Michał Nielub
Michał Nielub
29 Kwi, 2018 - 02:00
Rezygnacja ze stażu - to musisz wiedzieć

Rezygnacja ze stażu – to musisz wiedzieć

Michał Nielub

Rezygnacja ze stażu jest możliwa. Jeżeli jednak korzystamy z programu stażowego z Urzędu Pracy, to z takiej rezygnacji mogą wynikać określone konsekwencje.

Rezygnacja ze stażu może nastąpić tylko w jasno określonych przypadkach. W przeciwnym razie narażamy się na długookresowe konsekwencje z tego tytułu. Niektóre Powiatowe Urzędy Pracy są bardziej przychylne zarejestrowanym bezrobotnym i dopuszczają wyjątki od reguł, które zostały ustanowione zarówno prawnie, jak i w wewnętrznych przepisach. Dowiedz się, jak zrezygnować ze stażu z urzędu pracy.

Rezygnacja ze stażu – podstawowe zasady

Istnieją dwa warunki, których zaistnienie zmusi do tego, by rezygnacja ze stażu stała się faktem.

  1. Stażysta utraci swój status bez żadnych konsekwencji, gdy znajdzie zatrudnienie, ale wyłącznie w oparciu o umowę o pracę.
  2. Drugą okolicznością, przy której zaistnieniu powstanie obowiązek przerwania stażu z urzędu pracy, jest podjęcie nauki w systemie stacjonarnym.

Kiedy jeszcze unikniemy konsekwencji?

Warto podkreślić, że zgodnie z paragrafem 9 rozporządzenia MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, istnieją dodatkowe przypadki, w których rezygnacja ze stażu nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla bezrobotnego.

Zgodnie z tym rozporządzeniem starosta na wniosek bezrobotnego ma prawo rozwiązać z organizatorem stażu umowę, gdy ten nie będzie realizować zaakceptowanego przez PUP programu nauczania lub nie dotrzyma innych warunków określonych w umowie.

Jeżeli jednak pojawią się inne powody, wpływające na naszą chęć, by zrezygnować ze stażu z urzędu pracy, zawsze warto porozmawiać. Praktyka wskazuje, że niektóre urzędy pracy są przychylne zarejestrowanym bezrobotnym i mogą przyjąć rezygnację nawet w przypadkach, które nie uwzględniono w przepisach prawa.

Dotyczy to zwłaszcza okoliczności, w których zarówno stażysta, jak i organizator stażu wspólnie stwierdzą, że się ze sobą nie dogadują lub razem stwierdzą, że skierowana osoba nie posiada właściwych predyspozycji itp.

Dowiedz się więcej: Urząd pracy – w czym może pomóc bezrobotnemu?

Rezygnacja ze stażu na wniosek stażysty

Jeżeli jednak nie wystąpią powyższe okoliczności, złożona rezygnacja ze stażu pociągnie ze sobą określone konsekwencje. W takim przypadku stażysta traci status osoby bezrobotnej na 120 dni. Jeżeli jest to druga rezygnacja, okres ten wyniesie wówczas 180 dni, zaś jeżeli do takiej sytuacji dojdzie po raz trzeci, okres utraty statusu osoby bezrobotnej wyniesie 270 dni.

Dowiedz się więcej: Podstawowe prawa bezrobotnego

Kiedy organizator stażu może wnioskować o zmianę stażysty?

Wspomniane wyżej rozporządzenie określa również okoliczności, w których to organizator stażu ma prawo złożyć wniosek o pozbawienie możliwości kontynuowania stażu przez skierowaną do niego osobę.

Taka sytuacja wystąpi, jeżeli zaistnieje jeden lub więcej czynników:

  • wystąpi więcej niż jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności,
  • stażysta naruszy podstawowe zasady określone w regulaminie pracy, a w szczególności tych dotyczących sytuacji, gdy stawi się on w miejscu pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
  • stażysta będzie spożywał alkohol, narkotyki lub środki psychotropowe w miejscu pracy,
  • wystąpi usprawiedliwiona nieobecność, która jednak uniemożliwi realizację programu stażowego.

Dowiedz się więcej: Prawa i obowiązki stażysty

Dodatkowe konsekwencje rezygnacji ze stażu

Jeżeli rezygnacja ze stażu nastąpi na wniosek organizatora i nastąpi to z winy stażysty, wówczas pojawią się dodatkowe konsekwencje. Poza utratą statusu osoby bezrobotnej, o czym mowa powyżej, starosta może zażądać zwrotu poniesionych kosztów z tytułu organizacji stażu. W szczególności dotyczy do następujących wydatków:

  • gdy PUP pokrywał koszty przejazdu i zakwaterowania,
  • gdy PUP pokrywał koszty związane z niezbędnymi badaniami lekarskimi oraz psychologicznymi.

Rezygnacja ze stażu jest możliwa, jednak nie zawsze odbędzie się to bez żadnych konsekwencji. Kwestia ta została precyzyjnie uregulowana w rozporządzeniu MPiPS z 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez osoby bezrobotne. Warto jednak zawsze porozmawiać z organizatorem stażu, nawet jeżeli stażysta chce zrezygnować z własnych powodów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ