Anna Nowak
Anna Nowak
29 Maj, 2017 - 11:31

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie turystyczne

Anna Nowak

Ubezpieczenie turystyczne zwykle tworzone jest z kilku produktów asekuracyjnych. Które z nich wybrać i jak uzyskać praktyczny, podróżny pakiet ubezpieczeń? Zobacz, na czym polega  polisa OC i NNW, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie bagażu i sprzętu turystycznego oraz kosztu rezygnacji z wyjazdu.

Wykupione ubezpieczenie turystyczne jest obietnicą beztrosko spędzonych wakacji. Najczęściej ubezpieczyciele oferują je w postaci indywidualnie dopasowywanych pakietów. Aby pakiet spełniał swoje zadanie należy uważnie przestudiować ogólne warunki każdego z oferowanych ubezpieczeń (OWU) i wybrać elementy najbardziej odpowiadające sposobowi spędzania wakacji oraz warunkom panującym w miejscu wypoczynku. Koniecznie trzeba też sprawdzić wszelkie wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej, czyli okoliczności, w których nie uzyskamy pomocy ubezpieczyciela.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie turystyczne? Na jakie elementy ubezpieczenia zwrócić szczególną uwagę? Oto katalog najpraktyczniejszych ubezpieczeń wraz ze wskazówkami rzecznika finansowego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie NNW to jedno z najpowszechniej wykorzystywanych asekuracji. Obejmuje m.in. uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu oraz najbardziej dramatyczny scenariusz – śmierć osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczyciele proponują zwykle limit ubezpieczenia z przedziału od 5 tys. zł do 20 tys. zł. Ponieważ uszczerbek na zdrowiu jest określany w procentach liczonych od sumy ubezpieczenia, odszkodowanie może okazać się bardzo niskie, mimo dość wysokiego limitu, dlatego ubezpieczenie NNW warto zawrzeć na nieco wyższe sumy.

Kiedy ubezpieczyciele odmawiają wypłaty? Zdarza się to, gdy wypadek nastąpił na skutek:

 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego
 • prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień
 • niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów
 • działań wojennych, aktów terroru, stanu wojennego lub udziałem ubezpieczonego w zamieszkach i akcjach protestacyjnych, chyba, że ubezpieczony zostanie niespodziewanie dotknięty zdarzeniami wojennymi, aktami terroru,
 • wylewu krwi do mózgu, zawału, udaru.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Koszty leczenia za granicą mogą być niebotycznie wysokie, dlatego ubezpieczenie kosztów leczenia wydaje się być jednym z najistotniejszych elementów, które powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenie podróżne w zakresie kosztów leczenia gwarantuje pokrycie kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego oraz zwrot wydatków na leki, zwrot kosztów transportu pomiędzy placówkami medycznymi, itp.

Rzecznik finansowy radzi, by ubezpieczenie to zawierać na sumy nie niższe niż 10 tys. euro do 15 tys. euro. Ponadto, dobrze jest zapewnić pokrywanie kosztów leczenia od razu przez ubezpieczyciela bez konieczności wykładania własnych pieniędzy.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty? Najczęściej ubezpieczenie to nie obejmuje leczenia związanego z:

 • ciążą (często z wyjątkiem leczenia i porodu nie później niż do 32 tygodnia ciąży lub z wyjątkiem jednej konsultacji lekarskiej i związanego z nią transportu),
 • chorobą przewlekłą i jej powikłaniami,
 • zaburzeniami psychicznymi lub nerwicami, depresją,
 • operacją plastyczną lub zabiegiem kosmetycznym,
 • leczeniem stomatologicznym, z wyjątkiem nagłych stanów zapalnych,
 • zdarzeniami po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzają.

Warto zwrócić uwagę, czy ubezpieczenie zawiera:

 • pokrycie kosztów transportu poszkodowanego,
 • inne świadczenia pomocowe (np. pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej lub przejazdu osoby bliskiej do poszkodowanego, pokrycie kosztów opieki nad dziećmi poszkodowanego, pokrycie kosztów zastępczego kierowcy w razie niezdolności poszkodowanego do kierowania pojazdem, transport zwłok do kraju),
 • ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej oraz poszukiwawczej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Kiedy przez nieostrożność turysty ucierpi inna osoba, wówczas od kłopotu zapłaty odszkodowania ustrzeże go ubezpieczenie OC. To również bardzo polecane ubezpieczenie, często bowiem zdarza się tak, że podczas wycieczek, gier zespołowych, czy w trakcie uprawiania sportu przez nieuwagę wyrządzimy komuś krzywdę lub uszkodzimy czyjąś własność.

Aby doszło do wypłaty odszkodowania muszą zaistnieć łącznie 3 okoliczności: szkoda (np. złamanie kończyny innej osobie), działanie lub zaniechanie działania przez ubezpieczonego, związek między szkodą a działaniem lub jego brakiem ze strony ubezpieczonego.

Warto zwrócić uwagę, by ubezpieczenie obejmowało każdy etap podróży. Ponadto, dobre ubezpieczenie OC obejmuje wyrządzenie szkody zarówno przez ubezpieczonego, jak i przez osoby mu towarzyszące. Rekomendowana przez rzecznika finansowego kwota ubezpieczenia OC to 50 tys. euro.

Ubezpieczenie OC najczęściej nie obejmuje szkód:

 • wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom bliskim,
 • wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
 • wyrządzonych w stanie ograniczonej świadomości ubezpieczonego, m.in.: w stanie po spożyciu alkoholu, leków, narkotyków,
 • powstałych w związku z chorobami przewlekłymi, wykonywaniem niebezpiecznej pracy fizycznej,
 • powstałych w związku z uprawieniem sportów ekstremalnych i sportów wysokiego ryzyka, brania udziału w zawodach, wyścigach, treningach sportowych,
 • wyrządzonych przez zwierzęta, których ubezpieczony jest właścicielem.

Dowiedz się więcej: Przeczytaj OWU zanim się ubezpieczysz >>

Ubezpieczenie turystyczne w zakresie sprzętu sportowego i bagażu

Ubezpieczenie to jest szczególnie ważne dla osób, które na wakacje zabierają sprzęt sportowy, fotograficzny, etc. oraz kosztowne bagaże. Dzięki niemu turysta uzyska odszkodowanie tak w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu, jak i zdarzenia losowego, czy kradzieży przedmiotów, które zabrał ze sobą na urlop.

Najczęściej ubezpieczenie to nie obejmuje utraty: pieniędzy, kart płatniczych, papierów wartościowych, biżuterii, zegarków, futer, dzieł sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich, instrumentów muzycznych, sprzętu medycznego, lekarstw, okularów, protez, sprzętu audio-video, sprzętu fotograficznego, komputerowego, sportowego, lornetek, broni oraz akcesoriów z nimi związanych, towarów i artykułów spożywczych, używek, np. papierosów, alkoholu.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu oraz wcześniejszego powrotu

Ubezpieczenie turystyczne może obejmować także zwrot wydatków związanych z rezygnacją z podróży np. na skutek choroby, wypadku, śmierci bliskiej osoby, itp. To także zabezpieczenie zwrotu kosztów wcześniejszego powrotu z wakacji w związku z okolicznościami wskazanymi w warunkach ubezpieczenia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ