Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
27 Paź, 2017 - 01:00
Długi a skarga pauliańska (czym jest i komu przysługuje)

Długi a skarga pauliańska (czym jest i komu przysługuje)

Malwina Tomżyńska

Dłużnik przepisuje cały swój majątek na osobę trzecią, przez co nie możesz odzyskać swoich należności? Na szczęście istnieje skarga pauliańska, czyli instytucja mająca na celu ochronę interesów wierzyciela. Sprawdź komu przysługuje i w jakich sytuacjach może zostać wniesiona. Dowiedz się więcej na ten temat!

Skarga pauliańska, czyli pewnego rodzaju narzędzie w rękach wierzyciela, stworzone w celu ochrony jego interesów. Ma zapobiegać tzw. „ucieczce” majątku dłużnika. Sprawdź, kto może z niej skorzystać i jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby została uwzględniona przez sąd.

Co to jest skarga pauliańska

Instytucja skargi pauliańskiej powstała w celu ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika. Jej istota sprowadza się do prawa żądania uznania czynności przepisania majątku, przez dłużnika na osobę trzecią, za bezskuteczną.

Następuje to w sytuacji, w której na skutek przeprowadzonych czynności prawnych związanych z zadłużeniem względem wierzyciela, osoba trzecia uzyska korzyść majątkową. Wówczas każdy z wierzycieli ma prawo złożyć skargę pauliańską (czyli żądać uznania tej czynności za bezskuteczną).

Warunkiem zastosowania skargi pauliańskiej jest w pełni świadome działanie dłużnika – rozumiane jako dokonanie czynności z premedytacją, przy jednoczesnym założeniu, że osoba trzecia powiązana z czynnością wiedziała lub mogła się dowiedzieć o pokrzywdzeniu wierzycieli.

Skarga pauliańska – sposób dochodzenia praw przez wierzyciela

Skarga pauliańska to pewnego rodzaju powództwo, składane przez osobę zainteresowaną bezpośrednio w sądzie. Co oznacza, że skorzystanie z niej, będzie wiązało się z wytoczeniem sprawy sądowej.

Skarga pauliańska a skutki prawne uwzględnienia

Podstawowym skutkiem prawnym uznania skargi pauliańskiej przez sąd jest uznanie przeprowadzonej przez dłużnika czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela.

Prościej mówiąc, w przypadku przepisania przez dłużnika majątku na osobę trzecią (czyli wyzbycia się przez niego majątku przy  jednoczesnym pozbawieniu wierzyciela możliwości odzyskania swoich należności), w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, uwzględnienie skargi pauliańskiej powoduje uznanie zawartej przez dłużnika umowy przepisania majątku na osobę trzecią za bezskuteczne.

Dla wierzyciela oznacza to, że komornik ma możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego z majątku, będącego przedmiotem umowy zawartej miedzy dłużnikiem a osobą trzecią.

Dowiedz się więcej: Ile może zabrać komornik? Kwota wolna od zajęcia >>

Zawarta pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią umowa przeniesienia praw majątkowych nie zostaje uznana za nieważną. Jest ona jednak bezskuteczna wobec wierzyciela.

Strona praktyczna skargi pauliańskiej

Instytucja skargi pauliańskiej przysługuje wierzycielowi pod trzema warunkami:

  • Poprzez zawartą czynność prawną pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią doszło do uzyskania, przez osobę trzecią, korzyści majątkowej możliwej do materialnego udowodnienia.
  • Dokonana pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią czynność prawna nosi znamiona czynności świadomej, dokonanej z premedytacją, w której dłużnik działał na szkodę wierzyciela.
  • Osobie trzeciej, zawierającej czynność prawną z dłużnikiem, udowodniono, że była świadoma, iż podejmowana czynność prawna działa na szkodę wierzyciela.

Termin na wniesienie skargi pauliańskiej wynosi 5 lat od daty zawarcia umowy, której skutkiem było wyprowadzenie majątku dłużnika. Samo wniesienie skargi przez wierzyciela nie wystarczy. W praktyce, obowiązek udowodnienia celowego „wyprowadzenia majątku” przez dłużnika spoczywa na wierzycielu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ