Michał Nielub
Michał Nielub
25 Wrz, 2018 - 00:00

Staż a urlop wypoczynkowy – czy stażyście przysługują dni wolne od pracy?

Michał Nielub

Staż a urlop wypoczynkowy pozostają w ścisłej korelacji ze sobą. Każdemu stażyście przysługują dwa dni wolne po każdych 30 przepracowanych dniach.

Staż a urlop wypoczynkowy można rozpatrywać w dwóch kategoriach. Z jednej strony, każdemu stażyście skierowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy przysługują dwa dni wolnego po każdych 30 przepracowanych dniach. Z drugiej strony jednak zgodnie z polskim prawodawstwem, odbycie stażu nie oznacza nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego, ponieważ stażysta nie jest pracownikiem.

Staż z Powiatowego Urzędu Pracy – jak wygląda w praktyce?

Staż u pracodawcy organizowany jest głównie po to, by pomóc bezrobotnemu nabyć niezbędne umiejętności lub kwalifikacje w danym zawodzie. Warunkiem odbycia stażu jest podpisanie umowy pomiędzy pracodawcą a starostą właściwego miejscowo powiatu. Co istotne, to przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyznanie tej formy wsparcia, a nie sam bezrobotny.

Złożona dokumentacja powinna być kompletna i zawierać przede wszystkim program stażu oraz określone umiejętności lub kompetencje, które pomogą bezrobotnemu w znalezieniu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasowym. Umowa stażowa zawiera również zapis, który wskazuje jednoznacznie o obowiązku pracodawcy do zaproponowania umowy o pracę stażyście. W przeciwnym razie przedsiębiorca taki będzie pozbawiony możliwości ubiegania się o inne instrumenty rynku pracy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy przez 12 miesięcy.

Kto finansuje staże?

Powiatowe Urzędy Pracy mają możliwość sfinansowania organizację stażu przez polskich pracodawców. Czas trwania takiej formy pomocy osobom bezrobotnym może trwać od miesiąca do nawet sześciu miesięcy – w zależności od tego, jakimi środkami dany urząd akurat dysponuje. Co do zasady, najlepsze warunki można uzyskać, gdy przedsiębiorca złoży wniosek na początku roku kalendarzowego. Z reguły to w tym okresie urzędnicy negocjują przyznanie nowych środków z Funduszu Pracy, które zostaną wydane w celu wdrożenia instrumentów, mających na celu aktywizację osób nigdzie nie zatrudnionych.

Staże finansowane są również ze środków europejskich. W obecnej perspektywie finansowej są to z reguły instrumenty dedykowane osobom powyżej 30 roku życia, pozostające długotrwale bez zatrudnienia.

Dostępność tych środków może się znacząco różnić w zależności od regionu, a także skuteczności konkretnego Powiatowego Urzędu Pracy w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy. Dlatego niezależnie od miesiąca kalendarzowego, o możliwość zorganizowania stażu należy dowiadywać się bezpośrednio w urzędzie właściwym dla adresu siedziby przedsiębiorcy.

Dowiedz się więcej: Jak ubiegać się o staż z urzędu pracy?

Staż z urzędu pracy a urlop

Na mocy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki społecznej określono wewnętrzne regulaminy Powiatowych Urzędów Pracy w sprawie zasad i warunków organizacji stażu dla osób bezrobotnych. Przepisy te są jednoznaczne w odniesieniu do tego, ile należy się urlopu każdemu stażyście, a są to dwa dni wolnego po każdych 30 przepracowanych dniach. Bezrobotny może te dni wybierać na bieżąco w każdym miesiącu lub odebrać skumulowany urlop w ostatnim miesiącu trwania stażu.

Pułapki czekające na stażystę

Warto podkreślić kilka zasadniczych kwestii. Z uwagi na fakt, że stażysta formalnie wciąż pozostaje osobą bezrobotną, nie podlega przepisom wynikającym z Kodeksu pracy. Ma to również znaczenie w kontekście dni wolnych. Z tego punktu widzenia, staż a urlop wypoczynkowy to pojęcia, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Wiąże się z tym kilka konsekwencji – przede wszystkim fakt, że jeżeli bezrobotny nie odbierze przysługujących mu dni wolnych w trakcie odbywania stażu, to nie ma praktycznej możliwości na to, by wykorzystał ten wymiar urlopu w późniejszym okresie. Dlaczego tak się dzieje?

Wynika to z faktu, o którym wspomnieliśmy powyżej – mianowicie stażysta nie jest pracownikiem z prawnego punktu widzenia. Wiążą się z tym pewne przywileje, np. stażysta nie może pracować dłużej, niż 8 godzin na dobę i 40 dni w tygodniu, a także w niedziele i święta. Ma to również konsekwencje w kontekście wymiaru urlopu wypoczynkowego – ten jako taki mu po prostu nie przysługuje.

Dni wolne, które wynikają z ustawy o aktywizacji zatrudnienia, nie są urlopem wypoczynkowym, a jedynie okresami wypoczynkowymi. A te nie podlegają kumulacji i nie można z nich skorzystać np. w innym miejscu pracy. Stażyście nie przysługuje również żaden ekwiwalent w przypadku, gdyby nie skorzystał z przysługujących mu dni wolnych w okresie trwania stażu.

Urlop wypoczynkowy w definicjach prawnych

Urlop wypoczynkowy definiowany jest w Kodeksie pracy. O tym, komu on przysługuje i jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego, mówi artykuł 152. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, urlop wypoczynkowy zapewnia prawo do corocznego, nieprzerwanego oraz płatnego urlopu wypoczynkowego. Nie wnikając w szczegółowe zasady, przysługuje on wyłącznie pracownikom, czyli osobom, które zawarły ze swoim pracodawcą umowę o pracę.

Co istotne, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło nie powodują powstania możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Są to umowy cywilnoprawne i jako takie podlegają regulacjom Kodeksu cywilnego, w którym nie wzmiankuje się o możliwości skorzystania z takiej formy dni wolnych od pracy.

Dowiedz się więcej: Urlopy pracownicze. Wszystko co musisz wiedzieć!

Staż a urlop wypoczynkowy

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, staż a urlop wypoczynkowy do dwa zupełnie odrębne tematy. Wprawdzie skierowanej osobie przysługują dni wolne od pracy, jednak nie są one urlopem wypoczynkowym z prawnego punktu rozumowania. Nie istnieje więc coś takiego, jak urlop na stażu.

Stażysta wciąż pozostaje osobą bezrobotną, która wykonuje pracę wyłącznie w celu nabycia odpowiednich umiejętności i kwalifikacji. Niewykorzystanie dni wolnych wynikających z zasad organizacji stażu u przedsiębiorcy skutkują tym, że bezrobotny nie będzie mógł ich wykorzystać w późniejszym okresie – tak jak jest w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Kluczową kwestią jest fakt, że stażysta nie pozostaje w żadnym formalnym związku z przedsiębiorcą – to starosta danego powiatu podpisuje umowę z pracodawcą. Dlatego stażysta wszelkie informacje dotyczące np. nieobecności w pracy (np. zwolnienia lekarskie) przedkłada w urzędzie, a nie w firmie, w której pobiera naukę – jakkolwiek ma obowiązek poinformować kierowników o ewentualnej swojej nieobecności. Tak samo stażysta nie może zostać „zwolniony” z miejsca wykonywania czynności zawodowych. To urząd ostatecznie decyduje o tym, kto będzie odbywać staż u danego przedsiębiorcy.

Na stażu przysługuje okres wypoczynkowy

Jak widać, staż a urlop wypoczynkowy to dwie różne kategorie prawne. Ten jako taki nie przysługuje stażyście, który nie jest pracownikiem przedsiębiorcy, który podpisał umowę na organizację stażu. Formalnie osoba skierowana do takiego pracodawcy pozostaje bezrobotna i jedynie pobiera naukę, której celem jest nabycie umiejętności lub kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że stażyście nie przysługują dni wolne, formalnie są one jednak nazywane „okresami wypoczynkowymi“.

Na każdy miesiąc stażu przysługują dwa dni wolne, które mogą zostać wykorzystywane na bieżąco lub jednorazowo pod koniec okresu szkoleniowego. Warto być świadomym, że osoba taka nie pozostaje w żadnym formalnym związku z pracodawcą – ma to swoje dobre i złe strony. Do wad takiego rozwiązania zdecydowanie należy zaliczyć fakt, że w trakcie stażu bezrobotny nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ