Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
26 Paź, 2017 - 02:00
Skarga na czynności komornika - jak i kiedy wnieść?

Skarga na czynności komornika – jak i kiedy wnieść?

Malwina Tomżyńska

Uważasz, że komornik naruszył Twoje prawa? Skarga na czynności komornika to jedna z możliwości ochrony Twoich interesów podczas postępowania egzekucyjnego. Dowiedz się, kiedy wniesienie skargi jest możliwe, kto może ją wnieść, ile kosztuje oraz ile czasu osoba pokrzywdzona ma na jej wniesienie.

Z czym wiąże się skarga na czynności komornika? Jednym z końcowych etapów egzekwowania od dłużnika spłaty należności względem wierzyciela jest postępowanie egzekucyjne. Prowadzone jest przez komornika na podstawie sądowego tytułu wykonawczego, który nie odpowiada za badanie podstawy i zasadności zaciągniętego długu i wydanego wyroku. Zadaniem komornika jest ściągnięcie należnej kwoty z majątku dłużnika.

Postępowanie egzekucyjne ma charakter przymusowy, a komornik w ramach nadanych mu uprawnień, ma możliwość stosowania określonych ustawą środków przymusu, mających na celu wyegzekwowanie spłaty długu (także poprzez zajęcie nieruchomości bądź samochodu, które mogą następnie zostać spieniężone poprzez licytacje komornicze).

Ważne jednak jest to, że komornik zawsze musi działać zgodnie z prawem (pamiętajmy, że istnieje kwota wolna od zajęcia dotycząca pewnych świadczeń, np. z ubezpieczeń osobowych).

Może jednak okazać się, że w pewnym momencie postępowania komorniczego dojdzie do nadużycia zasad i bezprawnego zachowania komornika. W takiej sytuacji przysługuje nam tzw. skarga na czynności komornika.

Dowiedz się więcej: Konto rodzinne – jak założyć i czy warto? >>

Skarga na czynności komornika – podstawa prawna

Instytucja skargi na czynności komornika regulowana jest przez art. 767 i następne kodeksu postępowania cywilnego. Jest to najprościej mówiąc środek zaskarżenia dla postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

Istotnym jest fakt, iż skarga na czynności komornika jest dopuszczalna zarówno w odniesieniu do czynności komornika oraz w odniesieniu do zaniechania przez komornika pewnych czynności, do wobec których (zdaniem osoby składającej skargę) komornik był zobowiązany.

Dowiedz się więcej: Konto bankowe bezpieczne od komornika – wybieraj banki bez Ognivo >>

Skarga na czynności komornika – najważniejsze informacje

Skargę może złożyć każda osoba, której prawa zostały zagrożone lub naruszone w związku z czynnościami podejmowanymi przez komornika, w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z powyższym instytucja skargi nie została ograniczona jedynie do wierzyciela i dłużnika, ale przysługuje także każdej osobie trzeciej, której prawa naruszono oraz podmiotom takim jak: sąd, prokurator, organ żądający wszczęcia postępowania, organizacja społeczne itp.

  • Od 8 września 2016 r. każda skarga na czynności komornika musi zostać wniesiona bezpośrednio do komornika, którego ona dotyczy, nawet jeśli postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed tą datą.
  • Na wniesienie skargi osoba pokrzywdzona ma dokładnie tydzień, liczony z reguły od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności [ 767 § 4 kck – Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona].
  • Skarga na czynności komornika podlega opłacie w wysokości 100 zł (dopuszcza się wniesienie skargi tymczasowo nieopłaconej – zgodnie z ustawą sąd wezwie składającego skargę do uiszczenia opłaty w terminie późniejszym).
  • Skarga na czynności komornika musi zawierać wszystkie niezbędne elementy właściwe dla pism procesowych.

Dowiedz się więcej: Zajęcie komornicze krok po kroku >>

Postępowanie egzekucyjne a pomyłki

Pomimo iż komornik z zasady jest instytucją wysoko wyspecjalizowaną, profesjonalną i w pełni kompetentną, zawsze może popełnić błąd. Często może dochodzić do sytuacji podejmowania wadliwych czynności w związku z brakiem prawa do negowania zasadności danego tytułu egzekucyjnego.

W związku z powyższym podczas postępowania egzekucyjnego każdemu podmiotowi zainteresowanemu przysługuje skarga na czynności komornika, która jest rozwiązaniem mającym na celu ochronę interesów podmiotów zaangażowanych w to postępowanie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ