ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
25 Kwi, 2018 - 01:00

Ubezpieczenie turystyczne online – najczęstsze wyłączenia

ARTYKUŁ PARTNERA

Planujesz podróż i chcesz kupić ubezpieczenie turystyczne online? Czy wiesz, że polisa podróżna nie zapewnia zwrotu wszystkich kosztów leczenia? Sprawdź, jakie stosowane są w polisach podróżnych wyłączenia, czyli w jakich sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub świadczenia.

Kupując ubezpieczenie turystyczne online, warto dokładnie przeczytać OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jest to obszerny dokument, który można pobrać w formacie PDF i w którym wyszczególnione są wszystkie zasady działania ubezpieczenia, a przede wszystkim: przesłanki wypłaty odszkodowania oraz wszystkie wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, które uprawniają go do odmowy wypłaty odszkodowania lub innych świadczeń.

Lista takich wyłączeń jest zwykle dość długa i nie zawsze znajduje się w jednym miejscu w OWU. Poniżej przedstawiamy wyłączenia, które można spotkać najczęściej w polisach turystycznych.

Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie kosztów leczenia w podróży zagranicznej

Ubezpieczenie kosztów leczenia KL jest zwykle najważniejszym elementem polisy obowiązującej podczas podróży zagranicznej, ponieważ zastępuje ono krajowe ubezpieczenie zdrowotne.

Kupując takie ubezpieczenie turystyczne online, można spodziewać się następujących wyłączeń, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel odmówi zwrotu poniesionych kosztów leczenia:

 • jeżeli podróż odbyła się pomimo przeciwwskazań lekarskich ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego (a także, gdy przed podróżą były wskazania do odbycia przez niego leczenia w szpitalu lub poddania się operacji chirurgicznej),
 • jeżeli według opinii lekarza leczenie mogło odbywać się już po powrocie do Polski (nie było niezbędne za granicą),
 • jeżeli leczenie nie było wynikiem nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania (ubezpieczyciel nie pokryje kosztów np. konsultacji lekarskiej osoby zdrowej lub zabiegu plastycznego),
 • jeżeli leczenie było celem wyjazdu zagranicznego,
 • jeżeli leczenie było konieczne na skutek chorób i zaburzeń psychicznych,
 • jeżeli leczenie wynikło z zaniedbania przez ubezpieczonego obowiązkowych szczepień przed podróżą do danego kraju,
 • jeżeli leczenie było konieczne w wyniku zdarzeń powstałych na skutek spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających (także leków psychotropowych, które ubezpieczony przyjął bez lub niezgodnie z zaleceniami lekarza),
 • jeżeli koszty leczenia powstały wskutek próby samobójczej ubezpieczonego lub samookaleczenia,
 • jeżeli leczenie było konieczne wskutek skażenia, epidemii, promieniowania radioaktywnego itp.,
 • jeżeli koszty leczenia powstały wskutek działań wojennych, zamieszek, strajków, zamachu terrorystycznego itp.,
 • jeżeli koszy leczenia powstały wskutek popełnionego przez ubezpieczonego przestępstwa lub nierespektowania lokalnie obowiązującego prawa,
 • jeżeli koszy leczenia powstały wskutek bójki wywołanej przez ubezpieczonego (obrona własna zwykle upoważnia do zwrotu kosztów leczenia),
 • jeżeli koszty leczenia powstały wskutek leczenia lub terapii metodami niekonwencjonalnymi (jeżeli np. dojdzie do jakiś powikłań po leczeniu u lokalnego uzdrowiciela),
 • jeżeli leczenie było konieczne wskutek rażącego niedbalstwa lub nierespektowania przez ubezpieczonego ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa (dotyczy to także uprawiania sportów – ubezpieczyciel może nie zwrócić kosztów leczenia, jeśli złamie się nogę podczas jazdy na nartach poza wyznaczonymi trasami).

Warto pamiętać, że powyższe wyłączenia zwykle dotyczą również assistance.

Dowiedz się więcej: Przeczytaj OWU zanim się ubezpieczysz >>

Wyłączenia, które można zlikwidować, dokupując rozszerzenie ubezpieczenia

Wybierając ubezpieczenie turystyczne online, warto dobrze zapoznać się z dostępnymi pakietami, ponieważ zwykle ubezpieczyciele proponują rozszerzenia podstawowej polisy pozwalające zlikwidować niektóre standardowe wyłączenia odpowiedzialności.

Należą do nich przede wszystkim wyłączenia związane z kosztami leczenia wynikającymi z chorób przewlekłych oraz z uprawiania sportów.

Choroby przewlekłe – w OWU standardowej polisy podróżnej występuje zwykle wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela polegające na odmowie zwrotu kosztów leczenia podczas podroży, jeśli doszło do nich w wyniku choroby przewlekłej.

Chorobą przewlekłą ubezpieczyciele nazywają każdą chorobę o charakterze długotrwałym lub nawracającym, która była zdiagnozowana u ubezpieczonego przed zawarciem polisy i która wymaga systematycznego leczenia. W praktyce chodzi o takie jednostki chorobowe jak cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie, nowotwory, astma, epilepsja, choroby Alzheimera i Parkinsona, osteoporoza itp.

Wskazówka: Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, szczególnie osoby starsze, powinny zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi i wykupić odpowiednie rozszerzenie polisy. W przeciwnym razie, gdy podczas podróży zagranicznej z powodu choroby przewlekłej dojdzie do problemów zdrowotnych, ubezpieczyciel będzie mógł odmówić zwrotu kosztów ewentualnego leczenia.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie turystyczne dla seniora – jak wybrać? >>

Uprawianie sportów – standardowe ubezpieczenie podróżne najczęściej nie obejmuje ryzyka związanego z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (np. wspinaczki górskiej, paralotniarstwa, jazdy na quadach, jazdy konnej, jazdy na skuterach wodnych, kolarstwa górskiego), wyczynowym uprawianiem sportów (w tym udział w zawodach), a także z amatorskim uprawianiem narciarstwa i snowboardingu.

Jeżeli podczas wyjazdu krajowego lub zagranicznego chcemy uprawiać sporty i mieć w tym czasie zapewnioną ochronę ubezpieczeniową, należy do podstawowej polisy dokupić właściwe rozszerzenie.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie turystyczne dla osób uprawiających sporty ekstremalne >>

Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie kosztów leczenia w podróży krajowej

Jeśli chcemy kupić ubezpieczenie turystyczne online, które ma zapewnić ochronę podczas podróży na terenie Polski, powinniśmy się liczyć z podobnymi wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela, jak w tych stosowanych przy polisach na podróże zagraniczne.

W przypadku wyłączeń dotyczących kosztów leczenia zdarzają się jednak wyłączenia dodatkowe. Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia podczas podróży krajowej jeśli np.:

 • nie są one związane z nieszczęśliwym wypadkiem,
 • są one związane z leczeniem w sanatorium, fizykoterapią, kuracją w ośrodku leczenia uzależnień, zabiegami kosmetycznymi, plastycznymi itp.,
 • są one zbędne do przywrócenia stanu zdrowia sprzed wypadku,
 • dotyczą zakupu leków niezleconych przez lekarza.

Nietrudno zauważyć, że powyższe wyłączenia mają zapobiec próbom wyłudzenia świadczenia od ubezpieczyciela za dodatkowe usługi medyczne, które nie są związane z leczeniem po wypadku mającego miejsce podczas podróży.

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczące kobiet w ciąży

Każda kobieta w ciąży, która chce kupić ubezpieczenie turystyczne online, powinna pamiętać, że zazwyczaj ubezpieczyciele stosują wyłączenie odpowiedzialności za koszty leczenia związane z porodem, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży.

Jest to zrozumiałe, ponieważ gdyby ochrona ubezpieczeniowa trwała także w ostatnich miesiącach ciąży, niektóre kobiety mogłyby celowo wyjeżdżać za granicę, by tam urodzić dziecko w lepszych warunkach. A przecież cel ubezpieczenia turystycznego jest zupełnie inny.

Z reguły ubezpieczenie turystyczne dla kobiet w ciąży zapewnia im zwrot kosztów leczenia związanych z porodem do 32 tygodnia ciąży, ale i tutaj należy uważać na pewne ograniczenia.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe stosują w swoich polisach turystycznych limity kwotowe, czyli pokrywają koszty porodu tylko do pewnej sumy np. 2 000 euro. Ponownie chodzi więc o to, by nie dochodziło do nadużyć, czyli np. żeby podczas wyjazdu na narty do Szwajcarii do urodzenia dziecka nie doszło w prestiżowej prywatnej klinice zamiast w lokalnym szpitalu kantonalnym.

Uwaga: W ramach polisy podróżnej ubezpieczyciel nie pokryje także kosztów zabiegu przerwania ciąży, kosztów leczenia bezpłodności, zabiegu sztucznego zapłodnienia, zakupu leków antykoncepcyjnych itp.

Wyłączenia odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW jest jednym z najważniejszych elementów każdej polisy turystycznej, dlatego i w tym przypadku należy liczyć się z pewnymi wyłączeniami.

Zwykle ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli do wypadku doszło np. w wyniku próby samobójczej, w wyniku celowego działania ubezpieczonego, w wyniku przestępstwa popełnienia przez ubezpieczonego, wskutek pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających itp.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie podróżne na terenie Polski – jak wybrać? >>

Zestaw wyłączeń jest tutaj podobny jak w przypadku kosztów leczenia. Warto jednak zwrócić uwagę na dość często stosowane dwa dodatkowe wyłączenia powodujące odmowę wypłaty świadczenia:

 • jeśli doszło do złamania kości, które okaże się mieć charakter patologiczny, czyli w wyniku istniejących wcześniej stanów chorobowych,
 • jeśli do wypadku doszło wskutek chorób somatycznych np. zawału serca lub wylewu krwi do mózgu (niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają możliwość rozszerzenia NNW o te ryzyka).

W przypadku NNW także należy skorzystać z ewentualnego rozszerzenia polisy, jeśli chcemy mieć ochronę w przypadku zdarzeń wynikających z uprawiania sportu podczas podroży.

Wymienione wyżej wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli to tylko przykłady, które można spotkać najczęściej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia polis turystycznych. Kupując ubezpieczenie turystyczne online, warto dokładnie zapoznać się z OWU, ponieważ może okazać się, że dana polisa zawiera wiele dodatkowych wyłączeń lub ograniczeń, których się nie spodziewaliśmy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ