Anna Nowak
Anna Nowak
31 Maj, 2017 - 17:48

Ubezpieczenie NNW – co daje i ile kosztuje?

Anna Nowak

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów obejmuje ochroną zdrowie i życie osób w pojeździe. W praktyce, najwięcej może na nim skorzystać sam kierowca.

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) kierowcy i pasażerów jest oferowane przy zakupie ubezpieczenia OC jako element chroniący życie i zdrowie osób znajdujących się w pojeździe, którego dotyczy polisa.

Jakie szkody obejmuje ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW obejmuje swoim zakresem szkody na osobach związane z ruchem pojazdu, które polegają na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

Choć ogólna definicja tego produktu ubezpieczeniowego zakłada, iż pojazd musi być w ruchu, to już praktyka (w tym również wielokrotnie wyrażone na ten temat stanowisko Sądu Najwyższego) wykazała, że nie jest to warunek konieczny. Odszkodowanie wypłacane jest także w przypadku, gdy szkoda nie powstała w związku z ruchem pojazdu, ale podczas jego użytkowania, np. przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu, podczas postoju, w trakcie tankowania lub naprawy pojazdu, przy załadunku lub rozładunku pojazdu, a nawet w czasie, gdy pojazd stał w garażu.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie motocykla – co powinno obejmować >>

Odpowiedzialność za wypadek a ubezpieczenie NNW

W powszechnej opinii istnieje przekonanie, że ubezpieczenie NNW jest wypłacane, gdy sprawcą wypadku jest kierowca (w przeciwieństwie do wypłat z ubezpieczenia OC, w którym odszkodowanie należy się wyłącznie poszkodowanym). Tymczasem NNW jest wypłacane bez badania winy.

NNW to nie odszkodowanie. Co się z tym wiąże?

Warto pamiętać, że ubezpieczenie NNW nie funkcjonuje na zasadzie odszkodowania. Należy się ono wówczas, gdy zajdą okoliczności określone w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Nie ma przy tym znaczenie, czy z tytułu szkody zostało już wypłacone jakieś odszkodowanie (OC bądź NNW), czy też nie, czy koszty powrotu do zdrowia zostały pokryte przez ZUS, czy nie.

W praktyce, jeśli dana osoba posiada kilka ubezpieczeń NNW, może uzyskać wypłatę z każdego z nich na sumę wskazaną w ubezpieczeniu. Jeśli uzyskała ona odszkodowanie z polisy OC, to również może uzyskać wypłatę z polisy NNW, nawet jeśli pozyskane w ten sposób środki przewyższają wartość szkody.

Dowiedz się więcej: Dopłaty do odszkodowań – kiedy opłaca się z nich skorzystać? >>

Ubezpieczenie OC a NNW

Ubezpieczenie OC zakłada wypłatę odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadku. NNW zaś to ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego wypadku dla wszystkich jego uczestników, bez podziału na sprawców i poszkodowanych.

NNW jest wypłacane niezależnie od wypłat z polisy OC. Zatem pasażerowie pojazdu, którego kierowca spowodował wypadek mogą uzyskać odszkodowanie z OC pojazdu oraz z NNW. Kierowca natomiast nie uzyska odszkodowania z OC. Otrzyma świadczenie z polisy NNW.

Dowiedz się więcej: Wypożyczenie samochodu a ubezpieczenie – czy i kiedy wykupić? >>

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Zwykle ubezpieczenie NNW jest dołączane do polisy OC pojazdu. Standardowe kwoty tego ubezpieczenia są niskie i wynoszą od 5 tys. zł do 10 tys. zł. Przy tak niewielkich sumach ubezpieczenia, składka wynosi kilkadziesiąt złotych rocznie, ale też wypłata z tytułu poniesienia szkody będzie minimalna.

Jeśli kierowca chce mieć pewność, że uzyska pokaźne wsparcie finansowe w razie, gdyby doznał szkody w wypadku spowodowanym przez niego samego, wówczas warto dokupić polisę NNW na znacznie wyższą kwotę. Sumy takich ubezpieczeń mogą niekiedy sięgać miliona złotych, wszystko zależy od zasobności portfela osoby ubezpieczającej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ