Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
23 Paź, 2017 - 03:00
Czym jest ubezpieczenie majątkowe i co obejmuje

Czym jest ubezpieczenie majątkowe i co obejmuje

Malwina Tomżyńska

Czym jest ubezpieczenie majątkowe? Poznaj poszczególne rodzaje ubezpieczeń, dowiedz się czego konkretnie dotyczą i dla kogo są dedykowane.

Ubezpieczenie, czyli narzędzie mające na celu zabezpieczenie pokrycia pewnego rodzaju potrzeb, które wniknęły w związku z określonym zdarzeniem losowym. Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel ma obowiązek dokonania świadczenia, przewidzianego umową, na rzecz ubezpieczonego.

W Polsce dokumentem regulującym kwestię ubezpieczeń jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z jej zapisem wyróżnia się tzw. ubezpieczenie osobowe i ubezpieczenie majątkowe. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczeń majątkowych.

Ubezpieczenie majątkowe – istota

Ubezpieczenie majątkowe (inaczej rzeczowe), będące składnikiem ubezpieczeń gospodarczych, stanowi odrębny dział systemu prawnego. Ma za zadanie ochronę mienia osób ubezpieczonych – praw majątkowych oraz rzeczowego majątku osobistego. Dodatkowo, ubezpieczenie majątkowe stanowi ochronę odpowiedzialności cywilnej dla osoby ubezpieczonej.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Do podstawowych rodzajów ubezpieczeń majątkowych należą:

Dodatkowo, przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być m.in.:

 • Budynek gospodarczy (magazyn, garaż),
 • Środek transportu (jacht, łódź, rower),
 • Biżuteria,
 • Sprzęt komputerowy,
 • Sprzęt fotograficzny,
 • Uprawa rolna,
 • Bagaże podręczne,
 • Produkcja własna (wyrobi gotowe, półfabrykaty) i inne.

Ubezpieczenie majątkowe należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych, z dwoma wyjątkami. Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego (wraz z budynkami do niego należącymi) oraz ubezpieczenie komunikacyjne (np. ubezpieczenie OC) są ubezpieczeniami obowiązkowymi. W przypadku pozostałych, konsument ma prawo sam decydować, czy ich potrzebuje.

Czym jest ubezpieczenie majątkowe i co obejmuje - rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Najbardziej popularne ubezpieczenia majątkowe

Najbardziej popularnym ubezpieczeniem, z grupy majątkowych jest ubezpieczenie domu i mieszkania, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Ten rodzaj ubezpieczenia zawierany jest z osobą fizyczną, będącą mieszkańcem danego lokalu. Jest to możliwe na podstawie określonego tytułu prawnego m.in. spółdzielczego prawa do lokalu, decyzji administracyjnej, aktu własności, umowy najmu.

Umowa ubezpieczenia obejmuje stałe elementy mieszkania lub domu, jak mury oraz elementy ruchome (tzw. ruchomości). Do podstawowych ryzyk, od których możliwe jest ubezpieczenie należą:

 • rabunek,
 • kradzież z włamaniem,
 • pożar,
 • powódź,
 • inne zdarzenia losowe.

Dowiedz się więcej: Czego nie obejmuje ubezpieczenie majątkowe mieszkania >>

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, będące rodzajem ubezpieczenia majątkowego, ma za zadanie zapewnić ochronę ubezpieczeniową w sytuacji, w której ubezpieczony będzie zobligowany do naprawienia szkody wyrządzonej w następstwie określonego czynu niedozwolonego (także w przypadku nienależytego wykonania postanowień umownych, wobec kontrahenta).

Na mocy zawartego ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń dokonuje przejęcia odpowiedzialności naprawienia skutków wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że ubezpieczony jest zobowiązany, odpowiedzialnością deliktową (czyli odpowiedzialnością wynikającą z popełnienia czynu niedozwolonego) do naprawienia szkody.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do ubezpieczeń majątkowych tzw. działu II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. W Polsce, w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe. Ma ono szczególną wagę, ze względu na zakres swojej ochrony, w skład której wchodzą wszystkie osoby, które mogą zostać poszkodowane na skutek spowodowania przez kierowcę wypadku samochodowego.

Dowiedz się więcej: Najtańsze OC dla młodych kierowców >>

W przypadku osób będących rolnikami i ubezpieczenia gospodarstwa rolnego oraz osób będących posiadaczami pojazdów mechanicznych i ubezpieczenia komunikacyjnego, konsument nie ma wyboru. Dla tych dwóch grup ubezpieczenia są obligatoryjne.

Natomiast to, czy konsument zdecyduje się na jakiekolwiek dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie majątkowe zależy od jego indywidualnych potrzeb.

ZOBACZ RÓWNIEŻ