Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
03 Mar, 2019 - 06:57
Umorzenie odsetek komorniczych - czy to możliwe?

Umorzenie odsetek komorniczych – czy to możliwe?

Joanna Wojnarowska

Możesz negocjować z komornikiem i wierzycielem warunki spłaty zadłużenia. Sprawdź, czy możliwe jest umorzenie odsetek komorniczych.

W czasie postępowania egzekucyjnego musimy liczyć się z tym, że komornik będzie od nas żądał spłaty nie tylko kwoty głównej zaległego zobowiązania, ale również odsetek oraz kosztów postępowania. Niestety same odsetki mogą znacznie powiększyć kwotę zadłużenia i tym samym utrudnić jego spłatę. Poniżej wyjaśniamy, czy możliwe jest umorzenie odsetek komorniczych i w jaki sposób są one naliczane.

Odsetki komornicze – jak są naliczane?

Wysokość odsetek może być ustalona przez wierzyciela. Są jednak pewne ograniczenia, co do których musi się stosować. Kodeks cywilny przewiduje dwa rodzaje ustawowych odsetek, których wysokość ustala każdego roku Minister Sprawiedliwości. Wyróżniamy odsetki:

  • za korzystanie z kapitału (tzw. kapitałowe),
  • za opóźnienia w zapłacie w innych umowach.

Odsetki kapitałowe

Odsetki kapitałowe naliczane są od pożyczonego kapitału. Mamy z nimi do czynienia, jeśli podpisujemy umowę pożyczki lub kredytu. Kwestie odsetek kapitałowych reguluje art. 359 Kodeksu cywilnego:

„Art. 359. 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. (…)

2.1. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

2.2. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. (…)

4. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia (…) wysokość odsetek ustawowych.”

Innymi słowy, ustawowe odsetki kapitałowe rządzą się kilkoma prawami. Po pierwsze, ich wysokość aktualizowana jest co roku i podawana do publicznej wiadomości. W 2019 roku wynoszą one 5% w stosunku rocznym.

Odsetki wynikające z ustawy są jedynie sugestią. Przy podpisywaniu umowy strony mogą ustalić inną wartość. Musi to być jednak zaznaczone w umowie i wówczas są to tzw. odsetki umowne. Jeśli strony tego nie określiły, to wierzycielowi należy się te 5%.

Może się zdarzyć, że wierzyciel zażąda w umowie wysokich odsetek. Nie ma jednak całkowitej dobrowolności. Maksymalnie może oczekiwać dwukrotności odsetek ustawowych, czyli 10%.

Jeśli strony umówiły się na wyższe oprocentowanie, to dłużnik płaci odsetki maksymalne, czyli 10%. W przypadku, gdy wierzyciel żąda od nas wyższych odsetek, to możemy zaskarżyć go w sądzie. Nie ma bowiem prawa naliczać większego oprocentowania. Pamiętajmy, że cały czas omawiamy odsetki kapitałowe, czyli te naliczane od pożyczek i kredytów.

Odsetki za opóźnienie

Odsetki za opóźnienia w zapłacie z tytułu innych umów niż pożyczki i kredyty rządzą się innymi prawami. Dotyczą wszystkich innych umów cywilnych, których podstawą są rachunki lub faktury. Zasady ich naliczania określa art. 481 Kodeksu cywilnego:

„Art. 481.1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie (…)

2.1. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

2.2. Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

2.3. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów(…)

2.4. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia (…) wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.(…)”

Odsetki za zwłokę również są co roku aktualizowane i podawane do publicznej wiadomości. W 2019 roku ustalone są na poziomie 7%.

Schemat działania odsetek za opóźnienie jest analogiczny do odsetek kapitałowych. Jeśli w umowie nie ma określonych odsetek, ustawowo nalicza się 7%. Wierzyciel może podać swoją wartość, jednak nie większą niż 14% – jest to stawka maksymalnych odsetek za opóźnienie, która obowiązuje w 2019 roku.

Odsetki można naliczać począwszy od pierwszego dnia, który jest przekroczeniem terminu zapłaty, do dnia, w którym dług został uregulowany.

Jeśli mamy wątpliwości, jak prawidłowo naliczać odsetki, możemy znaleźć informacje w Internecie. Znajdziemy tam gotowe kalkulatory dla każdego typu odsetek. Dobry kalkulator odsetek znajduje się na przykład na stronie Gofin.pl (sprawdź tutaj). Jest to portal finansowy, z którego korzystają księgowi, dlatego możemy mieć pewność, że kalkulator jest dokładny i aktualizowany co roku.

Czy możliwe jest umorzenie odsetek komorniczych?

Pamiętajmy, że na dług składa się należność główna (tj. kwota, którą powinniśmy zapłacić w terminie), odsetki i koszty komornicze. Kwota odsetek często jest określona już w tytule wykonawczym na dzień wydania orzeczenia sądowego, jednak komornik może je nadal naliczać aż do dnia spłaty pełnej sumy należności głównej.

Warto pamiętać, że komornikowi może zależeć na spłacie przede wszystkim kosztów komorniczych, natomiast wierzyciel zazwyczaj chce odzyskać całą kwotę wraz z odsetkami. Niemniej jednak można próbować negocjacji w celu umorzenia odsetek, aby dzięki temu zmniejszyć kwotę zadłużenia.

Nie ma niestety gotowych rozwiązań prawnych, które gwarantowałyby anulowanie odsetek. Wszystko zależy od wierzyciela, dlatego to właśnie z nim należy negocjować tę kwestię, podobnie jak umorzenie długu. Dobrym argumentem, który może przekonać wierzyciela do umorzenia odsetek, jest jak najszybsza spłata należności głównej oraz pokrycie kosztów egzekucji.

Negocjacje z wierzycielem można prowadzić samodzielnie lub poprosić o pomoc prawnika, najlepiej takiego, który oferuje pomoc dla zadłużonych. Jeśli nie stać nas na pomoc prawnika, możemy szukać informacji w Internecie np. na blogach finansowych. Sprawdzajmy jednak, kto stoi za blogiem i jakie mogą być ewentualne intencje autora. Jednym z blogów, który warto obserwować, jest blog Michała Szafrańskiego Jak Oszczędzać Pieniądze (sprawdź tutaj). Znajdziemy tam internetowy bezpłatny kurs dla zadłużonych, który pomaga wyjść z długów o własnych siłach.

Oprócz tego warto śledzić działy poświęcone finansom i kwestiom prawnym na portalach informacyjnych. Zdobywanie wiedzy jest ważne – dzięki niej łatwiej będzie nam podejść do negocjacji z wierzycielem.

Należy pamiętać, by wszelkie uzgodnienia z wierzycielem zostały potwierdzone na piśmie np. w formie ugody bądź harmonogramu spłat należności. W przypadku, gdy wierzyciel zgodzi się na odstąpienie od żądania odsetek (czyli umorzenie odsetek komorniczych), należy przypilnować, by poinformował o tym komornika i złożył stosowny wniosek o umorzenie postępowania, jego ograniczenie lub zawieszenie.

Dowiedz się więcej: Mam długi: co robić, czego unikać (złote zasady oddłużania) 

Jakie korzyści daje umorzenie odsetek komorniczych?

Umorzenie odsetek komorniczych może być bardzo pomocne, zwłaszcza jeśli są one w dużej wysokości. Zresztą w każdej sytuacji umorzenie odsetek zmniejsza dług i przybliża nas do jego spłacenia. Zadłużenie jest powodem stresu, ponieważ zastanawiamy się, ile może zabrać komornik np. w wyniku zajęcia rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę. Większość dłużników martwi się również tym, co może zabrać komornik podczas czynności terenowych i czy może wystawić to na licytacje komornicze.

Aby uniknąć tego rodzaju problemów, dążmy do tego, by jak najszybciej uporać się z długiem. Jeśli stopniowo będziemy go spłacać i trzymać się ustalonych terminów spłaty, to możemy wzbudzić zaufanie wierzyciela i prędzej nakłonić go do umorzenia części zadłużenia np. odsetek. Odkładajmy drobne sumy i przeznaczajmy na spłatę długu. Nie ma bowiem nic cenniejszego niż spokój, wypływający z wolności finansowej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ