prawo do urlopu

Taka liczba dni wolnych zobowiązuje nauczyciela do zaliczenia każdego roku. Jeśli tego nie zrobi choć raz, traci prawo do płatnego urlopu szkoleniowego.

Jedynym wyjątkiem jest udokumentowana choroba lub inne poważne wypadki losowe, które uniemożliwiały uczęszczanie na zajęcia czy zdanie wszystkich egzaminów. Wtedy dyrektor ma prawo przedłużyć urlop szkoleniowy dla nauczyciela i przyznać mu pozostałe benefity. Zostaje on odpowiednio wydłużony o czas niezdolności do nauki.

Nauczyciel, który nie zaliczył roku, może kontynuować naukę, ale musi wystąpić o urlop bezpłatny na ten cel. Od dyrektora placówki oświatowej zależy, czy go udzieli i w jakim wymiarze. Co ważne, nie może on zakłócić normalnego funkcjonowania szkoły.

Nie można jednak wypisać wniosku o urlop dla poratowania zdrowia, by dokończyć edukację. Według art.73 Karty Nauczyciela może być on udzielany tylko w celu przeprowadzenia leczenia choroby lub rehabilitacji uzdrowiskowej.

Dowiedz się więcej: Urlop zdrowotny dla nauczycieli – co należy wiedzieć?

W przypadku niezaliczenia semestru urlop szkoleniowy dla nauczyciela nie przysługuje

źródło zdjęcia: Getty Images / Milkos

Urlop płatny do celów naukowych, artystycznych lub oświatowych

W Rozporządzeniu jest również wzmianka o tzw. urlopie płatnym do celów naukowych, artystycznych lub oświatowych. Ma on służyć:

  • opracowaniu materiałów dydaktycznych,
  • opracowanie teorii i praktyki pedagogicznej,
  • rozwiązaniu problemów z zakresu oświaty.

Jest to dodatkowy miesiąc, całkowicie niezależny od wyżej wymienionego urlopu szkoleniowego na podjęcie studiów czy szkoleń. Jeśli ten czas jest dla nas zbyt krótki, możemy wnioskować o bezpłatny urlop na ten cel w dowolnym wymiarze godzin.

Podjęcie studiów doktoranckich a urlop

Nauczyciel może również podjąć studia doktoranckie. Wyżej wymienione Rozporządzenie odnosi nas jednak do innego dokumentu.

Zapisy o urlopie szkoleniowym na ten cel znajdziemy w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. Według art. 23. nauczycielowi oświatowemu przysługują 28 dni pełnopłatnego urlopu szkoleniowego na przygotowanie i obronę pracy doktorskiej.

Dni wolne udzielane są jedynie na wniosek pracownika – nie ma tu wyjątku, choć skierowanie na ten rodzaj szkolenia dla nauczycieli także musi wyjść od dyrektora.

Pełną treść Ustawy znajdziesz tutaj.

Urlop szkoleniowy i praca w szkole

Warto również wiedzieć, że jeśli nauczyciel wykonuje pracę w szkole w czasie trwania urlopu szkoleniowego, wypracowane godziny uznawane są za nadmiarowe i przepracowane. Oznacza to, że pracownik ma prawo do rekompensaty z tego tytułu.

Urlop szkoleniowy dla nauczyciela to ciekawa perspektywa na poszerzanie swoich kompetencji i umiejętności. Dzięki temu uczniowie będą mieli możliwość zdobycia większej wiedzy. Sam nauczyciel również będzie w stanie efektywniej i rzetelniej prowadzić zajęcia, a nawet uczyć kilku przedmiotów jednocześnie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ