Jolanta Brzozowska
Jolanta Brzozowska
27 Lut, 2018 - 09:30
Kiedy umorzenie kredytu w banku jest możliwe?

Kiedy umorzenie kredytu w banku jest możliwe?

Jolanta Brzozowska

Umorzenie kredytu w banku to dla wielu osób jedyny sposób na wyrwanie się z pętli zadłużenia. Sprawdź, kiedy jest to możliwe!

Bodźcem do wprowadzenia prawa, które umożliwiałoby umorzenie kredytu w banku był kryzys, jaki na początku 2015 roku dotknął osoby zadłużone we franku szwajcarskim. Jak to wygląda dzisiaj? Dłużnicy szukają różnych sposobów na uwolnienie się od zobowiązań finansowych. Podpowiadamy, kiedy możliwe jest umorzenie długu i jakie konsekwencje za sobą niesie.

Umorzenie kredytu w banku – upadłość konsumencka

W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej umorzenie kredytu w banku jest możliwe. Taką upadłość przeprowadza się na drodze sądowej.

Kto może z niej skorzystać? Podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Zgodnie z prawem upadłościowym niewypłacalność definiowana jest jako utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. O utracie takiej zdolności mówimy, gdy opóźnienie w spłatach przekracza trzy miesiące.

Należy tu również zaznaczyć, że aby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musimy udowodnić, że nasza niewypłacalność powstała niezależnie od naszych działań. Jeśli przyczyniliśmy się do jej powstania rażącym niedbalstwem lub świadomym działaniem, sąd zapewne odrzuci wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dowiedz się więcej: Umorzenie kredytu we frankach – czy to możliwe? 

Umorzenie kredytu gotówkowego w drodze upadłości – konsekwencje

Zdecydowaną korzyścią jaką nam daje upadłość konsumencka, jest pozbycie się zadłużenia. Powstrzymujemy w ten sposób spiralę długów. Do naszych zobowiązań przestaje się naliczać odsetki. Jednak nasz cały majątek – domy, mieszkania, działki, samochody, sprzęt AGD, RTV, czy nawet biżuteria – jest teraz masą upadłości, z której będą spłacane nasze zobowiązania.

Warto tu zaznaczyć, że jeżeli przedmiotem licytacji jest mieszkanie lub dom, w którym dotychczas mieszkaliśmy, syndyk może przekazać nam środki finansowe pochodzące ze spieniężenia masy upadłościowej na pokrycie kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego na okres do dwóch lat. Pozostałą sumę masy upadłościowej syndyk rozdziela pomiędzy wierzycieli.

Naturalną konsekwencją upadłości konsumenckiej jest również to, że na długi czas tracimy zdolność kredytową i stawiamy pod ogromnym znakiem zapytania możliwość współpracy z bankami na kolejne lata.

Dowiedz się więcej: Zdolność kredytowa – jak ją sprawdzić? 

Restrukturyzacja lub umorzenie kredytu w banku

Trzeba przyznać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zawsze jest idealnym rozwiązaniem. Jeśli czujemy, że przeżywamy chwilowe trudności finansowe, z którymi za jakiś czas powinniśmy się uporać, warto rozważyć tak zwaną restrukturyzację kredytu. Taka restrukturyzacja może przybrać formę rozłożenia kredytu gotówkowego na dłuższy okres – dzięki temu zmniejszymy miesięczną ratę.

Warto też zawnioskować o częściowe umorzenie kredytu lub odsetek. Takie sytuacje należy oczywiście konkretnie uzasadnić, przedstawiając bankowi dowody na pogorszenie się naszej sytuacji finansowej lub zdrowotnej.

Dowiedz się więcej: Podanie o umorzenie długu – jak napisać? 

Umorzony kredyt to przychód

Wartość umorzonego kredytu co do zasady stanowi dla osoby prywatnej przychód z innych źródeł, który należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

W związku z tym bank sporządza dla kredytobiorcy imienną informację PIT-8C, która powinna zostać wysłana do urzędu skarbowego do końca lutego.

Dowiedz się więcej: Czy trzeba płacić podatek od umorzonego kredytu? 

Wsparcie dla kredytobiorców hipotecznych

Osoby posiadające kredyty hipoteczne, które znalazły się w bardzo złej sytuacji finansowej, mogą na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 roku, ubiegać się o pomoc w postaci zwrotnego wsparcia finansowego.

Środki takie przekazywane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Mogą być wypłacane przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy i w kwocie nie większej niż 1 500 zł. O szczegóły takiej możliwości należy zapytać w banku, w którym zaciągaliśmy kredyt.

Dowiedz się więcej: Wypowiedzenie umowy kredytowej

Kredyt dla firm a utrata płynności finansowej

Mało który przedsiębiorca funkcjonuje bez pożyczek i kredytów. Gdy rozwijamy biznes, wierzymy, że będzie prosperował dobrze i wciąż się rozwijał. Niestety, sytuacja może z czasem bardzo się zmienić  i uniemożliwić nam regularną spłatę kredytu firmowego. Co wtedy?

Warto udać się do banku  i powiadomić o swojej niewypłacalności. Być może uda się z bankiem ustalić inne zasady spłaty kredytu lub otrzymać tak zwane wakacje kredytowe.

Jeśli jednak mamy pewność, że nasze problemy finansowe będą długotrwałe, warto rozważyć sądowe ogłoszenie upadłości. Należy wiedzieć, że sąd może odrzucić nasz wniosek o upadłość, jeśli opóźnienia w płatnościach nie przekraczają trzech miesięcy albo suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

Ustawa przewiduje, że w pierwszej kolejności pokrywane są koszty postępowania upadłościowego, a następnie koszty z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe pracowników i należności z tytułu stosunku pracy. W następnej kolejności regulowane są podatki i inne daniny publiczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji. Trzecia grupa zobowiązań to pozostałe należności wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniami umownymi, kosztami procesu i egzekucji.

Dowiedz się więcej: Upadłość firmy a prawa pracownika 

Umorzenie kredytu studenckiego

Instytucja kredytu studenckiego umożliwiła wielu niezamożnym rodzinom wykształcenie swoich dzieci.  Kredyt ten wypłacany jest w ratach – co miesiąc studenci otrzymują ustaloną kwotę, aż do ukończenia edukacji wyższej.

Zakończenie studiów nie oznacza, że trzeba natychmiast spłacić kredyt, ale jest to moment, kiedy rozpoczyna się dla kredytobiorcy okres tak zwanej „karencji”,  w czasie którego były student ma czas odnaleźć się na rynku pracy i przygotować się do spłaty pożyczki. Kredyt studencki nie jest obciążony odsetkami, oprocentowanie kredytu po prostu nie istnieje, a raty wynoszą standardowo połowę wysokości pojedynczej transzy kredytu.

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich umożliwia także niektórym osobom całkowite umorzenie kredytu w banku.

Dowiedz się więcej: Przedawnienie kredytu – kiedy jest możliwe? 

Kiedy możliwe jest umorzenie kredytu studenckiego?

Zgodnie z ustawą pożyczki studenckie i kredyty studenckie mogą być częściowo lub w całości umorzone.

Istnieje pięć sytuacji, w których spłata może zostać w 100% anulowana:

  1. Trudna sytuacja życiowa pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy,
  2. Trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązania,
  3. Brak prawnych możliwości dochodzenia roszczeń,
  4. Dobre wyniki ukończenia studiów – 5% najlepszych absolwentów danego rocznika na uczelni dostaje szansę na zmniejszenie kwoty kredytu o 20%,
  5. Śmierć kredytobiorcy.

Dowiedz się więcej: Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy – czy to możliwe? 

Kto płaci za umorzony kredyt?

Koszty umorzenia kredytów studenckich pokrywane są ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, który jest częścią Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dowiedz się więcej: Jak umorzyć kredyt studencki 

Umorzenie kredytu w banku jest zatem możliwe. W różnych sytuacjach będzie ono różnie wyglądać, ale jeśli zbierają się nad nami „czarne chmury”, warto zawczasu zapytać naszego kredytodawcę o taką możliwość.

ZOBACZ RÓWNIEŻ