ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
11 Cze, 2018 - 10:26
Przedawnienie mandatu

Przedawnienie mandatu

ARTYKUŁ PARTNERA

Dowiedz się, czym jest i po jakim czasie następuje przedawnienie mandatu karnego. Czy wszystkie mandaty mogą ulec przedawnieniu? Sprawdź!

Z przedawnieniem mamy do czynienia bardzo często, gdyż instytucja ta występuje we wszystkich najważniejszych dziedzinach prawa. Spojrzenie na przedawnienie w szerszej perspektywie pomoże nam lepiej zrozumieć przedawnienie mandatów, między innymi mandatów karnych.

Czy mandat nakładany na kierowców za nadmierną prędkość, nieprawidłowe parkowanie albo zawracanie w niedozwolonym miejscu może więc utracić ważność? Kiedy następuje przedawnienie mandatu? Wyjaśniamy!

Przedawnienie – dlaczego sprawy się przedawniają?

Sprawy ulegają przedawnieniu, gdyż tak stanowi prawo – nic jednak nie dzieje się bez przyczyny, istnieją bardzo ważne argumenty za tym, by instytucja przedawnienia zawarta była w normach prawnych.

Przedawnienie w prawie cywilnym na przykładzie przedawnienia długu

Przedawnienie w prawie cywilnym służy przede wszystkim usunięciu powstałego stanu niepewności co do tego, czy wierzyciel zażąda spełnienia świadczenia, czy też nie. Z jednej strony instytucja zmusza opieszałych wierzycieli do występowania o spłacanie długów w określonym terminie, a z drugiej strony chroni dłużnika – bo w jaki sposób po wielu latach od powstania wymagalności roszczenia dłużnik ma udowodnić, że już spełnił świadczenie, a niestety nie dysponuje już dowodami na to, że to zrobił?

Logicznym wydaje się fakt, że przecież nie przechowujemy w nieskończoność dowodów. Dłużnik, który już wcześniej spłacił dług nie widzi potrzeby, by musiał co do tego przedstawiać dowody w przyszłości, więc dowodów nie przechowuje. Jeśli natomiast roszczenia nie spełnił, to bierna postawa wierzyciela każe mu myśleć, że długu nie trzeba spłacać.

Upływ czasu sprawia, że świadkowie zdarzeń umierają lub zapominają o okolicznościach danej sprawy i zwiększa się ryzyko popełnienia błędu przez organy orzekające, ponieważ wskutek upływu czasu trudniej udowodnić fakty z przeszłości. Trudności dowodowe i natłok spraw z przeszłości znacznie obciążyłyby pracę sądów i skutkowałyby opóźnieniami w rozstrzyganiu sporów.

W wyniku upływu czasu dochodzi więc do zacierania się i zaniku dowodów przestępstwa, a jednocześnie świadkowie zapominają o sprawie. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie wydane błędne orzeczenie. Przedawnienie zapobiega niedbalstwu oskarżyciela który nie powinien zwlekać z podjęciem ścigania sprawy przestępstwa.

Jak to się ma do sytuacji przedawnienia mandatu? Warto na początku wyjaśnić, które mandaty w ogóle mogą ulec przedawnieniu.

Trzy rodzaje mandatu

Wystawiane przez policję i inne uprawnione do tego organy mandaty można podzielić na trzy rodzaje:

  1. Mandaty gotówkowe,
  2. Mandaty zaoczne,
  3. Mandaty kredytowany.

Mandaty gotówkowe to mandaty płatne bezpośrednio u funkcjonariusza je wystawiającego.

Pamiętajmy, że dzisiaj mandat gotówkowy wystawiany jest w drodze wyjątku wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obcokrajowca) lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu.

Taki mandat powinien zostać opłacony na miejscu zdarzenia bezpośrednio funkcjonariuszowi, który go nałożył i w walucie polskiej. Mandat taki staje się prawomocny w chwili jego uiszczenia.

Płatne w terminie 7 dni od momentu otrzymania mandaty kredytowane są najpopularniejszą formą mandatu. Dotyczą obywateli polskich i osób, które mają miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Mandat taki staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

Warto wiedzieć: Pamiętajmy, że grzywny nałożone mandatem karnym gotówkowym i mandatem karnym kredytowanym mogą być uiszczone w formie bezgotówkowej, na przykład za pomocą karty płatniczej, jeśli funkcjonariusz, który je nakłada, dysponuje odpowiednim urządzeniem!

Płatne w terminie 7 dni od wystawienia mandaty zaoczne wystawiane są w oparciu o zapisy pochodzące z urządzeń pomiarowych i rejestrujących, czy przewinienia zanotowane pod nieobecność kierowcy.

Mandat karny zaoczny wystawiany jest więc za wykroczenie, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia i gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy. Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym w nim miejscu i terminie.

Dowiedz się więcej: Punkty karne: aktualny taryfikator mandatów >>

Opłacany bezpośrednio u funkcjonariusza mandat gotówkowy siłą rzeczy nie może ulec przedawnieniu, podobnie jak mandat zaoczny, który uprawomocnia się w chwili zapłaty. W przypadku niemożności wyegzekwowania od kierowcy lub właściciela auta uregulowania kary, wniosek o nadanie sprawie trybu procesowego kierowany jest przez organ wystawiający bezpośrednio do sądu.

Jedynym rodzajem mandatu, który może ulec przedawnieniu, jest więc najczęściej wystawiany i spotykany mandat kredytowany. Jego wykonanie zależy od uregulowania kary i organy mają 3 lata na egzekwowanie zapłaty.

Dowiedz się więcej: Mandat za złe parkowanie: płacić czy nie? >>

Przedawnienie mandatu kredytowego

Kara wyznaczona za wykroczenie drogowe, którego popełnienie doprowadziło do nałożenia na kierowcę mandatu, nie podlega wykonaniu po trzech latach od momentu uprawomocnienia się rozstrzygnięć.

  • Jeśli więc w ciągu trzech lat od daty uprawomocnienia się mandatu kierowcy uda się uniknąć zapłacenia kary – grzywna nie będzie mogła być egzekwowana.
  • Jeśli wierzyciel przypomni sobie o wystawionym mandacie i zażąda jego uregulowania po upływie trzech lat od momentu jego uprawomocnienia, może oczywiście wnieść sprawę do sądu dochodząc swoich praw na mocy przepisów o długu przedawnionym, atutem w ręku pozywanego będzie jednak możliwość oddalenia powództwa w oparciu o zarzut przedawnienia.

Dowiedz się więcej: Jak zapłacić mandat przez Internet >>

Okres trzech lat od momentu uprawomocnienia się mandatu jest na tyle długi, że do przedawnienia mandatu kredytowego dochodzi niezwykle rzadko. Często stosowanym przez urzędy skarbowe manewrem pozwalającym na egzekwowanie należności od unikających opłacenia wynikającej z mandatu grzywny kierowców jest potrącanie równowartości wysokości mandatu z należności pochodzących ze zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedawnienie wykroczenia a przedawnienie mandatu

A co się stanie w sytuacji, gdy popełniliśmy wykroczenie drogowe, nie zostaliśmy ukarani mandatem, a w ciągu roku od jego popełnienia nie wszczęto postępowania przed sądem?

Takie wykroczenie ulega przedawnieniu po 12 miesiącach od daty jego popełnienia. Jest to kluczowe, i w takiej sytuacji policja prowadząca dochodzenia ma 12 miesięcy na to, by wszcząć postępowanie przed sądem. Jeśli sąd nie zajmie się sprawą, wykroczenie ulega wówczas przedawnieniu.

Jeśli natomiast sprawa w ciągu roku trafi do sądu i zostanie wszczęte postępowanie – przedawnienie mandatu będzie można stwierdzić dopiero po trzech latach od chwili popełnienia wykroczenia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ