Elzbieta Tchorowska
Elzbieta Tchorowska
29 Sty, 2019 - 00:00
Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe – co należy wiedzieć?

Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe – co należy wiedzieć?

Elzbieta Tchorowska

Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe – czy to możliwe? Kiedy o niego wnioskować i jakie są szanse jego otrzymania? Przeczytaj nasze wskazówki.

Studia podyplomowe są bardzo często wybieraną metodą na poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji. Niejednokrotnie w bezpośredni sposób przyczyniają się do zwiększenia efektywności w pracy i zwiększenia obowiązków służbowych. Czy w takim razie możemy wnioskować o dodatkowe dni wolne, by móc przygotować się do ich ukończenia? Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe – co musisz wiedzieć?

Urlop szkoleniowy – definicja

Urlopy pracownicze dzielą się na wiele rodzajów. Poza standardowo wybieranym przez nas urlopem wypoczynkowym istnieje jeden, niezbyt znany przez pracowników – urlop szkoleniowy. O zasadach przyznawania urlopu szkoleniowego przeczytamy w Kodeksie pracy w rozdziale III.

Urlop szkoleniowy przyznawany jest w wymiarze:

 • 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, maturalnych lub potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • 21 dni dla pracownika na ostatnim roku studiów w celu przygotowania pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Jest to urlop płatny, przyznawany osobom zatrudnionym jedynie na podstawie umowy o pracę. Nie przysługuje w przypadku umów cywilnoprawnych czy B2B.

Wydawałoby się więc, że studentom studiów podyplomowych przysługuje 21 dni wolnego na ostatnim roku. Niestety tak nie jest. Te rodzaje urlopów nie dotyczą studentów podyplomówek. By zrozumieć specyfikę tego problemu, musimy zapoznać się z inną ustawą.

Dowiedz się więcej: Czy urlop na umowie zleceniu bądź umowie o dzieło jest możliwy?

Studia podyplomowe w świetle przepisów

W Kodeksie pracy nigdzie nie mamy zdefiniowanego pojęcia studiów. Stąd musimy zaczerpnąć je z innej ustawy.

Wyjaśnienie znajdziemy w Prawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Art. 2 tej ustawy mówi, że hasło „studia” jest tożsame ze „studiami wyższymi”, a te z kolei należy rozumieć jako:

 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia,
 • jednolite studia magisterskie.

Według powyższej definicji studia podyplomowe są inną niż studia wyższe i doktoranckie formą kształcenia. Tym samym nie można wnioskować o przyznanie 21 dni płatnego urlopu w ostatnim roku ich trwania.

Dowiedz się więcej: Studia podyplomowe – najlepsze kierunki w Polsce

Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe – nie otrzymamy 21 dni wolnego

To nie jedyny argument przemawiający za tym, że jako studenci studiów podyplomowych nie otrzymamy prawa do 21 dni urlopu szkoleniowego.

Musimy odnieść się także do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych, oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Według paragrafu 2 ww. Rozporządzenia warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie przynajmniej 60 pkt. ECTS,
 • złożenie wszystkich egzaminów,
 • złożenie egzaminu końcowego lub pracy końcowej.

Kodeks pracy mówi natomiast jasno, że jedynie na pracę i egzamin dyplomowy może być udzielany urlop szkoleniowy. A studia podyplomowe się nimi nie kończą. Świadczy to jasno o tym, że nie przysługuje nam 21 dni urlopu.

Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe - według przepisów nie dostaniemy wolnego

źródło zdjęcia: Getty Images / AntonioGuillem

Urlop szkoleniowy na 6 dni

Zastanawiając się, ile przysługuje dni urlopu na przygotowanie się do egzaminu końcowego, może się wydawać, że powinien nas w takim razie obowiązywać niższy wymiar. Niestety, nie zawsze również przysługuje nam 6 dni urlopu szkoleniowego. Wiele zależy od samego rodzaju studiów podyplomowych.

Cytując raz jeszcze Kodeks pracy, o taką ilość wolnego możemy się starać, jeśli przystępujemy do egzaminów:

 • eksternistycznych,
 • maturalnych,
 • potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Egzamin lub praca końcowa co do zasady nie są żadnymi z powyższych. W wyjątkowych przypadkach można je uznać za potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Studia podyplomowe musiałyby być jednak ściśle związane z wykonywanymi już obowiązkami.

Logicznie rzecz ujmując, musi dojść do sytuacji, w której pracownik pracuje na stanowisku, które wymaga od niego kompetencji, których nie ma i dopiero zdobywa je na podyplomówce. Może mieć oczywiście ukończone studia wyższe w danym kierunku, ale po co w takim razie miałby uczyć się jeszcze raz tego samego?

Możemy również próbować dokonywać interpretacji Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. W art. 9 znajdujemy listę placówek, które oferują egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Są to:

 • zasadnicze szkoły zawodowe,
 • technika,
 • szkoły policealne.

Studiów podyplomowych znowu brak. Stąd bardzo często pracodawcy odmawiają udzielenia urlopu szkoleniowego w ogóle – szczególnie jeśli poszerzanie kompetencji jest naszym pomysłem i to my wyszliśmy z jego inicjatywą.

Historia sporu o urlop szkoleniowy

Przed 2011 rokiem możliwe było skorzystanie z kodeksowego urlopu szkoleniowego na ostatnim roku studiów podyplomowych. Wtedy w życie weszło Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przytaczamy powyżej. Stanowiło ono rozwiązanie sporu o przyznawanie świadczeń tego typu i umożliwiło pracodawcom odrzucanie wniosków o dni wolne.

Nawet w przypadku sporu sądowego zatrudniający są w stanie bez najmniejszych problemów wybronić swojego stanowiska.

Stanowiskiem Ministerstwa było, że osoby, które rozpoczęły podyplomówki przed wejściem w życie nowych przepisów, mogły skorzystać z 21 dni urlopu. Dzisiaj jednak jest to już martwa interpretacja, gdyż wszyscy zainteresowani dawno już naukę zakończyli.

Czy faktycznie nie możemy skorzystać z urlopu szkoleniowego?

Nie do końca. Warto wiedzieć, że zapisy Kodeksu pracy dotyczące wymiaru i sposobu udzielania urlopu szkoleniowego stanowią jedynie minimum, które musimy otrzymać w danej sytuacji.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracodawca dobrowolnie udzielił nam różnego typu świadczeń dodatkowych, związanych z uczestnictwem w zajęciach na studiach podyplomowych. Może to być:

 • urlop szkoleniowy,
 • zwrot kosztów poniesionych z nauką,
 • zwrot kosztów dojazdu.

Zanim jednak zdecydujemy się na studia podyplomowe, warto zasięgnąć opinii pracodawcy. Jeśli natomiast to z jego inicjatywy mamy podjąć dodatkową naukę, przypilnujmy, by spisać umowę o przyznaniu nam poszczególnych świadczeń. W tym momencie moc mają postanowienia z tego dokumentu. Państwo jak najbardziej na to pozwala, gdyż to pracodawca ponosi pełne koszty takiego rozwiązania.

Pamiętajmy jednak, że taka umowa nie może być mniej korzystna niż postanowienia Kodeksu pracy. Jeśli więc już otrzymaliśmy możliwość wzięcia wolnego nazwanego „urlopem szkoleniowym”, musimy otrzymać za niego 100% wynagrodzenia.

Dowiedz się więcej: Szkolenia i kursy – sposób na rozwój osobisty i zawodowy

Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe - istnieje możliwość porozumienia z pracodawcą

źródło zdjęcia: Getty Images / pixelfit

Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe – podanie

Jeśli pracodawca wyraził zgodę na nasz udział w studiach podyplomowych i zobowiązał się do udzielenia nam urlopu szkoleniowego, nie zapominajmy, że powinniśmy również przedstawiać z odpowiednim wyprzedzeniem wnioski urlopowe.

Nie muszą one być ustalane razem z planem urlopów, ale trzeba powiadomić przełożonego wcześniej, by możliwe było zorganizowanie zastępstwa czy przekazanie obowiązków.

Dowiedz się więcej: Jak napisać wniosek o urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy a studia podyplomowe – to zagadnienie nie jest proste i jednoznaczne. Możemy jednak znacznie uprościć jego rozpatrywanie. Jeśli to pracodawca chce, byśmy podjęli naukę dodatkową, w jego interesie leży spisanie z nami odrębnej umowy zapewniającej nam urlop szkoleniowy. A studia podyplomowe, które rozpoczynamy na własną rękę?  Musimy ponieść tego konsekwencje i starać się na przykład o urlop bezpłatny na ten okres.

ZOBACZ RÓWNIEŻ