Mateusz Baj
Mateusz Baj
31 Paź, 2017 - 03:00
Umowa darowizny mieszkania - co warto wiedzieć?

Umowa darowizny mieszkania – co warto wiedzieć?

Mateusz Baj

Umowa darowizny mieszkania jest zwolniona z podatku od darowizny, jeśli zawarta została pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Trzeba jednak dopełnić pewnych formalności.

Umowa darowizny mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jednak darowizny pomiędzy członkami najbliższej rodziny są z tego podatku zwolnione. O czym zatem należy pamiętać?

Umowa darowizny mieszkania tylko u notariusza

Umowa darowizny została uregulowana w art. 888 – 902 Kodeksu cywilnego (sprawdź tutaj). Art. 388 stanowi:

„Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”.

Mimo że dla umowy darowizny nie została zastrzeżona forma szczególna, to dla przeniesienia własności nieruchomości (domu, mieszkania czy działki) konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Zatem aby dokonać darowizny mieszkania, zarówno darczyńca jak i obdarowany muszą udać się do notariusza. Jeśli nie mogą stawić się osobiście, mogą działać przez pełnomocnika, ale pełnomocnictwo musi być także udzielone w formie aktu notarialnego.

Kiedy należy się podatek

Umowa darowizny jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Ustawodawca przewidział jednak szereg zwolnień od podatku dla najbliższej rodziny.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym. Ustawodawca przewidział tu jednak wyjątek – nie trzeba zgłaszać tych darowizn, które zawierane są przed notariuszem. Ponieważ – jak wspomnieliśmy wcześniej – umowa darowizny nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego, formalności związanych ze zgłoszeniem darowizny skarbówce dokona za nas notariusz.

Wysokość podatku zależy od tego, do której grupy podatkowej należy obdarowany. Ustawodawca wyróżnił trzy grupy podatkowe, w zależności od rodzaju pokrewieństwa.

Grupa „zero” jest zwolniona z podatku

Wprawdzie grupa „zero” nie jest wyodrębniona w ustawie (ustawodawca wymienia tylko trzy grupy podatkowe), ale w praktyce często wyodrębnia się tę grupę jako zupełnie zwolnioną z podatku od spadków i darowizn.

Do grupy „zero” zalicza się:

  • małżonka,
  • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki),
  • wstępnych ( matkę, ojca, dziadków),
  • rodzeństwo,
  • pasierba,
  • ojczyma,
  • macochę.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przez osoby zaliczane do grupy „zero” jest zgłoszenie faktu darowizny w urzędzie skarbowym. Jeśli jednak darowizna dokonywana jest w formie aktu notarialnego, obowiązek jej zgłoszenia ciąży na notariuszu.

Uwaga! W przypadku darowizny od rodziców  na rzecz dzieci, które mają żonę lub męża, aby nie zapłacić podatku, darowizna powinna dotyczyć tylko dziecka, a nie jego małżonka. W innym przypadku dziecko nie zapłaci podatku, ale jego małżonek już tak, gdyż zięć i synowa nie należą do „zerowej” ale do pierwszej grupy podatkowej.

Pozostałe grupy podatkowe

Jeśli nie zaliczamy się do „zerowej” grupy podatkowej, podatek od darowizny będziemy musieli zapłacić od nadwyżki ponad kwotę zwolnioną z podatku. Dla poszczególnych grup limity kwoty wolnej przedstawiają się następująco:

  • grupa I – małżonek, zstępni (np. dzieci, wnuki), wstępni (np. rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, macocha i ojczym, zięć i synowa oraz teściowie – 9 637 zł;
  • grupa II – zstępni rodzeństwa oraz rodzeństwo: małżonków, rodziców (ciocie i wujkowie), zstępnych, małżonkowie pasierbów oraz małżonkowie rodzeństwa – 7 276 zł;
  • grupa III – pozostali – 4 902 zł.

ZOBACZ RÓWNIEŻ