Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
13 Maj, 2018 - 01:00
Prośba o umorzenie części zadłużenia - jak napisać i gdzie składać?

Prośba o umorzenie części zadłużenia – jak napisać i gdzie składać?

Malwina Tomżyńska

Dowiedz się, czy prośba o umorzenie części zadłużenia to dobre rozwiązanie dla dłużnika, który nie radzi sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Co powinna zawierać? Jakie kluczowe elementy nie powinny zostać pominięte? Jakie mamy szanse na otrzymanie zgody na umorzenie części długu, a co skutecznie je zmniejszy?

Podpisanych umów trzeba dotrzymywać. Ta zasada dotyczy zarówno zawartych przez nas umów kupna-sprzedaży, umowy najmu, umowy dzierżawy, a przede wszystkim wszelkiego rodzaju umów, których efektem końcowym jest pożyczenie wyznaczonej sumy pieniędzy, na z góry określony w umowie termin. Niestety w życiu bywa różnie i może okazać się, że w pewnym momencie nie będziemy w stanie wywiązywać się z zaciągniętych przed laty zobowiązań (np. zaciągnięty kredyt w banku, otrzymana pożyczka, raty na zakup sprzętu AGD).

W takiej sytuacji, z pomocą może nam przyjść prośba o umorzenie części zadłużenia. Odpowiednio napisana i umotywowana może zadecydować o częściowym umorzeniu naszego zobowiązania wobec wierzyciela. Daj sobie szansę na wyjście z trudnej sytuacji życiowej i anuluj swój dług z naszą pomocą.

Czy prośba o umorzenie części zadłużenia to dobre rozwiązanie?

Każda możliwość, jaka ma szanse doprowadzić do umorzenia przynajmniej niewielkiej części naszego długu, jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli znajdujemy się w naprawdę ciężkiej sytuacji finansowej, powinniśmy podjąć każdą próbę jej poprawy. Tak naprawdę, składając dokument – prośbę o umorzenie części zadłużenia, nic nie tracimy.

W najbardziej czarnym scenariuszu, nasza prośba może po prostu uzyskać negatywną odpowiedź. W takiej sytuacji nasza sytuacja się nie zmienia, a my powinniśmy podejmować kolejne próby walki z zadłużeniem.

Czego dokładnie może dotyczyć prośba o umorzenie części zadłużenia?

To czego dotyczyć będzie składana przez nas prośba o umorzenie części zadłużenia zależy przede wszystkim od rodzaju naszego zobowiązania.

 1. Kredyt zaciągnięty w banku / pożyczka zaciągnięta w instytucji finansowej – prośba o umorzenie części zadłużenia może dotyczyć:
 • umorzenie kredytu,
 • umorzenia odsetek w jakiejś części,
 • umorzenia opłat karnych związanych z niespłacaniem kredytu lub pożyczki w terminie,
 • umorzenia odsetek karnych związanych z niespłacaniem kredytu lub pożyczki w terminie,
 • zawieszenie naliczania odsetek, przez określony czas.
 1. Zaległe opłaty związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego własnościowego w spółdzielni lub użytkowaniem lokalu mieszkalnego przyznanego przez miasto:
 • umorzenie części zaległego czynszu (opłaty związane z użytkowaniem mieszkania: fundusz remontowy, zaliczka eksploatacyjna, ogrzewanie, wywóz nieczystości i inne),
 • umorzenie naliczonych odsetek związanych z nieterminowy opłacaniem czynszu lub zaległością w jego opłacaniu.
 1. Abonament telefoniczny, radiowo-telewizyjny, telewizja kablowa, cyfrowa itp.:
 • umorzenie części zadłużenia abonamentowego,
 • umorzenie odsetek naliczonych przez dany podmiot, odpowiedzialny za dostarczaną nam usługę.
 1. Zadłużenie wynikające z przepisów prawa, dotyczących regulowania zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
 • umorzenie długu w Urzędzie Skarbowym,
 • umorzenie odsetek naliczonych przez Urząd Skarbowy, w związku z nieregulowaniem podatku w terminie,
 • umorzenie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, płatnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • umorzenie odsetek wynikających z nieterminowego regulowania składek.

Dowiedz się więcej: Podanie o umorzenie długu – jak napisać? >>

Z kim negocjujemy umorzenie części naszego zadłużenia?

To z kim negocjujemy warunki spłaty naszego zadłużenia, a więc podmiot do którego składamy naszą prośbę o umorzenie części zadłużenia, zależy od rodzaju naszego długu. Może to być:

 • bank, w którym zaciągnęliśmy kredyt,
 • instytucja pożyczkowa udzielająca nam pożyczki,
 • Urząd Skarbowy,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • operator telefoniczny, z którym podpisaliśmy umowę abonamentową,
 • dostawca internetu, telewizji kablowej lub telewizji cyfrowej,
 • spółdzielnia mieszkaniowa, odpowiednia dla lokalu mieszkalnego, który zamieszkujemy,
 • firma windykacyjna, która zajmuje się odzyskaniem pieniędzy związanych z naszym zadłużeniem,
 • każdy inny podmiot.

Jak prośba o umorzenie części zadłużenia wpłynie na nasz dług?

Wszystko zależy od ostatecznej odpowiedzi, jaką uzyskamy od naszego wierzyciela (podmiotu, do którego kierujemy naszą prośbę). Jeżeli odpowiedź będzie negatywna, nie zmieni to w żaden sposób naszej sytuacji. Nadal będziemy posiadać określonej wysokości zadłużenie, które musimy zacząć jak najszybciej spłacać.

Jeżeli jednak wierzyciel, przychyli się do naszej prośby, nawet w niewielkiej części, nasze główne zadłużenie lub związane z nim opłaty karne i odsetki ulegną zmniejszeniu. Taka sytuacja jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla każdego dłużnika, ponieważ pozwala mu na chwilę oddechu i w jakiś sposób poprawia jego aktualną sytuację finansową.

Kto decyduje o rozpatrzeniu naszego wniosku?

O rozpatrzeniu naszej prośby decyduje bezpośrednio nasz wierzyciel lub wierzyciel w porozumieniu z firmą windykacyjną, która przejęła dochodzenie należności wierzyciela.

Prośba  o umorzenie części zadłużenia krok po kroku

Pismo dotyczące umorzenia całości lub części naszego zobowiązania powinno zawierać przede wszystkim (poszczególne elementy występują po sobie, jeden pod drugim):

 • w prawym górnym rogu – miejscowość oraz datę napisania prośby o umorzenie zobowiązania,
 • w lewym górnym rogu – nasze dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefon kontaktowego – ważne by był to taki numer, który będziemy odbierać, ewentualnie adres mailowy, jeżeli jesteśmy pod nim dostępni),
 • z lewej strony – nazwa instytucji lub podmiotu, do której kierujemy nasze pismo,
 • po środku nazwa dokumentu np. Prośba o umorzenie części zadłużenia,
 • tekst właściwy dokumentu, np.:

Proszę o umorzenie części zadłużenia, w postaci karnych odsetek, powstałego z tytułu naliczanych opłat czynszowych, za okres od 01.01.2018 r. do 01.05.2018 r. wraz z odsetkami, w kwocie 1 857 zł. Powyższe opłaty dotyczą lokalu przy ulicy. Gombrowicza 8 w Katowicach, którego jestem właścicielem.

W wyżej wymienionym lokalu zamieszkują następujące osoby: … (wymieniamy wszystkie osoby, które razem z nami zamieszkują powyższy lokal. Uwzględniamy: imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz stopień pokrewieństwa).

Ważne! Nie zapomnij o sobie! Ty też zamieszkujesz dany lokal, więc twoje dane powinny zostać wyszczególnione w prośbie. W miejscu stopień pokrewieństwa wpisujesz wnioskodawca.

 • w kolejnym punkcie dokumentu powinno znaleźć się umotywowanie składanej prośby, np.

Prośbę swoją uzasadniam faktem, iż obecnie znajduję się w naprawdę ciężkiej sytuacji materialnej. Moje miesięczne dochody wynoszą 800 zł i nie wystarczają mi na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Dotychczas starałem się regulować swoje zobowiązania na bieżąco i nie zdarzały mi się żadne opóźnienia w zapłacie czynszu. W najbliższym czasie planuję podjęcie dodatkowej pracy, z której dochód poprawi moją sytuację finansową. Aby jednak spłacić zadłużenie powstałe w spółdzielni, muszę uregulować naliczone przez Państwa odsetki karne, które są bardzo wysokie. Pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, umożliwi mi szybszą spłatę głównej części zadłużenia.

 • załączniki – jeżeli nasza zła sytuacja materialna związana jest np. z utratą pracy, wypadkiem lub przewlekłą chorobą, warto dołączyć do prośby kserokopie dokumentów potwierdzających zaistniałe zdarzenia rzutujące na nasze problemy finansowe. Może to być ksero historii choroby, karta informacyjna ze szpitala, wypowiedzenie umowy o pracę, zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna, opinie lekarskie i inne.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce >>

Jeżeli nie prośba u umorzenie części długu, to co?

Jeżeli pomimo odpowiedniego przygotowania prośby o umorzenie części zadłużenia nasz wierzyciel pozostaje nieugięty, warto spróbować negocjacji. Najważniejsze jest utrzymywanie kontaktu z wierzycielem i próba dogadania się z nim. Unikania kontaktu lub ucieczka za granicę nie przyniesie dłużnikowi nic dobrego.

Dobrym rozwiązaniem dla dłużnika oprócz umorzenia części zadłużenia, może okazać się także rozłożenie długu w czasie (np. zastosowanie kredytu restrukturyzacyjnego w banku, który zbierze nasze wszystkie zadłużenia w jeden i zostanie udzielony na maksymalny okres czasu) lub chwilowe zawieszenie spłacania zadłużenia, które może pomóc w przysłowiowym odbiciu się od dna.

ZOBACZ RÓWNIEŻ