Katarzyna Zet
Katarzyna Zet
30 Sie, 2018 - 02:00
Umorzenie kary za brak OC - czy to możliwe?

Umorzenie kary za brak OC – czy to możliwe?

Katarzyna Zet

Otrzymałeś wysoki mandat za brak OC samochodu? Sprawdź, czy możesz się odwołać, albo czy możliwe jest umorzenie kary za brak OC!

Ubezpieczenie OC jest jedynym obowiązkowym w Polsce ubezpieczeniem komunikacyjnym, którego wykupieniem obciążeni są właściciele pojazdów mechanicznych. Standardowo polisa OC obowiązuje przez 12 miesięcy i wymaga zachowania ciągłości. Już nawet jeden dzień jazdy bez ważnego ubezpieczenia grozi poważnymi konsekwencjami – najniższa kara za brak OC w 2018 roku wynosi 840 zł, a najwyższa 6 300 zł! Nie wszystkich stać na płacenie tak wysokich kwot, dlatego warto wiedzieć, że w niektórych sytuacjach można złożyć wniosek o umorzenie kary za brak OC.

Dlaczego brak OC jest karane?

Ubezpieczenie OC dla właścicieli pojazdów mechanicznych, czyli m.in. samochodów osobowych i ciężarowych, nie bez przyczyny jest obowiązkowe. To dzięki niemu osoby poszkodowane w wypadkach mogą uzyskać odszkodowanie niezbędne na pokrycie np. kosztów leczenia, rehabilitacji czy naprawy swojego uszkodzonego auta.

Zgodnie z przepisami, gdy sprawca wypadku lub kolizji nie posiada ważnej polisy OC w momencie zdarzenia, poszkodowany uzyskuje odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG nie jest jednak instytucją charytatywną, dlatego po pokryciu kosztów odszkodowania zwraca się o ich zwrot do sprawcy zdarzenia.

Średnia wartość odszkodowania wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych – można sobie więc wyobrazić, jak trudno jest funduszowi odzyskać tego rzędu kwoty. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, UFG bardzo pilnuje tego, by kierowcy jeżdżący po polskich drogach mieli ważne polisy OC. Dlatego to właśnie on ma prawo nakładać kary za brak OC i nie waha się z tego prawa korzystać.

Dowiedz się więcej: Jak działa wirtualny policjant UFG >>

Ile wynosi kara za brak OC i kiedy można ją dostać?

Karę za brak ważnego OC można otrzymać już następnego dnia po wygaśnięciu poprzedniej polisy. Wysokość kar ustalana jest co roku, ponieważ zależy ona od obowiązującej stawki płacy minimalnej. Poszczególne stawki opłat karnych zależą również od okresu braku polisy oraz rodzaju pojazdu mechanicznego.

Przykładowo w 2018 roku właściciele samochodów osobowych muszą się liczyć z następującymi karami:

 • za brak ważnej polisy przez mniej niż 3 dni – 840 zł,
 • za brak ważnej polisy przez powyżej 3, ale mniej niż 14 dni – 2 100 zł,
 • za brak ważnej polisy powyżej 14 dni – 4 200 zł.

Właściciele aut ciężarowych mają dużo wyższe kary – za brak polisy ponad 14 dni muszą zapłacić 6 300 zł. Choć jest to dość trudne, istnieją ścieżki prawne pozwalające uniknąć kary za brak OC – przede wszystkim jest to odwołanie od kary oraz umorzenie kary za brak OC.

Odwołanie czy wniosek o umorzenie kary za brak OC?

Brak OC wykrywany jest najczęściej podczas rutynowej kontroli policji drogowej, choć brak ciągłości ubezpieczenia może również wypłynąć w systemie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W obu przypadkach posiadacz pojazdu niemający OC otrzymuje z UFG wezwanie do udzielenia informacji o ubezpieczeniu. W ciągu 30 dni od daty odbioru wezwania musi zrobić jedną z tych 3 rzeczy:

 • przedstawić w UFG dowód na to, że w dniu kontroli miał zawartą umowę ubezpieczenia OC (ale na przykład informacja o przedłużeniu polisy jeszcze nie została przekazana przez ubezpieczyciela do UFG),
 • przedstawić dowód, że obowiązek posiadania polisy OC go nie dotyczy (np. nie jest już w posiadaniu pojazdu),
 • zapłacić opłatę karną określoną w wezwaniu.

Jak widać, osobie, która otrzymała wezwanie do uiszczenia kary za brak ciągłości OC, przysługuje odwołanie. Złożenie odwołania ma jednak sens tylko wtedy, jeśli rzeczywiście kara została niesłusznie nałożona. Jeśli kara jest zasadna, można spróbować wnioskować o umorzenie kary za brak OC.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie OC na raty – czy to się opłaca? >>

Kiedy możliwe jest umorzenie kary za brak OC?

Możliwość umorzenia kary za brak OC jest przewidziana w przepisach prawa. Mówi o tym przede wszystkim art. 94 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Z przepisu tego wynika, że w uzasadnionych przypadkach, przede wszystkim dotyczących trudnej sytuacji materialnej lub życiowej osoby zobowiązanej do zapłaty kary, UFG może:

 • umorzyć opłatę karną w całości,
 • umorzyć opłatę karną w części,
 • udzielić ulgi w jej spłacie.

Szczegółowy tryb umarzania kar za brak OC określa z kolei statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Mówi on między innymi o tym, że wymagany jest wniosek o umorzenie kary za brak OC, który należy złożyć na ręce Zarządu Funduszu. Wniosek rozpatrywany jest przez Komisję powołaną przez Zarząd, która bada sytuację majątkową i życiową wnioskodawcy i na tej podstawie wydaje ostateczną decyzję co do ewentualnego odstąpienia od egzekwowania kary w całości lub części.

Warto zwrócić uwagę, że przy badaniu sytuacji materialnej osoby wnioskującej o umorzenie kary za brak OC brany jest pod uwagę przede wszystkim jej dochód, ale także stan majątkowy (ruchomy i nieruchomy) oraz stan zdrowia wnioskodawcy i członków jego rodziny.

Dane na ten temat Fundusz Ubezpieczeniowy pozyskuje głównie od wnioskodawcy – warto więc pamiętać, że składając wniosek o umorzenie kary za brak OC, należy mieć dokumenty potwierdzające trudną sytuację!

Jak złożyć wniosek o umorzenie kary za brak OC?

Jeśli mandat za brak OC jest na tyle wysoki, że trudno go opłacić w ustawowym terminie 30 dni, warto do UFG złożyć wniosek z prośbą o:

 • umorzenie kary w całości lub w części,
 • rozłożenie płatności na raty,
 • odroczenie terminu płatności.

WAŻNE! Niezłożenie wniosku i niezapłacenie w wyznaczonym terminie do UFG kary będzie oznaczało jeszcze większe problemy. Fundusz już następnego dnia może bowiem skierować mandat do egzekucji w trybie administracyjnym, prowadzonym przez urząd skarbowy.

Jak złożyć wniosek o umorzenie kary za brak OC? Przede wszystkim najlepiej to zrobić w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania. W tym celu należy pobrać ze strony UFG wzór wniosku i go dokładnie wypełnić. Należy w nim podać przesłanki wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, czyli m.in.:

 • wysokość dochodów swoich i małżonka,
 • informacje o zatrudnieniu (lub braku pracy),
 • liczbie osób na utrzymaniu,
 • stałych miesięcznych obciążeniach (czynsz, opłaty, kredyty, alimenty, zadłużenie wobec innych wierzycieli, lekarstwa itp.),
 • informację o otrzymywanych świadczeniach,
 • dane o posiadanym majątku (nieruchomości, samochody, gospodarstwo rolne itp.).

Wszystkie najważniejsze informacje o trudnej sytuacji należy udokumentować, dołączając do wniosku np. zaświadczenie z urzędu pracy, zaświadczenie z MOPS-u, zaświadczenie lekarskie itp.

Wzór wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego tutaj.

Zgodnie ze statutem UFG wniosek o umorzenie kary za brak OC Komisja rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia jego złożenia. W tym czasie może wezwać wnioskodawcę o uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację, jednak lepiej jest od razu wraz z wnioskiem zadbać o jak najpełniejsze jej udokumentowanie.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku o umorzenie kary za brak OC nie zwalnia z obowiązku wykupu polisy! Po otrzymaniu wezwania należy jak najszybciej wykupić obowiązkowe OC. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z możliwości zakupu polisy OC na raty – należność za ubezpieczenie samochodu można dzisiaj rozłożyć nawet na 12 comiesięcznych rat.

ZOBACZ RÓWNIEŻ