Mateusz Baj
Mateusz Baj
23 Wrz, 2017 - 01:10
Poręczenie na wekslu a poręczenie cywilne - poznaj różnice

Poręczenie na wekslu a poręczenie cywilne – poznaj różnice

Mateusz Baj

Czym różni się poręczenie na wekslu od poręczenia cywilnego – przedstawiamy najważniejsze cechy obydwu rodzajów poręczeń i różnice między nimi.

Poręczenie na wekslu i poręczenie cywilne to dwa rodzaje zabezpieczeń, których często wymagają banki i inne instytucje udzielające kredytów oraz pożyczek. Czym się różnią?

Poręczenie na wekslu

Poręczenie na wekslu, inaczej awal, jest czynnością prawną polegającą na przyjęciu przez poręczającego (awalistę) solidarnej odpowiedzialności za dług osoby podpisanej na wekslu. Poręczyciel wekslowy odpowiada za zapłatę weksla w przypadku, gdy osoba, za której dług wekslowy poręczył, nie wywiązała się ze spłaty zobowiązania. Awal może dotyczyć całości lub części sumy wekslowej oraz każdej z osób podpisanych na wekslu (wówczas jednak konieczne jest ujawnienie tego ograniczenia w treści weksla).

Dla ważności awalu konieczne jest złożenie przez poręczyciela podpisu na przedniej stronie weksla, na jego odwrotnej stronie lub na przedłużniku weksla. W dwóch ostatnich przypadkach niezbędne jest zamieszczenie zwrotu „Poręczam”, „Gwarantuję” lub podobnego (na przedniej stronie weksla wystarczy sam podpis).

Poręczyciel wekslowy może ograniczyć swoje poręczenie kwotowo (na przykład „poręczam za wystawcę do kwoty 2 000 zł”), natomiast co do zasady nie może ograniczyć go czasowo. Poręczenie jest nieodwołalne. Poręczyciel odpowiada do końca odpowiedzialności dłużnika, za którego ręczy.

Dowiedz się więcej: Czym jest weksel i do czego jest potrzebny >>

Poręczenie cywilne

Poręczenie cywilne  zostało uregulowane w kodeksie cywilnym. Art. 876 kodeksu stanowi: „Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”. 

Z powołanego przepisu wynika zatem, że istotą poręczenia jest zobowiązanie się osoby poręczającej (żyranta) względem wierzyciela do wykonania zobowiązania w sytuacji, gdy dłużnik, po którego stronie ciąży taki obowiązek, zobowiązania nie wykona.

Odpowiedzialność poręczyciela ma charakter tzw. odpowiedzialności akcesoryjnej, czyli jest uzależniona od odpowiedzialności dłużnika głównego. Jest to także odpowiedzialność solidarna. Co to oznacza? W przypadku niespełnienia świadczenia przez dłużnika, wierzyciel ma prawo domagać się zapłaty bezpośrednio od jego poręczyciela.

Zgodnie z Art. 876 § 2 kodeksu cywilnego, oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.

Dowiedz się więcej: Kim jest dłużnik wekslowy >>

Poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne – różnice

Poręczenie na wekslu nie jest tym samym, co poręczenie opisane w kodeksie cywilnym. Najważniejsze różnice są następujące:

  • poręczenie wekslowe jest nieodwołalne, podczas gdy poręczenie cywilne można odwołać do momentu powstanie zobowiązania; ma to znaczenie szczególnie wówczas, gdy poręczamy weksle in blanco, kiedy w momencie udzielania takiego poręczenia wysokość zobowiązania nie jest znana;
  • poręczeniem na wekslu można poręczyć za dług przyszły w dowolnej wysokości;  poręczeniem cywilnym za dług przyszły można  poręczyć tylko do z góry wskazanej wysokości;
  • przy poręczeniu cywilnym wierzyciel ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia poręczyciela, że dłużnik jest w zwłoce, natomiast przy poręczeniu wekslowym nie ma takiego obowiązku.

Dowiedz się więcej: Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny >>

Reasumując, poręczenie wekslowe jest „mocniejszym” poręczeniem od poręczenia cywilnego i daje wierzycielowi większe możliwości dochodzenia swoich roszczeń od poręczyciela. Jednak zarówno w jednym jak i drugim przypadku, udzielając takiego poręczenia musimy być świadomi, że kiedy dłużnik nie będzie chciał lub mógł wykonać ciążącego na nim zobowiązania, wierzyciel (czyli najczęściej bank) zażąda spełnienia tego zobowiązania przez nas.

ZOBACZ RÓWNIEŻ