Anna Nowak
Anna Nowak
27 Mar, 2017 - 14:00
Rękojmia i odpowiedzialność sprzedawcy. Znaj prawa konsumenta!

Rękojmia i odpowiedzialność sprzedawcy. Znaj prawa konsumenta!

Anna Nowak

Jeśli produkt jest wadliwy, zawsze można go reklamować. Nie potrzebna jest gwarancja, wystarczy rękojmia, która z ustawy dotyczy każdego kupionego towaru.

Rękojmia obejmuje każdy wadliwy towar, także ten, który został kupiony na wyprzedaży. Należy tylko pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Pierwsza to przechowywanie dowodów zakupu (niekoniecznie muszą to być paragony). Drugą ważną kwestią jest przestrzeganie terminów uprawniających do korzystania z rękojmi. Mieszcząc się w ustawowo określonym czasie i okazując dowód zakupu, można zaoszczędzić sporo pieniędzy na naprawę lub zakup nowego produktu.

Jaki towar podlega reklamacji z tytułu rękojmi?

Do korzystania z rękojmi uprawnia niezgodność towaru z umową, a zatem jeśli konsument nabył produkt:

  • pozbawiony cech, dzięki którym może być przeznaczony do celów właściwych dla tego produktu,
  • pozbawiony cech, o których zapewniał sprzedawca,
  • niekompletny,
  • uszkodzony zanim został dostarczony nabywcy,
  • stanowiący własność osoby trzeciej,
  • w inny sposób niezgodny z umową,

to ma prawo żądać od sprzedawcy naprawy, wymiany, obniżenia ceny, a w przypadkach, gdy wada jest znacząca – zwrotu pieniędzy.

Jak długo działa rękojmia?

Sprzedawca udziela rękojmi na okres 2 lat od momentu wydania towaru, a w przypadku nieruchomości na okres 5 lat. Przy zakupie używanych rzeczy ruchomych rękojmia może być skrócona, ale nie mniej niż do roku.

Co potrzebne jest, by towar reklamować w ramach rękojmi?

Nabywca może skorzystać z rękojmi, jeśli posiada dowód zakupu wadliwego towaru. Przyjęło się, że powinien to być paragon, ale zamiast paragonu można okazać potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta lub fakturę. Jeśli nie posiadamy żadnego dokumentu świadczącego o zakupie produktu u konkretnego sprzedawcy, możemy powołać się na zeznania osób, które towarzyszyły nam tego dnia w sklepie. Jest to jednak zabieg daleko trudniejszy, niż przedstawienie paragonu, dlatego lepiej starać się przechowywać dokumenty potwierdzające zakupy.

Rękojmia a gwarancja

Czasem klienci nie reklamują towaru, którego producent nie objął gwarancją. Uważają, że w takich przypadkach nie dotyczy ich żadna ochrona, zapominając, że oprócz gwarancji istnieje powszechnie obowiązująca rękojmia. Na czym polega różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią?

Gwarancja jest udzielana przez producenta dobrowolnie. Ten, kto ją wystawia sam określa zasady. Może więc ograniczyć zakres działania np. do naprawy, nie dopuszczając możliwości wymiany, ale może też działać na korzyść nabywcy, np. przez wydłużenie okresu objętego gwarancją. Producent może też domagać się dołączenia metek lub opakowania, czy też żądać spełnienia innych, dodatkowych warunków.

Rękojmia jest narzucona sprzedawcom przez prawo (art. 535 – 581 kodeksu cywilnego). Dotyczy każdego towaru, nawet jeśli sprzedawca informuje inaczej. W przypadku rękojmi wszystkie obowiązki i prawa stron transakcji w zakresie reklamacji towaru regulują przepisy.

Klient może korzystać jednocześnie z obu sposobów dochodzenia prawa. Jeśli nabył wadliwy towar, może go reklamować korzystając zarówno z gwarancji, jak i z rękojmi, przy czym, jeżeli producent usunął już wadę w ramach gwarancji, to nie można domagać się od sprzedawcy podjęcia innych czynności z tytułu rękojmi (np. zwrotu pieniędzy).

Rękojmia na towar z wyprzedaży, wystawy lub z przeceny

Klient, który nabył produkt na wyprzedaży lub kupił towar z ekspozycji ma takie same prawa w zakresie rękojmi, jak pozostali nabywcy.

W przypadku przeceny z uwagi na konkretne wady produktu, rękojmia nie obejmuje tylko tych wad, o których nabywca został poinformowany w momencie zakupu.

Prawo do produktu wolnego od wad

Rękojmia zobowiązuje sprzedawcę do zapewnienia klientowi towaru bez wad (lub towaru zgodnego z umową) oraz do pokrycia wszelkich kosztów towarzyszących wymianie lub naprawie (np. kosztów przesyłki).

Klient, który reklamuje towar ma prawo żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (przy czym w przypadku obniżenia ceny to nabywca, a nie sprzedawca wskazuje o jaką kwotę towar powinien być tańszy). Istnieje jeden niewielki wyjątek od tej zasady – żądanie odstąpienia od umowy nie jest możliwe w przypadku wady o niewielkim znaczeniu.

W przypadku, gdy nabywca zażąda obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, sprzedawca może się sprzeciwić. Może to jednak zrobić tylko wtedy, gdy jest w stanie sprawnie usunąć wadę lub wymienić towar na wolny od wad i pod warunkiem, że rzecz nie była już przez niego wymieniona lub naprawiana albo nie uchylił się wcześniej od obowiązku wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeśli konsument przedstawi żądania dotyczące reklamacji, a sprzedawca nie zgodzi się z nimi, to na negowanie propozycji klienta ma 14 dni. Po tym terminie musi spełnić życzenie nabywcy.

Prawo do pokrycia kosztów dodatkowych

W przypadku produktu wymagającego demontażu i ponownego montażu, klient może zażądać, by te czynności przeprowadził sprzedawca na swój koszt. Sprzedawca może odmówić wykonania tych prac tylko w przypadku, gdy ich koszt przewyższa cenę sprzedaży reklamowanego towaru. W takim przypadku nabywca towaru powinien ponieść tę część kosztów, która wykracza poza cenę sprzedaży produktu.

Warto pamiętać, że sprzedawca jest zobowiązany pokryć nie tylko koszty samej naprawy, czy też wymiany wadliwego towaru ale i wszelkie koszty związane z tym. Zatem, jeśli produkt został kupiony przez internet i nabywca musiał go wysłać do sprzedawcy lub w inne miejsce wskazane przez sprzedawcę, to nabywcy należy się zwrot kosztów przesyłki.