Anna Nowak
Anna Nowak
06 Cze, 2017 - 15:15

Program 500 plus – wszystko, co musisz wiedzieć

Anna Nowak

Program 500 plus wspiera 2,6 mln rodzin. Ponad 1,5 mln rodzin pobiera 500 plus już na pierwsze dziecko. Jak uzyskać świadczenie w okresie 2017/2018?

Program 500 plus to świadczenie często przywoływane przy podczas dyskusji o posiadaniu więcej niż jednego dziecka. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak pokaźna kwota świadczenia oraz regularne wypłaty zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo finansowe rodziny i zapewniają lepsze warunki rozwoju dzieciom.

Według raportu TNS Polska pn. „Polacy o programie rodzina 500+” rządowe wsparcie motywuje do posiadania większej liczby dzieci ok. 41% rodaków, przy czym częściej uwzględniają go w swoich planach rodzice, którzy mają już dwoje dzieci. Rodzice jedynaków bardziej cenią sobie dostęp do żłobków, roczny urlop macierzyński, czy państwowe programy mieszkaniowe.

Zaczynają się wakacje, zatem czas, by przygotowywać wnioski na kolejny rok pomocy. Do kiedy należy złożyć wniosek i co trzeba wiedzieć o programie 500 plus?

Od października początek kolejnego roku świadczenia 500+

W październiku 2017 r. rozpocznie się kolejny rok wspierania rodzin świadczeniem wychowawczym (500 plus). Aby już na początku tego okresu otrzymać pomoc, wniosek warto złożyć w sierpniu. Im później dopełnione zostaną formalności, tym później nastąpi uruchomienie wypłat. W takich przypadkach może się ono przeciągnąć nawet do listopada.

Świadczenie 500 plus dla rodzeństwa i dla jedynaków

Choć z założenia program „Rodzina 500+” ma wspierać rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci, to zakłada on również pomoc dla rodziców jedynaków lub jednego dziecka spośród rodzeństwa, które ze względu na wiek spełnia kryteria programu.

Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aż 1,56 mln świadczeń jest przyznawanych z uwzględnieniem kryterium dochodowego. Z tego 725 tys. świadczeń to pomoc dla jedynaków.

Trzeba pamiętać jednak o tym, że rodzice dwójki lub większej liczby dzieci są uprawnieni do pobierania świadczenia wychowawczego bez spełniania żadnych dodatkowych warunków. Rodzice jednego dziecka, aby uzyskać pomoc muszą spełnić kryterium dochodowe.

Program Rodzina 500+ – najważniejsze założenia

Świadczenie wychowawcze wspiera rodziny wielodzietne. Przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym lub faktycznym na drugie i kolejne dziecko, jeśli nie ukończyło ono 18 roku życia.

500 zł na dziecko, poza rodzicami lub opiekunami, uzyskują również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego. W tym przypadku świadczenie przysługuje na każde dziecko.

Rodziny, które starają się o świadczenie dla pierwszego lub jedynego dziecka muszą spełnić kryterium dochodowe.

Warto wiedzieć, że program 500 plus jest przeznaczony dla rodzin, w których rodzice są w związku małżeńskim, w związku partnerskim oraz rodzin, w których dzieci wychowywane są przez jednego z rodziców. Ze wsparcia rządowego korzystają również tzw. rodziny patchworkowe. W tym przypadku, jeśli co najmniej jedno dziecko jest wspólne, a pozostałe pochodzą z poprzednich związków, rodzina może otrzymać świadczenie na wszystkie dzieci, z tym, że na pierwsze dziecko musi spełnić kryterium dochodowe, a na pozostałe uzyskuje świadczenie bez względu na dochód.

Dochód uprawniający do świadczenia 500 plus na pierwsze lub jedyne dziecko

Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

Świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko uzyskuje się pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie wynosi 800 zł netto lub dochód wynosi 1200 zł na osobę, jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Rodziny te dołączają do wniosku:

  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Do rodziny, na potrzeby ustalenia dochodu, wlicza się dzieci do 25 roku życia, które pozostają na utrzymaniu rodziców.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie 500 plus?

Program 500 plus jest realizowany przez gminy, urzędy miasta, ośrodki pomocy społecznej lub centra realizujące świadczenia socjalne. Dokumenty należy złożyć w instytucji wskazanej przez gminę, w której rodzina mieszka.

Wniosek można złożyć także za pośrednictwem internetu, odwiedzając portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS lub wykorzystując bankowość elektroniczną.

Alternatywną drogą jest przesłanie wniosków pocztą.

Ważne: Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ