Mateusz Baj
Mateusz Baj
12 Lis, 2017 - 03:00

Przeczytaj OWU zanim się ubezpieczysz

Mateusz Baj

Dowiedz się, dlaczego OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) są takie ważne i czemu warto je dokładnie przeczytać przed podpisaniem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia, regulują prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczeniowej. Są bardzo ważnym dokumentem, który trzeba koniecznie uważnie przestudiować przed podpisaniem umowy z firmą ubezpieczeniową.

Dlaczego OWU są takie ważne

Ogólne Warunki Ubezpieczeń to – obok polisy – drugi najważniejszy  dokument dotyczący ubezpieczenia, który między innymi określa prawa i obowiązki każdej ze stron. Ma on kluczowe znaczenie dla realizacji przyszłych świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia.

OWU stanowią uzupełnienie przepisów Kodeksu cywilnego (sprawdź tutaj) oraz Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (sprawdź tutaj). Tworzą szczegółowe normy prawne dla każdego rodzaju ubezpieczenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń powinny regulować:

  1. zasady zawarcia umowy ubezpieczenia, czyli określać kto jest ubezpieczonym i jaki okres obejmuje polisa ubezpieczeniowa;
  2. zakres ubezpieczenia, czyli co dokładnie obejmuje ubezpieczenie oraz na jakim obszarze zdarzenie ubezpieczeniowe (pożar, wypadek, choroba) może zaistnieć;
  3. zakres terytorialny, czyli zasięg geograficzny wykupionego ubezpieczenia (np. wszystkie kraje europejskie z wyłączeniem Białorusi);
  4. obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela, czyli co ubezpieczony musi zrobić, aby zostało wypłacone mu ubezpieczenie (np. opłacić składkę, zainstalować drzwi antywłamaniowe), a jakie obowiązki ciążą po stronie ubezpieczyciela (np. zapewnienie pomocy prawnej, zwrot kosztów leczenia);
  5. wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacje, za które ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania, mimo że co do zasady są objęte ochroną ubezpieczeniową (np. spowodowanie wypadku na nartach i doznanie w tym wypadku uszkodzenia ciała, gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu);
  6. definicje ważnych pojęć – szczególnie istotne są tu znaczenia pojęć ubezpieczeniowych, czyli np. co jest rozumiane jako choroba zawodowa albo jakie dyscypliny sportowe uważane są za ekstremalne.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie mieszkania – to musisz wiedzieć >>

Ogólne Warunki Ubezpieczeń są częścią umowy

OWU jest załącznikiem do umowy i stanowi jej integralną część. Powinniśmy je otrzymać za każdym razem, gdy zawieramy umowę ubezpieczenia.

Ze względu na zawarte w nich prawa i obowiązki obu stron umowy, dokument ten ma kluczowe znaczenie dla realizacji przyszłych świadczeń wynikających z umowy. Jeżeli zatem zamierzamy podpisać jakąkolwiek umowę ubezpieczenia, powinniśmy dokładnie przestudiować wszelkie zawarte w OWU zapisy. Pozwoli nam to uniknąć rozczarowania w wypadku zaistnienia szkody.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie turystyczne online – najczęstsze wyłączenia >>

OWU muszą być jasne i czytelne

Ubezpieczony nie ma wpływu na zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ustalają je poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe. Muszą być one zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a przede wszystkim z Kodeksem cywilnym i Ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Powinny też być jasne i czytelne.

„Nie ulega kwestii, iż wskazane jest zachowanie poprawności języka prawniczego, jednakże biorąc pod uwagę brak przygotowania konsumenta do analizy takich tekstów, należy dążyć do maksymalnego ich uproszczenia i czytelności” – informuje na swojej stronie Rzecznik Finansowy.

Uwaga! Dla ubezpieczeń obowiązkowych, takich jak na przykład ubezpieczenie OC, ogólne warunki ubezpieczeń określa w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

Prawo i obowiązek badania OWU ma Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, a także Rzecznik Ubezpieczonych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ