ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
26 Cze, 2018 - 01:00

Studia pedagogiczne a zatrudnienie. Co robić po pedagogice?

ARTYKUŁ PARTNERA

Zastanawiasz się, czy warto iść na studia pedagogiczne? Sprawdź, jak wiele ciekawych zawodów możesz wykonywać po tym kierunku studiów!

Studia pedagogiczne od zawsze cieszyły się ogromną popularnością, jednak w ostatnich latach wyraźnie spadła liczba chętnych ubiegających się o miejsce na pedagogice. Przyczyną jest głównie niż demograficzny i ogólny spadek liczby studentów, ale także ostatnia reforma systemu edukacji, która nie zachęca młodych osób do kariery w zawodzie nauczyciela.

Prawda jest jednak taka, że pedagogika ma różne specjalizacje, które dają dużo szersze możliwości zawodowe, niż praca w szkole. Poniżej podpowiadamy, co można robić po studiach pedagogicznych.

Studia pedagogiczne – co to za kierunek studiów?

Pedagogika zaliczana jest do nauk społecznych i humanistycznych, ale jako kierunek studiów ma bardzo interdyscyplinarny charakter. Skupia się na szeroko pojętej edukacji, czyli kształceniu oraz wychowywaniu zarówno młodzieży, jak i dorosłych.

Właśnie dlatego osoby kształcące się w tym kierunku podczas studiów poznają zagadnienia z zakresu psychologii, socjologii, antropologii, biologii, filozofii, etyki, ekonomii, historii i wielu innych.

Ze względu na to, że pedagogika zajmuje się tematyką wychowania w bardzo szerokim znaczeniu, wyróżnia się jej wiele specjalności związanych z edukacją i wychowaniem określonych grup ludzi (np. dzieci w wieku przedszkolnym, osób niepełnosprawnych, czy dorosłych) oraz w określonych miejscach (np. w szkołach, przedszkolach, w więzieniach i zakładach poprawczych, w placówkach kulturalnych).

Możliwości wykorzystania pedagogiki jest tak wiele, że wciąż powstają nowe specjalizacje, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata i jednocześnie dają możliwość znalezienia ciekawej pracy po studiach w miejscach niekoniecznie związanych ze szkołą.

Studia pedagogiczne i praca w szkolnictwie

Praca w placówkach oświatowych jest najbardziej oczywistym kierunkiem kariery zawodowej  po studiach pedagogicznych. Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, należy ukończyć studia odpowiedniego stopnia:

  • studia I stopnia – uprawniają do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych,
  • studia II stopnia – uprawniają do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach średnich.

Dowiedz się więcej: Zawód nauczyciel: wady i zalety >>

Do wykonywania zawodu nauczyciela niezbędna jest specjalizacja nauczycielska lub tzw. kwalifikacyjny kurs pedagogiczny zgodny z wymogami MEN, który daje uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole.

Z kolei aby pracować w przedszkolu lub prowadzić lekcje z dziećmi w szkole podstawowej w klasach 1-3, należy ukończyć specjalizację: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W szkole zatrudnienie może dostać także pedagog szkolny – w tym celu należy ukończyć co najmniej studia I stopnia na kierunku pedagogiki o specjalności pedagog szkolny.

Warto pamiętać, że mając odpowiednie uprawnienia, pracować można zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych.

Aktualnie na rynku pracy zapotrzebowanie na nauczycieli szkolnych jest niestety niewielkie – najczęściej poszukuje się filologów i lektorów języków obcych do szkół prywatnych. Bez problemu jednak pracę znaleźć mogą wychowawcy przedszkolni oraz opiekunowie w żłobkach.

Dowiedz się więcej: Jak powinno wyglądać dobre CV nauczyciela >>

Studia pedagogiczne – pedagogika specjalna i możliwości zatrudnienia

Pedagogika specjalna ukierunkowana jest na kształcenie, opiekę i terapię osób niepełnosprawnych. Ukończenie tego kierunku studiów z pewnością warto rozważyć choćby z tego względu, że w Polsce jest około 6 milionów osób niepełnosprawnych w każdym wieku, które potrzebują pomocy w różnych ośrodkach opiekuńczych i pomocy społecznej, szkołach specjalnych, poradniach itp.

W zakresie pedagogiki specjalnej oferowane są różne specjalności:

  • Oligofrenopedagogika – jest to pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną; ukończenie tej specjalności pozwala znaleźć pracę m.in. w przedszkolach i szkołach dla dzieci niepełnosprawnych, a także w świetlicach i ośrodkach opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Surdopedagogika – pedagogika osób z niepełnosprawnością słuchową.
  • Tyflopedagogika – pedagogika osób z niepełnosprawnością wzrokową.
  • Terapia zajęciowa – ukończenie tego kierunku pozwala prowadzić terapię zajęciową osób niepełnosprawnych, czyli formę rehabilitacji poprzez zajęcia ruchowe, artystyczne czy ergoterapię (terapia przez pracę).
  • Asystent osoby niepełnosprawnej – ukończenie tej specjalności oznacza uzyskanie kompetencji pedagoga specjalnego i możliwości pracy np. w ośrodku pomocy społecznej lub dla organizacji zajmującej się opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

Dowiedz się więcej: Szkolenia dla nauczycieli – gdzie i jak szukać darmowych kursów >>

Studia pedagogiczne – specjalność resocjalizacja i możliwości zatrudnienia

Pedagogika resocjalizacyjna jest specjalnością, która przygotowuje do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwent takiego kierunku może więc pracować z trudną młodzieżą w poradni, zakładzie poprawczym lub innym ośrodku wychowawczym dla nieletnich.

Specjaliści z zakresu resocjalizacji znajdują zatrudnienie w Służbie Więziennej jako wychowawcy więzienni (resocjalizacyjni), a coraz częściej także w Policji.

Wielu absolwentów tej specjalizacji (ale także innych związanych z pedagogiką lub psychologią) decyduje się zostać kuratorem sądowym. W tym celu jednak należy dodatkowo po uzyskaniu tytułu magistra ukończyć roczną aplikację kuratorską i zdać egzamin na kuratora sądowego.

Studia pedagogiczne – co jeszcze można robić po pedagogice?

Wystarczy przejrzeć specjalności oferowane przez poszczególne szkoły pedagogiczne i uczelnie wyższe mające wydziały pedagogiczne, by stwierdzić, że dają one naprawdę ogromne możliwości, jeśli chodzi o zatrudnienie.

Oto kolejne przykłady specjalności z zakresu pedagogiki i tego, co można po nich robić:

Logopedia

Studia o tej specjalności pozwalają diagnozować wady wymowy u dzieci i dorosłych, a także prowadzić terapie indywidualne w celu ich likwidacji.

Dowiedz się więcej: Szkolenia logopedyczne online >>

Animacja kultury

Po tym kierunku istnieje bardzo wiele możliwości pracy w charakterze organizatora przedsięwzięć kulturalnych: w domach kultury, w urzędowych wydziałach zajmujących się kulturą, w szkołach, w innych publicznych instytucjach oraz prywatnych agencjach zajmujących się działalnością artystyczno-kulturalną.

Doradztwo zawodowe i personalne

Absolwent tej specjalizacji może znaleźć pracę w agencji zatrudnienia, w urzędzie pracy, w ZUS, w zakładach pracy, a także we wszelkich innych organizacjach publicznych i niepublicznych, gdzie świadczy się usługi doradztwa zawodowego.

Andragogika

Studia pedagogiczne o tej specjalizacji przygotowują do kształcenia osób dorosłych, a więc do pracy np. w szkołach (również tych prywatnych) oferujących kursy i szkolenia dla dorosłych, placówkach oświatowych umożliwiających zdobycie wykształcenia osobom dorosłym, ale także w ośrodkach doskonalenia zawodowego, czy urzędach i organizacjach zajmujących się aktywizacją zawodową osób dorosłych.

Praca socjalna

Ukończenie tej specjalizacji uprawnia do pracy w organizacjach publicznych i niepublicznych świadczących pomoc osobom wykluczonym społecznie i zagrożonych marginalizacją, czyli w praktyce w lokalnych MOPS-ach lub GOPS-ach (miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej), a także w organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą np. bezdomnym, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, seniorom itp.

Coaching

Specjalność tę znaleźć można głównie na uczelniach niepublicznych, również jako studia podyplomowe. Coaching to dzisiaj bardzo modna metoda wspierania rozwoju osobistego osób dorosłych i w osiąganiu przez nich różnych celów, głównie zawodowych, a także odkrywania i rozwijania potencjału osobistego w celu podnoszenia jakości różnych aspektów życia.

Ukończenie studiów w tym zakresie przygotowuje do pracy indywidualnej z klientem, w tym prowadzenia treningów i sesji coachingowych.

Pedagogika – gdzie można ją studiować?

Studia pedagogiczne proponowane są przez większość uniwersytetów w Polsce  – wydział pedagogiczny znajduje się m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, czy Uniwersytecie w Białymstoku. Zwykle jednak można tam znaleźć specjalności z zakresu pedagogiki ogólnej lub nauczycielskiej. Przy wielu uczelniach działa Studium Pedagogiczne kształcące przede wszystkim przyszłą kadrę nauczycielską.

Najwięcej specjalności z zakresu pedagogiki oferują wyższe szkoły pedagogiczne, do których należą np.: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia im. im. Jan Długosza w Częstochowie.

Pedagogika i jej poszczególne specjalizacje dość często znajdują się wśród kierunków studiów oferowanych przez uczelnie niepubliczne.

Na większości uczelni w Polsce pedagogikę można ukończyć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, do wyboru są również studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia podyplomowe pozwalające uzyskać dodatkową wiedzę w danej specjalizacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ