ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
20 Sty, 2019 - 07:21
Progi podatkowe i kwota wolna od podatku za 2019 rok

Progi podatkowe i kwota wolna od podatku za 2019 rok

ARTYKUŁ PARTNERA

Nieubłaganie zbliża się termin składania zeznań podatkowych PIT za 2019 rok. Sprawdź, ile wynoszą progi podatkowe i z jakiej kwoty wolnej możesz skorzystać!

Z dniem 1 stycznia 2017 roku zaszły istotne zmiany w zakresie pomniejszania podatku o kwotę wolną  od podatku. Przypomnijmy sobie podstawowe informacje dotyczące naszych podatków i przyjrzyjmy się zmianom, które obowiązują również przy rozliczeniu roku 2019. Ile wynoszą obecnie progi podatkowe? Podpowiadamy.

Podstawa prawna regulująca podatek dochodowy

Najważniejszym aktem prawnym ustalającym definicje i mechanizmy rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa umożliwia podatnikowi rozliczającemu się według skali podatkowej m.in. korzystanie z:

  • kwoty wolnej od podatku,
  • możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem,
  • ulg i odliczeń.

Osoba rozliczająca się na zasadach ogólnych nie ma obowiązku składania deklaracji dotyczących miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik musi jednak złożyć deklarację podatkową za cały rok w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Można oczywiście skorzystać z opcji PIT online.

Dowiedz się więcej: Jak i kiedy można złożyć korektę PIT 

Progi podatkowe 2019

Próg podatkowy to maksymalny dochód przyjęty za podstawę do naliczenia podatku według ustalonej skali. W Polsce obowiązują dwa progi podatkowe:

  • dochód nieprzekraczający kwoty 85 528 zł (opodatkowany według skali 18%),
  • dochód powyżej kwoty 85 528 zł (opodatkowany według 32%).

Skala podatkowa 2019 – stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

 Dochód Podatek
 Do 85 528 zł 18% – kwota zmniejszająca podatek
 Powyżej 85 528 zł15 394,04 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek – jak to wygląda w 2019 roku?

Do końca 2016 roku kwota zmniejszająca podatek była stała i wynosiła 556,02 zł (46,33 zł miesięcznie).

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje zmienna kwota zmniejszająca podatek, która uzależniona jest od wysokości dochodu i podstawy obliczenia podatku.

Obliczając podatek za rok 2019, stosujemy tę samą zasadę. Wygląda to następująco:

Podstawa opodatkowania – dochódKwota zmniejszająca podatek
Do 6 600 zł1 188 zł
Od 6 601 zł do 11 000 zł1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł × (podstawa – 6 600 zł) ÷  4 400 zł
Od 11 001 zł do 85 528 zł556,02 zł
Od 85 529 zł do 127 000 zł556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
Powyżej 127 000 złKwota zmniejszająca podatek nie przysługuje

Przykłady:

  • Osoby z dochodem do 6 600 zł nie będą musiały w ogóle płacić podatku, gdyż:

6 600 zł x 18% = 1 188 zł

Tak wyliczony podatek zmniejszamy o kwotę zmniejszającą:

1 188 zł – 1 188 zł = 0 zł

Należy jednak pamiętać, że brak zobowiązania pieniężnego nie jest równoznaczny ze zwolnieniem z konieczności złożenia rocznego zeznania podatkowego. Każdy podatnik, który uzyskał w danym roku podatkowym dochód, jest zobowiązany do złożenia takiego zeznania.

  • Osoby z dochodami pomiędzy 6 601 zł a 11 000 zł:

Jeśli nasza podstawa opodatkowania wynosić będzie na przykład 10 000 zł, nasza kwota zmniejszająca podatek wyniesie 699,65 zł.

Obliczona jest ona według wzoru (przedstawionego w tabeli powyżej):

            631,98 zł x (10 000 zł – 6 600 zł)  ÷  4 400 zł  = 488,35 zł

            1 188 zł – 488,35 zł =  699,65 zł

 Podatek wyniesie:

10 000 zł x 18% = 1 800 zł

1 800 zł – 699,65 zł = 1 100,35 zł

  • Osoby z dochodami pomiędzy 11 001 zł a 85 528 zł:

W tym przedziale dochodów, kwota zmniejszająca podatek jest stała i wynosi 556,02 zł.

Jeśli nasza podstawa opodatkowania wyniesie dla przykładu 24 000 zł:

24 000 zł x 18% = 4 320 zł

4 320 zł – 556,02 zł = 3 763,98 zł

  • Osoby z dochodami pomiędzy 85 529 zł a 127 000 zł:

Jeśli nasz roczny dochód do opodatkowania wyniesie  na przykład 100 000 zł, przysługująca nam kwota zmniejszająca podatek wyniesie 361,99 zł.

Wynika ona z obliczenia (według wzoru z tabeli):

556,02 zł × (100 000 zł – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł = 194,03 zł

556,02 zł – 194,03 zł = 361,99 zł

Należy pamiętać, że w tym przedziale dochodów kwalifikujemy się już na wyższy próg podatkowy. Skalą 18% opodatkujemy jedynie dochody do wysokości 85 528 zł.

Nadwyżkę ponad tą kwotę musimy opodatkować już skalą 32%. Podatek wyniesie więc:

85 528 zł x 18% = 15 395,04 zł

Nadwyżka:

100 000 zł – 85 528 zł = 14 472 zł

14 472 zł x 32% = 4 631,04 zł

 15 395,04 zł + 4 631,04 zł = 20 026,08 zł

20 026,08 zł – 361,99 zł = 19 664,09 zł

  • Osoby z dochodami rocznymi przekraczającymi 127 000 zł, nie mają już możliwości korzystać z kwoty zmniejszającej podatek.

Dowiedz się więcej: Formy opodatkowania w Polsce 

Kwota wolna od podatku

Kwota dochodu wolnego od podatku do 31.12.2016 wynosiła 3 091,50 zł. W związku ze zmianami kwot obniżających podatek, obecnie taka wartość kwoty wolnej od podatku  dotyczy jedynie osób osiągających dochody w przedziale 11 001 zł do 85 528 zł.

Osoby, które  w 2019 roku  osiągną łączny dochód od 6 601 zł do 11 000 zł, będą mogły skorzystać z kwoty wolnej z przedziału od 6 600 zł do 3091 zł (kwota wolna będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się dochodu do górnej granicy limitu).

Z kolei osoby, których dochód w 2019 roku osiągnął wartość od 85 529 zł do 127 000 zł, skorzystają z kwoty wolnej z przedziału od 3 091 zł do 1 zł (kwota wolna będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się dochodu do górnej granicy przedziału).

Podatnikom, którzy osiągnęli dochód przekraczający 127 000, kwota wolna już nie przysługuje.

Musimy też pamiętać, że kwotę wolną odliczamy od dochodów opodatkowanych na tak zwanych zasadach ogólnych, chodzi więc o dochody z tytułu  umowy o pracę, dzieło, zlecenia. Jeśli natomiast rozliczamy się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym, kwota wolna nie będzie nam przysługiwać.

Dowiedz się więcej: 

Dochód do opodatkowania a przychód

Należy też wiedzieć, że dochód do opodatkowania to nie to samo co przychód.  Dochód to przychód pomniejszony o koszty podatkowe oraz ulgi odliczane od dochodu podatnika, na przykład ubezpieczenie społeczne.

dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu

Dowiedz się więcej: Przychód i dochód – różnice 

Odliczenia od dochodu – składki na ubezpieczenie społeczne

Opisany wyżej sposób obliczenia rocznego zobowiązania podatkowego został uproszczony na potrzeby wyjaśnienia różnic wynikających z zastosowania dwóch skal podatkowych i różnych kwot zmniejszających podatek.

Pełne rozliczenie podatku dochodowego uwzględnia również umniejszenie dochodu przed opodatkowaniem o zapłacone lub pobrane składki na ubezpieczenie społeczne.

przychód – koszty uzyskania przychodu = dochód

dochód – składki na ubezpieczenie społeczne = dochód do opodatkowania

Odliczenia od podatku – składki zdrowotne

Podatek obliczony według skali podatkowej umniejsza się o kwotę zapłaconych lub pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga! Kwotę podatku można umniejszyć tylko o 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a nie o pełną kwotę odprowadzonych składek.

Kwotę podatku uzyskaną po odjęciu składek na ubezpieczenie zdrowotne zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem a próg podatkowy

Osoba, której roczny dochód przekracza kwotę 85 528 zł, opodatkowuje nadwyżkę według stawki 32%. Szansę na korzystniejsze rozliczenie mają podatnicy, którzy zdecydują się na opodatkowanie wspólnie z małżonkiem.

Dochód uzyskany przez małżonków sumuje się, a następnie dzieli przez dwa. W wielu przypadkach (gdy roczny dochód małżonka mieści się w pierwszym progu podatkowym) spowoduje to obniżenie rocznego dochodu w przeliczeniu na osobę, a tym samym zagwarantuje pozostanie przy rozliczeniu według niższej stawki podatkowej.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć zwrot podatku – wyjaśniamy 

Podsumowując, w rozliczeniach naszych dochodów za rok 2019 bez zmian pozostają progi podatkowe i kwota zmniejszająca podatek, która została wprowadzona rok wcześniej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

ZOBACZ ROWNIEŻ