Anna Nowak
Anna Nowak
30 Kwi, 2017 - 22:42

Ubezpieczenie na życie – jaki rodzaj wybrać?

Anna Nowak

Ubezpieczenie na życie zapewnia byt osobom pozostającym na utrzymaniu właściciela polisy. Ma sens szczególnie wtedy, gdy do spłacenia pozostają kredyty. Dowiedz się, które ubezpieczenie na życie wybrać oraz dlaczego warto zdecydować się na taką polisę. Sprawdź także dostępne ubezpieczenia dodatkowe.

Ubezpieczenie na życie daje właścicielowi polisy pewność, że jego rodzina (np. dzieci, czy małżonek) będzie mogła godnie żyć, gdy jego zabraknie. Zawieranie umów ubezpieczeniowych na życie wydaje się szczególnie zasadne przy zaciąganiu długookresowych kredytów lub innego rodzaju znacznych zobowiązaniach finansowych. Przed zawarciem umowy trzeba odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań i na tej podstawie wybrać odpowiednią dla siebie polisę.

Po co ubezpieczenie na życie?

Najprostsze ubezpieczenie na życie (ubezpieczenie ochronne) ma zabezpieczać przyszłość bliskich ubezpieczającego. Do bliskich mogą należeć np. nieletnie dzieci, czy małżonek. W zależności od sytuacji należy przemyśleć zarówno okres, jak i kwotę ubezpieczenia.

Przyjmuje się, że polisa powinna zapewnić rodzinie środki na przeżycie przez okres od roku do 3 lat. Po tym okresie małżonek powinien już stanąć na nogi po stracie i samodzielnie zarobić na utrzymanie. W przypadku dzieci rozważa się też okres do uzyskania pełnoletności.

Kolejną kwestią jest kwota ubezpieczenia. Tu najczęściej bierze się pod uwagę równowartość zarobków z 3 lat. W przypadku zaciągnięcia kredytu bank może sam narzucić kwotę, na którą ma opiewać polisa.

Decyzja o wartości ubezpieczenia na życie jest ściśle powiązana z rodzajem polisy. Istnieją bowiem polisy na życie, które gwarantują wyłącznie wypłatę środków po śmierci ubezpieczającego, ale są też takie, które gwarantują środki na „dożycie”, czyli dofinansowanie do emerytury właściciela polisy.

Można wybrać ubezpieczenie na życie wyłącznie typu ochronnego, ale można zdecydować się też na inwestowanie. Zatem, który rodzaj polisy wybrać?

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie grupowe na życie – na czym polega i jak wybrać >>

Ubezpieczenia ochronne

Ubezpieczenie na życie w wersji podstawowej, czyli ubezpieczenie ochronne ma za zadanie zapewnić bliskim środki na życie po stracie właściciela polisy. Dodatkową funkcją takiego ubezpieczenia jest możliwość zabezpieczenia kredytu lub innej inwestycji na wypadek śmierci lub utraty zdrowia, czy pracy przez ubezpieczonego. Ten rodzaj polisy jest dobry dla osób, które niedostatecznie orientują się w meandrach inwestowania lub są już zaangażowani w inne metody oszczędzania, czy inwestowania pieniędzy, a polisa ubezpieczeniowa ma spełnić stricte jedno podstawowe zadanie – zapewnić środki finansowe bliskim po śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenia ochronne mogą być zawierane:

bezterminowo – w tym przypadku ubezpieczeniu podlega całe życie ubezpieczonego. Wypłata środków z polisy następuje po śmierci właściciela polisy lub z chwilą, gdy ukończy on 100 lat. Wariantem ubezpieczenia ochronnego jest ubezpieczenie zdrowia. Wówczas wypłacany jest określony procent sumy ubezpieczenia). Opcją dodatkową może być ubezpieczenie NW (od nieszczęśliwych wypadków);

terminowo – w tym modelu suma ubezpieczenia jest wypłacana tylko, gdy śmierć lub choroba, czy wypadek ubezpieczonego wydarzyły się w okresie podlegającym ochronie. Jeśli okres objęty umową minie, a ubezpieczony będzie nadal cieszył się dobrym zdrowiem, nie może on liczyć na żadną wypłatę ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe

Ubezpieczenia ochronno – oszczędnościowe daje możliwość wypłaty sumy ubezpieczenia bliskim po śmierci ubezpieczonego oraz oszczędzanie środków przez właściciela polisy. W tym wariancie część środków jest wyodrębniona na ochronę życia, a część jest odkładana jako oszczędności. Do ubezpieczeń ochronno – oszczędnościowych należą ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenia posagowe.

Ubezpieczenie na życie i dożycie

To ubezpieczenie jest zawierane na czas do momentu, gdy ubezpieczony osiągnie określony wiek (najczęściej 55 lub 60 lat). Ta polisa gwarantuje wypłatę środków rodzinie lub innym wskazanym osobom w razie śmierci ubezpieczonego, ale jeśli ubezpieczony ukończy ten wiek, towarzystwo wypłaci mu określoną w umowie kwotę.

Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym

W umowie ubezpieczenia z funduszem kapitałowym zawiera się postanowienia, które określają jaka część wpłacanych środków jest przeznaczana ochronę, a jaka na oszczędzanie. Określa się też sumę ubezpieczenia, która ma być wypłacona ubezpieczonemu lub osobom przez niego wskazanym. Pieniądze są inwestowane, ale wysokość wypłacanych z polisy środków nie zależy od efektywności, czy powodzenia inwestowania. To istotna cecha, która odróżnia te polisy od polis inwestycyjnych.

Ubezpieczenie posagowe

Ubezpieczenie posagowe jest idealnym rozwiązaniem dla osób, na których utrzymaniu pozostają dzieci. Rodzic lub inna osoba dorosła wpłaca środki tytułem ubezpieczenia, a w momencie, gdy dziecko osiąga pełnoletniość lub inny określony w umowie wiek (nieprzekraczający jednak 25 roku życia) zostają mu wypłacone środki na warunkach określonych w polisie. Jeśli jest to polisa oszczędnościowa, wówczas dziecko otrzymuje sumę wymienioną w umowie. Jeśli polisa jest inwestycyjna wówczas wysokość środków zależy od powodzenia dokonanych inwestycji. Co istotne w poliach posagowych – gdyby rodzic (lub inny ubezpieczający) zmarł zanim dzieci osiągną wskazany wiek, towarzystwo ubezpieczeniowe reguluje wpłaty za niego.

Ubezpieczenia inwestycyjne

Polisolokaty nie mają ostatnio dobrej prasy, głównie za sprawą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd zwraca uwagę, by dokładnie czytać warunki zawieranych polisolokat, w tym warunki wcześniejszego rozwiązania takich umów.

To propozycja, którą powinny rozważać tylko osoby dobrze zorientowane w tematyce ubezpieczeń i inwestowania. Polega ona na tym, że za wpłacone pieniądze towarzystwo wykupuje jednostki uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wypłata sum wymienionych w polisie zależy od powodzenia inwestycji. Kwoty wypłaty mogą być zatem zwiększone, ale mogą też być zmniejszone.

Dodatkowe ubezpieczenia

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują swoim klientom rozmaite ubezpieczenia dodatkowe. Do najpopularniejszych należą:

  • ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy,
  • ubezpieczenie na wypadek choroby,
  • ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • ubezpieczenie składki.

ZOBACZ RÓWNIEŻ