Anna Nowak
Anna Nowak
02 Wrz, 2017 - 05:00
Pożyczki konsumenckie - podstawowe prawa konsumenta

Pożyczki konsumenckie – podstawowe prawa konsumenta

Anna Nowak

Które pożyczki konsumenckie są korzystne, a które nie? Na co zwrócić uwagę przy zaciąganiu pożyczki? Sprawdź prawa konsumenta przysługujące pożyczkobiorcy.

Rynek usług finansowych jest coraz bardziej przyjazny konsumentom. Wiele w tej kwestii zawdzięczamy takim instytucjom jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisja Nadzoru Finansowego. To one pilnują, by podmioty działające na rynku finansowym przestrzegały prawa, a jednocześnie dostarczają podstaw do zmian obowiązujących przepisów i eliminowania z rynku nieuczciwych firm.

Choć, jako pożyczkobiorcy jesteśmy coraz lepiej chronieni przez państwo, warto wiedzieć jak nie dopuszczać do zawarcia niekorzystnych umów, zamiast działać dopiero po szkodzie. Jakie są zatem najważniejsze prawa konsumenta – wyjaśniamy.

Pożyczki i kredyty – jak je rozróżnić?

Pożyczka to zobowiązanie pożyczkodawcy do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określonej sumy pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku. Przeniesienie na własność oznacza, ze pożyczkodawca może przeznaczyć pieniądze na dowolny cel. Biorący pożyczkę zobowiązuje się oddać tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy, które pożyczył.

Umowa pożyczki może być zawarta tak pomiędzy osobami fizycznymi, jak pomiędzy osobami fizycznymi i przedsiębiorcami. Prawo regulujące kwestie związane z pożyczką zawarto w kodeksie cywilnym – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).

Dowiedz się więcej: Czy ustna umowa pożyczki jest ważna? >>

Kredyt może być udzielony wyłącznie przez bank, bank spółdzielczy lub SKOK, nie ma więc możliwości udzielania kredytu przez osobę fizyczną lub jakikolwiek podmiot poza bankiem. Jest to umowa, w której kredytodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji (nie na własność) kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy.

Pieniądze muszą zostać wydane na ustalony w umowie cel, a w terminie określonym w umowie – oddane wraz z odsetkami i kwotą prowizji. Prawo, które reguluje kwestie kredytów to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.).

Co to jest kredyt konsumencki?

Rozpoznanie kredytu konsumenckiego jest bardzo istotne z punktu widzenia ochrony praw nabywcy. Kredyt konsumencki daje nam znacznie szersze prawa konsumenta niż np. pożyczka zawarta pomiędzy dwoma osobami fizycznymi.

Każda umowa pożyczki lub kredytu jest tzw. kredytem konsumenckim o ile:

 • pożyczkobiorca lub kredytobiorca zobowiązuje się w umowie do zwrotu pożyczonych środków oraz zapłaty oprocentowania i pozostałych kosztów,
 • jest to umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną (nie pomiędzy dwoma osobami fizycznymi),
 • pożyczona kwota nie przekracza 255 550 zł lub równowartości tej sumy w innej walucie.

Kredyt konsumencki jest regulowany ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r., poz. 528).

Pożyczki i kredyty – podstawowe prawa konsumenta

Umowa pożyczki lub kredytu

Bank lub inny podmiot udzielający pożyczki lub kredytu jest zobowiązany udostępnić swojemu klientowi bezpłatnie formularz informacyjny i powiadomić go w szczególności o:

 • całkowitej kwocie do zapłaty,
 • rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO) ustalonej w dniu zawarcia umowy,
 • założeniach przyjętych do obliczenia RRSO,
 • odsetkach w stosunku dziennym w przypadku odstąpienia od umowy
 • oraz rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego i warunkach zmiany tej stopy.

Kredyt lub pożyczka powinny być zawsze umową sporządzonej w formie pisemnej, a umowa ta musi zawierać dokładnie określony termin spłaty.

Umowa kredytu musi określać cel, na który zostaną przeznaczone środki, natomiast w umowie pożyczki zakłada się dowolne przeznaczenie pożyczonych środków finansowych.

Dowiedz się więcej: Umowa pożyczki – jak czytać i na co zwrócić uwagę? >>

Odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu

 • w przypadku kredytu konsumenckiego konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni,
 • jedynym kosztem ponoszonym przez konsumenta w takim przypadku jest opłacenie odsetek za okres, w którym dysponował kredytem,
 • pożyczkodawca jest zobowiązany dostarczyć klientowi formularz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy,
 • pożyczkodawca nie może utrudniać odstąpienia od umowy i uzależniać tej czynności od spełnienia innych warunków,
 • prawa odstąpienia od umowy nie mają pożyczkobiorcy, którzy środki finansowe pozyskali od osoby fizycznej, a nie od firmy.

Umowa pożyczki lub kredytu a reklama

Prawo konsumenta dotyczy także warunków umowy w odniesieniu do treści reklam pożyczkodawcy (m.in. w ulotkach, reklamie telewizyjnej i radiowej, czy na własnej stronie internetowej).

Warunki określone w umowie nie mogą być mniej korzystne niż warunki prezentowane w reklamie. W szczególności prawo konsumenta dotyczy informacji o:

Koszty związane z pożyczką lub kredytem konsumenckim a prawa konsumenta

Opłaty związane z udzieleniem pożyczki (w tym m.in.: opłaty przygotowawcze, opłaty za wydanie decyzji itp.) nie mogą przekroczyć kwoty równej sumie: 25% kredytu (część stała) oraz 30% wartości kredytu w skali roku (część zmienna, która zależy od czasu trwania umowy).

Limit ustalony przy pierwszej pożyczce obowiązuje również przy kolejnej pożyczce, jeśli została ona przyznana w okresie do 120 dni od daty zawarcia pierwszej umowy.

Opłaty związane z nieterminową spłatą zobowiązań nie mogą przekroczyć maksymalnych odsetek za opóźnienie, określonej w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Limit ten oblicza się jako dwukrotność stopy referencyjnej NBP i 5,5%, a zatem dzisiaj wynosi 14% rocznie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ