Martyna Markiel
Martyna Markiel
03 Kwi, 2017 - 15:18

Studia doktoranckie – najbardziej przyszłościowe kierunki

Martyna Markiel

Studia doktoranckie cieszą się coraz większą popularnością. Nie bez powodu. Przedstawiamy najbardziej przyszłościowe kierunki studiów III stopnia w Polsce.

Studia doktoranckie zyskują coraz bardziej na popularności. Nie są one alternatywą dla pracy na etacie czy też tak zwanym planem awaryjnym dla świeżo upieczonych absolwentów bezskutecznie poszukujących pracy w zawodzie. Na studia doktoranckie decydują się głownie osoby, które planują związać swoją przyszłość z życiem akademickim i karierą naukową.

Podobnie jak studia podyplomowe, ze względu na swoją specyfikę, studia doktoranckie nie wpisują się w ramy studiów wyższych. Wyróżnić można studia stacjonarne, których uczestnicy zamierzają zazwyczaj powiązać swoje dalsze losy z karierą akademicką oraz dodatkowo płatne studia w trybie niestacjonarnym, które stanowią najczęściej dodatek do pracy zawodowej.

Jak wynika z założeń Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Programy studiów doktoranckich powinny być zaplanowane w ten sposób, aby doktorant – w szczególności przez udział w zajęciach – nabył wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki badań naukowych, w tym: formułowania problemu badawczego, planowania badań, prowadzenia eksperymentów, opracowywania wyników, wnioskowania, redagowania raportów, przygotowania publikacji i publicznej prezentacji swoich osiągnięć (również w języku angielskim), a także z zakresu pozyskiwania środków na prowadzenie badań i aplikowania o staże zagraniczne. Powinien też zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii/biznesu, ochrony własności intelektualnej i etyki zawodowej. (źródło: Raport nr 3/2015 pn. „Studia doktoranckie i mobilność młodych naukowców” [RGNiSW 2015])

Jeśli chodzi o tryb studiowania, zasadniczo wyróżnić można trzy obszary. Podstawę studiów doktoranckich stanowią badania naukowe. Nie ma możliwości realizowania studiów bez jakiejkolwiek działalności naukowej lub artystycznej. Jako doktoranci zobowiązani jesteśmy do napisania kilkunastu publikacji, będących również podstawą odczytów podczas licznych konferencji, w których przyjdzie nam uczestniczyć. Co więcej, istotne są także opublikowane w pismach akademickich oraz branżowych prace naukowe.

Kolejna część studiów doktoranckich to uczestnictwo w zajęciach, zaliczenia oraz egzaminy. Zajęcia, zarówno praktyczne jak i teoretyczne odbywają się zazwyczaj kilka dni w tygodniu. Jeśli jednocześnie pracujemy zawodowo, istnieje także możliwość ustalenia indywidualnego toku studiów.

Ostatnią częścią jest dydaktyka. W ramach studiów kandydat na doktora zobowiązany jest do przeprowadzenia ustalonej liczby godzin zajęć ze studentami. Te, w zależności od charakteru uczelni, liczby doktorantów oraz innych wytycznych, mogą być niepłatne lub odpłatne.

Studia III stopnia to znakomity pomysł dla tych, którzy wiedzą jak je wykorzystać. Coraz bardziej poszukiwane przez pracodawców, studia doktoranckie umożliwiają nam uzyskanie zaawansowanej wiedzy w danej dziedzinie czy dyscyplinie nauki, przygotowując tym samym do aktywnej działalności badawczej oraz twórczej.

Oferta oraz struktura studiów doktoranckich, w przeciwieństwie do studiów niższego stopnia bywa bardzo zróżnicowana. Począwszy od systemu i zasad rekrutacji, poprzez sposób funkcjonowania oraz przewidziany dla doktorantów budżet czy też dotacje, a skończywszy na możliwościach dalszej kariery zawodowej – programy studiów różnią się miedzy sobą diametralnie.

Wybór kierunku studiów doktoranckich to ważna i odpowiedzialna decyzja. Jeśli decydujemy się poświęcić od 2-4 lat na studia doktoranckie, warto postawić na jak najbardziej przyszłościowy kierunek!

Dowiedz się więcej: Szkolenia i kursy – sposób na rozwój osobisty i zawodowy >>

students-uni

źródło zdjęcia: heyvagroup.com

Studia doktoranckie – najbardziej przyszłościowe kierunki

Inżynieria chemiczna

Nasza przyszłość jest nierozerwalnie powiązana z nieustannym rozwojem przemysłu i usług oraz koniecznością ochrony środowiska. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy będą w stanie podjąć wyzwania, jakie stawia nam XXI wiek, zadbać o ochronę środowiska i dostosowanie się do standardów unijnych oraz światowych w tej dziedzinie. Dotyczące inżynierii chemicznej, biochemicznej i środowiska studia skierowane są dla osób zainteresowanych rozwojem nowych technologii i ochroną środowiska.

Kierunki studiów:

 • Inżynieria chemiczna w ochronie środowiskana Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (sprawdź tutaj)

Studia składają się z 8 semestrów. Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest ukończenie studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 • Inżynieria chemiczna i procesowana Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (sprawdź tutaj)

Studia składają się z 8 semestrów. Na studia może zostać przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny. Niezbędnymi warunkami przyjęcia na studia doktoranckie są: uzyskanie oceny końcowej ze studiów II stopnia (magisterskich) co najmniej: dobry oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego z inżynierii chemicznej, matematyki i języka obcego.

Finanse

Studia doktoranckie w tym zakresie obejmują wszystkie obszary finansów, często również takie dziedziny i branże jak doradztwo finansowe, inwestycje, ubezpieczenia, działania na giełdzie, wycena aktywów, zarządzanie, regulacje instytucji finansowych i ład korporacyjny. Uzyskanie uprawnień doktorskich w dziedzinie finansów otwiera drzwi nie tylko do kariery naukowej ale także pracy w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, w polityce, w administracji publicznej czy też w konsultingu.

Kierunki studiów:

 • European Doctoral Program in Economics, Management and Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (sprawdź tutaj)

Trwające 3 lata studia prowadzone są w języku angielskim i przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny. O przyjęciu na studia decydują także listy rekomendacyjne oraz ewentualna rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kandydata, motywów i predyspozycji do podjęcia pracy naukowej.

 • Studia doktoranckie w Dziedzinie Nauk Ekonomicznych – w dyscyplinie Ekonomia i Finanse na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (sprawdź tutaj)

Kandydaci na studia przyjmowani są między innymi na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz eseju przygotowanego w formie audytoryjnej. Wymagany jest także dyplom magisterski lub równorzędny.

Farmacja

Dziedzina farmacji rozwija się bardzo dynamicznie. Ten uważany za niezwykle trudny kierunek studiów ściśle powiązany jest z medycyną. Absolwenci farmacji uzyskują szeroką wiedzę dotyczącą leków i ich aktywności oraz przygotowani są do pracy w aptekach otwartych lub klinicznych, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznych oraz laboratoriach związanych z badaniami nad lekami.

Kierunki studiów:

 • Farmaceutyka na Wydziale Farmaceutycznym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (sprawdź tutaj)

Studia trwają 8 semestrów. W celu podjęcia studiów doktoranckich wymagane jest ukończenie jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub studiów równorzędnych (lekarskich, lekarsko-dentystycznych).

 • Studia doktoranckie na Wydziale Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (sprawdź tutaj)

Studia stacjonarne trwające 4 lata. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na kierunku z dziedziny: nauk weterynaryjnych; nauk chemicznych w dyscyplinach: biochemii, biotechnologia, chemia, technologia chemiczna; nauk o zdrowiu; nauk biologicznych w dyscyplinach: biofizyka, biologia, mikrobiologia; nauk farmaceutycznych lub nauk medycznych w dyscyplinach: biologia medyczna (analityka medyczna), medycyna.

Nauki prawne

Jedną z dziedzin, w których doktorat ma największe znaczenie w sensie profesjonalnym, są zawody zaufania publicznego. Studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych to nie tylko powszechny prestiż oraz uznanie, ale także szansa na uzyskanie uprawnień zawodowych adwokata lub radcy prawnego bez odbywania aplikacji.

Ponadto, studia pomagają w objęciu szeregu ważnych stanowisk i zawodów zaufania publicznego a także uzyskania znaczącej pozycji w szeroko pojętym życiu publicznym, krajowym i międzynarodowym.

Kierunki studiów:

 • Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (sprawdź tutaj)

Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci prawa, którzy uzyskali tytuł magistra albo równorzędny. Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów prawniczych zobowiązani są do zaliczenia egzaminu z prawa administracyjnego, prawa cywilnego z prawem spółek, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, oraz (do wyboru) z postępowania administracyjnego, cywilnego albo karnego (w trakcie I lub II roku studiów).

 • Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (sprawdź tutaj)

Studia trwają 4 semestry. Do ich podjęcia upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny na kierunkach prawo, prawo kanoniczne, administracja. Wymagana jest również rozmowa kwalifikacyjna.

 • Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (sprawdź tutaj)

Prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające tytuł zawodowy magistra z zakresu prawa, administracji oraz dyscyplin pokrewnych.

Automatyka i robotyka

Układy i systemy automatyki wkraczają dzisiaj we wszelkie płaszczyzny naszego życia. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, w szczególności w medycynie, przemyśle, energetyce, rolnictwie i komunikacji. Obszar Automatyki i Robotyki zajmuje się zarówno teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami projektowania, uruchamiania i utrzymania w ruchu systemów sterowania obiektami technicznymi i procesami technologicznymi.

Kierunek wyjątkowo przyszłościowy ze względu na rozwijający się dynamicznie rynek pracy oparty na zastosowaniu systemów sterowania w teleinformatyce, wysoko zaawansowanej technologicznie aparaturze medycznej czy też inteligentnych budynkach a także dziedzinie nowoczesnych metod produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Kierunki studiów:

 • Automatyka i robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (sprawdź tutaj)

Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata. Kwalifikacja  odbywa się na postawie rankingu kandydatów. Pod uwagę brana jest między innymi ocena z kolokwium kwalifikacyjnego, średnia ocen ukończenia studiów I i II stopnia lub ocena na dyplomie jednolitych studiów magisterskich oraz ocena osiągnięć naukowych kandydata.

 • Automatyka i robotyka w Instytucie Automatyki i Robotyki Wydziału Mechatroniki na Politechnice Warszawskiej (sprawdź tutaj)

Studia trwają cztery lata. O przyjęcie na studia doktoranckie ubiegać się może osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny.

 • Automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (sprawdź tutaj)

Program obejmuje 240 godzin na studiach stacjonarnych oraz 260 godzin na studiach niestacjonarnych. Aby starać się o przyjęcie na studia doktoranckie niezbędne jest ukończenie studiów II stopnia (poziom magisterski) na kierunku zbieżnym z dyscypliną naukową oraz ze średnią ocen nie niższą niż 4.0.

Technologia żywności

Technologia żywności łączy ze sobą takie obszary wiedzy jak dietetyka, biotechnologia żywności, nauki o jakości i bezpieczeństwie żywności, biologia roślin i zwierząt, nauki medyczne, chemia spożywcza i wiele innych. Ukończenie studiów doktoranckich w tej dziedzinie pozwala na niezwykle ciekawe możliwości rozwoju oraz błyskotliwą karierę zawodową.

To propozycja idealna dla osób zainteresowanych wytwarzaniem, produkcją a także racjonalnym wykorzystaniem żywności. Jeśli chodzi o perspektywy zawodowe, doktoranci mogą ubiegać się o pracę w licznych instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych, laboratoriach, firmach różnych branż przemysłu spożywczego, jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności czy też w firmach doradczych i innych instytucjach łańcucha żywnościowego.

Kierunki studiów:

 • Technologia żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności na Politechnice Łódzkiej (sprawdź tutaj)

Studia składają się z 8 semestrów. Kandydaci klasyfikowani są na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych w dyscyplinach: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka lub pokrewnych: biologia, biochemia, technologia chemiczna, mikrobiologia, chemia, biofizyka oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Technologia żywności i żywienia na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (sprawdź tutaj)

O przyjęcia na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii będące absolwentami uczelni rolniczych lub kierunków przyrodniczych innych uczelni.

 • Studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (sprawdź tutaj)  

Do studiowania dopuszczone mogą zostać osoby z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym po wcześniejszym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informatyka

Świat IT zmienia się z dnia na dzień, istotne jest zatem nieustanne pogłębianie wiedzy oraz bycie na bieżąco z nowymi technologiami i językami programowania. Tematyka studiów doktoranckich w tej dziedzinie obejmować może webmastering, bezpieczeństwo informacji, systemów baz danych, kompilatory, sztuczną inteligencję czy też inżynierię i języki programowania.

Doktorat z informatyki to także możliwość udziału w ciekawych projektach naukowych. Informatyka to wiele różnych specjalizacji oraz szansy na rozwój ścieżki zawodowej na jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków.

Kierunki studiów:

 • Informatyka na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (sprawdź tutaj)

Czteroletni program studiów doktoranckich daje dostęp do nauczania na najwyższym poziomie. Aby dostać się na studia konieczne jest zdanie egzaminu z deklarowanej dziedziny a także ukończenie II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 • Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (sprawdź tutaj)

Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby, które ukończyły kierunek studiów matematyka, informatyka lub pokrewny z tytułem magistra lub równorzędnym.

ZOBACZ RÓWNIEŻ