Mateusz Baj
Mateusz Baj
25 Lis, 2017 - 03:00
Przychód i dochód - różnice

Przychód i dochód – różnice

Mateusz Baj

Wiele osób utożsamia przychód i dochód. W rzeczywistości są to jednak różne pojęcia i nie należy ich mylić.

Przychód i dochód to dwa różne pojęcia. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie są one synonimami i nie należy używać ich zamiennie.

Przychód – co to takiego

Przychód to pojęcie księgowe. Oznacza ono wszelkie przysporzenie majątkowe, czyli uzyskany lub należny wpływ wartości lub korzyści materialnych. Można go uzyskać:

 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • w ramach działalności wykonywanej osobiście,
 • z pracy (wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy).

Dowiedz się więcej: Działalność gospodarcza – to musisz wiedzieć >>

Przychód można uzyskać także z nieruchomości, w tym ze sprzedaży nieruchomości.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej przychodem jest najczęściej łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (bez podatku VAT) w danym okresie rozliczeniowym ( okresem tym może być na przykład miesiąc, rok lub rok obrachunkowy).

Zgodnie z  Ustawą o podatku dochodowym (zobacz tutaj) do przychodów zaliczamy przede wszystkim:

 • otrzymane pieniądze i wartości pieniężne za sprzedane produkty i usługi;
 • świadczenia, rzeczy i prawa o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym;
 • odliczony bądź zwrócony podatek od towarów i usług (podatek VAT).

Dowiedz się więcej: Progresywny podatek dochodowy – zalety >>

Ekonomiści rozróżniają trzy rodzaje przychodów:

 1. całkowity, czyli wartość sprzedanych produktów i usług – jest on wyliczany jako suma iloczynu ceny oraz ilości sprzedanych produktów;
 2. przeciętny, czyli przychód uzyskany przez przedsiębiorstwo ze sprzedaży pojedynczej jednostki produktu; przychód przeciętny oblicza się dzieląc przychody całkowite przez wielkość sprzedanych produktów;
 3. krańcowy, czyli przyrost przychodu całkowitego; uzyskiwany jest on ze zwiększenia sprzedaży o jednostkę danego produktu lub usługi.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wysokość przychodu nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa i na jego podstawie nie należy oceniać sytuacji ekonomicznej firmy.

Przykładowo, przedsiębiorstwo może generować wysokie przychody ze sprzedaży, ale jeszcze wyższe mogą być koszty uzyskania tych przychodów, i w efekcie firma może przynosić straty.

Dowiedz się więcej: Rodzaje przedsiębiorstw w Polsce >>

Dochód – co to takiego?

Dochód jest zależny od osiągniętego przychodu i od niego zależy, ale nie jest pojęciem z nim tożsamym.

Najprościej rzecz ujmując, dochód to przychód minus koszty. Innymi słowy: dochód  jest różnicą pomiędzy przychodami a poniesionymi w celu uzyskania tych przychodów kosztami. Warunkiem powstania dochodu jest więc to, że  uzyskany przychód musi być wyższy niż koszty.

Dochód można zatem rozumieć jako czysty zysk po odjęciu wszystkich kosztów. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że dochód w sensie ekonomicznym nie jest tożsamy z dochodem w sensie podatkowym.

W działalności gospodarczej kluczowe dla pojęcia dochodu są koszty uzyskania przychodu. Co to takiego? Są to wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki te muszą mieć związek z prowadzoną działalnością.

Warto też pamiętać o tym, że nie wszystkie ponoszone przez firmę wydatki – mimo że mają one związek z działalnością gospodarczą i w rozumieniu ekonomicznym służą pomnożeniu przychodu – mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w sensie podatkowym (jako przykład można tu podać koszty reprezentacji i reklamy).

To właśnie od wielkości dochodu – a więc przychodu pomniejszonego o koszty – zależy wysokość podatku dochodowego płaconego przez firmy i przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej: Progi podatkowe i kwota wolna od podatku >>

W związku z koniecznością zapłaty przez firmy podatku dochodowego często wyszczególnia się dochód brutto i netto.

 • Dochód brutto jest to kwota przed opodatkowaniem.
 • Dochód netto  to kwota po opodatkowaniu.

O dochodzie mówimy tylko wówczas, gdy występuje nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, to znaczy nadwyżką kosztów nad przychodami, mamy wówczas do czynienia ze stratą.

ZOBACZ RÓWNIEŻ