Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
06 Kwi, 2018 - 01:00

Trzeciodłużnik, czyli dłużnik dłużnika… Czy można go pozwać?

Mariola Krzyżak

Stronami postępowania w egzekucji komorniczej są nie tylko wierzyciel i dłużnik, ale w wielu przypadkach także osoby trzecie. Trzeciodłużnik, ze względu na zobowiązania wobec dłużnika, może mieć wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. Czy można go więc pozwać? Jakie prawa w stosunku do niego posiada komornik?

Kiedy dłużnik nie spłaca swoich wierzytelności w ramach prawomocnego orzeczenia sądu, sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Obowiązujące w Polsce prawo zapewnia wierzycielowi różne możliwości egzekucji roszczeń. Jedną z nich może być również spłata wierzytelności dłużnika w stosunku do osób trzecich. Jeżeli tak zwany trzeciodłużnik nie chce współpracować z komornikiem, można wystąpić przeciwko niemu z powództwem. Jak wygląda to w praktyce? Kim dokładnie jest trzeciodłużnik i jakie ma obowiązki?

Kim jest trzeciodłużnik?

Trzeciodłużnik, inaczej zwany poddłużnikiem jest podmiotem, który ma wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji wierzytelności, ze względu na łączący go z dłużnikiem stosunek prawny lub faktyczny.

Zajęcie komornicze może bowiem dotyczyć nie tylko np. rachunku bankowego, wynagrodzenia czy ruchomości lub nieruchomości, ale także wierzytelności przysługujących od osób trzecich. W takim przypadku zostają wdrożone procedury egzekucji z wierzytelności. Kim może być trzeciodłużnik?

 • kontrahentem dłużnika,
 • dłużnikiem dłużnika,
 • pracodawcą dłużnika,
 • bankiem.

Podmiot taki jest zobowiązany według prawa do działania na rzecz skutecznego przeprowadzenia czynności komorniczych. Z tego względu musi podejmować określone działania, które pozwolą na uiszczenie świadczenia na rzecz wierzyciela i uchronią go przez ewentualnym pozwaniem.

Rola trzeciodłużnika w czynnościach komorniczych

Egzekucja z wierzytelności

Komornik może zaspokoić wierzytelność zarówno z przedmiotów materialnych, jak i z zobowiązań oraz praw przysługujących dłużnikowi ze strony innych podmiotów.

Wierzytelność jest prawem, które pozwala na skuteczne egzekwowanie od innego podmiotu określonego świadczenia. Wynika ono najczęściej z umowy i może mieć charakter pieniężny lub pozafinansowy.

W praktyce wygląda to tak, że komornik może poddać zajęciu także należności w stosunku do dłużnika wynikające z zobowiązań, jakie ma wobec niego kolejna osoba, czyli trzeciodłużnik. Następuje wówczas egzekucja z wierzytelności.

W ten sposób trzeciodłużnik jest zobowiązany do spłaty swoich należności w stosunku do komornika, a nie swojego wierzyciela. Sposób postępowania w takim przypadku jest praktycznie identyczny, jak w procesie zajęcia wynagrodzenia (pamiętajmy jednak, że istnieje też kwota wolna od zajęcia komorniczego).

Dowiedz się więcej: Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? >>

Trzeciodłużnik w postępowaniu egzekucyjnym

Organ egzekucyjny jest zazwyczaj zainteresowany ewentualnymi trzeciodłużnikami, gdyż podmiot taki może przyczynić się do zaspokojenia roszczeń wierzyciela, w imieniu którego działa. Poddłużnik występuję więc wtedy, kiedy postępowanie toczy się według procedur z zajęcia wierzytelności.

Świadczenie trzeciodłużnika zazwyczaj wynika z umowy zawartej między nim a dłużnikiem w sprawie. W ten sposób dłużnik będący w tym przypadku wierzycielem zostaje pozbawiony swojej wierzytelności na rzecz zajęcia jej przez egzekutora. Komornik może więc zobowiązać trzeciodłużnika do spłaty należności. Egzekutor może żądać wyjawienia danych na podstawie kodeksu postępowania cywilnego.

Procedury informacyjne

Dłużnik podając informację o trzeciodłużniku, uruchamia wobec niego procedury ze strony komornika. Egzekutor może także samodzielnie posiąść wiedzę o istnieniu takiego podmiotu w trakcie zapoznawania się w majątkiem dłużnika.  Zajęcie wierzytelności następuję wraz z momentem doręczenia powiadomienia do poddłużnika. Jak to wygląda w praktyce?

 1. Komornik wysyła wezwanie do trzeciodłużnika o ustawowo określonej treści.
 2. Zajęcie następuje wraz z doręczeniem powiadomienia.
 3. Za prawidłowe zajęcie odpowiada od tego momentu trzeciodłużnik.
 4. Adresat powiadomienia ma obowiązek udzielenia komornikowi informacji. Za ich nieudzielenie lub sfałszowanie grozi grzywna.

Dowiedz się więcej: Jak spłacić komornika lub wierzyciela – czy negocjacje są możliwe? >>

Trzeciodłużnik – prawa i obowiązki

Trzeciodłużnik w toku postępowania egzekucyjnego jest zobowiązany do przekazania należności tylko i wyłącznie na rzecz egzekutora, a nie bezpośrednio do swojego wierzyciela. Zanim jednak do tego dojdzie, musi on dopełnić obowiązku informacyjnego wobec komornika.

W związku z tym egzekutor musi szczegółowo zdefiniować zajmowaną wierzytelność. Jeżeli egzekutor nie spełnił takich wymagań, trzeciodłużnik ma prawo do żądania od organu doprecyzowania informacji oraz rozwiania wszelkich wątpliwości. W przypadku kiedy trzeciodłużnik zdobył już potrzebną wiedzę, musi wydać on oświadczenie, które zobowiązany jest dostarczyć w ciągu tygodnia.

W takim piśmie muszą znaleźć się informacje:

 • Czy osobie przeciwko której komornik prowadzi egzekucję przysługuje wskazana przez niego wierzytelność oraz jaka jest jej kwota?
  Należy też określić, czy decydujemy się na uregulowanie należności, a jeżeli nie, to z jakiego powodu.
 • Czy inne podmioty roszczą sobie prawo do tej wierzytelności?

Zajęciu komorniczemu podlegają także te wierzytelności, co do których nie upłynął jeszcze termin spłaty. W takim wypadku należy poinformować organ o konkretnej dacie, w której nastąpi uregulowanie długu.

Jeżeli trzeciodłużnik zobowiązuje się do wypłacenia należności, musi on uiścić ją na poczet komornika lub złożyć w depozycie sądowym. Za przekazanie ich w stosunku do wierzyciela grozi kara grzywny.

Jest to także działanie na szkodę wierzycieli, w imieniu których występuje komornik, dlatego mają oni prawo do wystąpienia o odszkodowanie. Jednocześnie z zobowiązaniem na piśmie trzeciodłużnika do takiego przekazania należności, komornik wysyła także pismo do pierwszego dłużnika w tej sprawie, zabraniając mu przyjmowania wierzytelności.

Poddłużnik ma także prawo do złożenia zażalenia odnośnie zajętej kwoty lub wskazać na przeszkody prawne uniemożliwiające zajęcie. Należy jednak pamiętać, że skarga na czynności komornicze musi być podparta konkretnymi wskazaniami.

Dowiedz się więcej: Ile może zabrać komornik? Kwota wolna od zajęcia >>

Trzeciodłużnik - czy może zostać pozwany przez wierzyciela?

Trzeciodłużnik – co w przypadku uchylania się od spełnienia świadczenia?

W przypadku, kiedy trzeciodłużnik uchyla się od uregulowania świadczenia, organ może wdrożyć przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. Wraz z podjęciem czynności komornik powinien wystosować do poddłużnika pismo z upomnieniem nawołującym do spłaty świadczenia.

Organem wykonującym czynności jest ten, który podjął się zajęcia wierzytelności pierwszego dłużnika. Należy pamiętać, że wierzyciel może wstąpić w prawa dłużnika, tym samym egzekwując swoje prawa w stosunku do trzeciodłużnika. Oznacza to, że może dokonywać w stosunku do niego czynności windykacyjnych.

Wierzyciel może więc zarówno wezwać do zapłaty, jak i pozwać go o uiszczenie zajętej wierzytelności. Uzyskanie świadczenia od trzeciodłużnika jest w takiej sprawie priorytetowe, gdyż pozwala na skuteczne zamknięcie procedur w stosunku do pierwotnego dłużnika i pomyślne zakończenie sprawy.

Wierzyciel może więc wraz z pomocą prawa zobowiązać trzeciodłużnika do zaprzestania uchylania się od odpowiedzialności i wypłatę świadczenia. Musi on dostać od komornika zaświadczenie, w myśl którego występuje w imieniu pierwotnego dłużnika przeciwko poddłużnikowi. Wierzyciel wnoszący powództwo przeciwko zajętej wierzytelności musi pozwać dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. W ten sposób pierwotny dłużnik może stać się stroną w sprawie obok powoda.

Dowiedz się więcej: Ile wynoszą koszty komornicze >>

Trzeciodłużnik jest ważnym elementem w procedurach egzekucji komorniczej i może przyczynić się do ich skutecznego przeprowadzenia i zaspokojenia wierzyciela poprzez uiszczenie stosownych świadczeń. Warto pamiętać, że podmiot taki zobowiązany jest do określonych prawem czynności, a ich niedopełnienie może grozić karami.

Poddłużnik może również zostać pozwany przez wierzyciela, który ma prawo do egzekwowania swoich należności. Jeżeli więc jesteśmy stroną w takim postępowaniu, to warto znać swoje prawa i obowiązki, które pomogą w zrozumieniu zachodzących procedur i umożliwią pozytywne zakończenie sprawy.

 ZOBACZ RÓWNIEŻ