Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
31 Paź, 2017 - 08:43

Postępowanie egzekucyjne – czy umorzenie jest możliwe i jak to zrobić

Malwina Tomżyńska

Jakie przesłanki muszą zaistnieć, żeby postępowanie egzekucyjne zostało umorzone? Z czym wiąże się to dla dłużnika? Dowiedz się, czym różni się tytuł wykonawczy od tytułu egzekucyjnego oraz czym skutkuje wniosek egzekucyjny złożony do komornika. Sprawdź, kiedy dojdzie do umorzenia z urzędu, a kiedy na wniosek.

Czy postępowanie egzekucyjne to moment, od którego nie ma ratunku? Czy jako dłużnik mamy jakiś wpływ na ewentualne umorzenie postępowania? Jakie przesłanki muszą zostać spełnione i co właściwie oznacza termin „umorzyć postępowanie egzekucyjne”?

Postępowanie egzekucyjne to nic innego, jak postępowanie o charakterze administracyjnym lub sądowym mające na celu „zmobilizowanie” dłużnika do wywiązania się z jego obowiązków, z reguły związanych z zaciągniętym zadłużeniem. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest zazwyczaj przy użyciu dopuszczonych ustawą procesową środków przymusu. Przejawiają się one głównie w zmuszeniu dłużnika do opuszczenia nieruchomości lub wydania rzeczy ruchomej, także przy użyciu siły fizycznej.

Dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym

Dłużnik jest podmiotem, względem którego został wydany tytuł wykonawczy spełnienia świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego) na rzecz wierzyciela.

Dowiedz się więcej: Przedawnienie kredytu – kiedy jest możliwe? >>

Podstawa do postępowania egzekucyjnego

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek wierzyciela, na podstawie złożonego przez niego wniosku. Identyfikacja dłużnika, w pierwszym kroku, następuje za pomocą tytułu egzekucyjnego regulowanego przez art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Tytuł egzekucyjny to orzeczenie sądu, ewentualnie inny dokument, który potwierdza istnienie zadłużenia, a także określa zakres w jakim dłużnik zobowiązany jest uregulować swój dług wobec wierzyciela.

Kolejno po nim następuje tytuł wykonawczy, czyli potwierdzenie istnienia zadłużenia oraz nadanie sprawie klauzuli wykonalności, która bez wyjątków zezwala na podjęcie przez komornika działań mających na celu odzyskanie długu (istnieje jednak kwota wolna od zajęcia np. w przypadku świadczeń alimentacyjnych).

W pewnych przypadkach do wszczęcia egzekucji wystarczający jest jedynie tytuł egzekucyjny. Moc decyzyjną w tej kwestii ma ustawodawca, który może go uznać za dostateczną podstawę do przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika (majątek ten może następnie trafić na licytacje komornicze w celu jego spieniężenia).

Postępowanie egzekucyjne zostaje uruchomione na podstawie wniosku egzekucyjnego, złożonego do komornika sądowego.

Dowiedz się więcej: Czy egzekucja komornicza poza granicami kraju jest możliwa? >>

Postępowanie egzekucyjne – umorzenie z urzędu

Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone w całości lub w pewnej części. Z urzędu może dojść do umorzenia postępowania egzekucyjnego jeśli:

  • wierzyciel w ciągu 6 miesięcy nie dokona czynności niezbędnych do dalszego prowadzenia postępowania (np. w przypadku egzekucji z nieruchomości – nie wystąpi o przystąpienie do oszacowania oraz opisu danej nieruchomości) – oznacza to, że bez odpowiedniej aktywności wierzyciela i pewnych zaniedbań z jego strony, dłużnik może liczyć na umorzenie postępowania egzekucyjnego,
  • w ciągu 6 miesięcy od zawieszenia postępowania wierzyciel nie zażądał jego podjęcia – od wierzyciela wymaga się podejmowania działań także w przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego, jeżeli wierzyciel nie wystąpi z wnioskiem o ponowne rozpoczęcie postępowania może ono zostać umorzone,
  • jest oczywiste, że egzekucja nie przyniesie sumy wyższej niż kwota niezbędna na pokrycie kosztów egzekucyjnych – gdy analiza majątku dłużnika wykazała, że majątek jaki posiada nie jest wystarczający lub wystarcza jedynie na pokrycie samych kosztów związanych z egzekucją.

Uwaga! Termin 6 miesięcy rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej.

Dowiedz się więcej: Skarga na czynności komornika – jak i kiedy wnieść? >>

Postępowanie egzekucyjne – umorzenie na wniosek

Umorzenie na wniosek może być przeprowadzone w pełni lub jedynie części postępowania, w poniższych przypadkach:

  • na wniosek wierzyciela, w sytuacji gdy dłużnik dokona uregulowania należności (w całej kwocie), w niektórych przypadkach jednak umorzenie będzie wymagało zgody sądu,
  • prowadzenie egzekucji jest w sprzeczności z określoną treścią tytułu wykonawczego – jeżeli w tytule wykonawczym jest zapis o postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym majątku dłużnika, a dłużnik jest w związku małżeńskim i posiada wspólnotę majątkową z żoną (czyli całość majątku jest wspólna), komornik nie może prowadzić egzekucji z jego majątku wspólnego,
  • jeżeli wierzyciel otrzymał od dłużnika zastaw zabezpieczający pełne zaspokojenie roszczenia – jeżeli dłużnik ma możliwość utworzyć tzw. zestaw rejestrowy na rzeczy ruchomej lub prawie majątkowym na rzecz dłużnika, może to stanowić podstawę do umorzenia postępowania. Zastaw oznacza, że w przypadku niespłacenia zadłużenia, wierzyciel ma prawo zaspokoić swoje roszczenie z przedmiotu zastawu np. poprzez sprzedaż auta będącego przedmiotem zastawu.

Dowiedz się więcej: Czym jest zastaw rejestrowy na samochodzie >>

Warto zauważyć, że samo umorzenie postępowania egzekucyjnego nie pozbawia wierzyciela możliwości wnioskowania o przystąpienie do ponownej egzekucji.

Dowiedz się więcej: Umorzenie egzekucji komorniczej – co dalej? >>

Umorzenie powoduje uchylenie czynności związanych z egzekucją, czyli zakańcza postępowanie egzekucyjne, bez zaspokojenia wierzyciela.

ZOBACZ RÓWNIEŻ