Urszula Stanisławska-Hunek
Urszula Stanisławska-Hunek
07 Kwi, 2019 - 06:15

Podwójne obywatelstwo – jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Urszula Stanisławska-Hunek

Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej może posiadać podwójne obywatelstwo. A w jaki sposób można uzyskać obywatelstwo polskie?

Podwójne obywatelstwo to konstrukcja prawna wykorzystująca zasadę, że wszelkie działania zmierzające do nadania polskiego obywatelstwa, uznania oraz przywrócenia, nie wymagają zrzeczenia się posiadanego obywatelstwa innego kraju.

Prawne regulacje dotyczące nabycia obywatelstwa polskiego reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku.

Warto dodać, że podwójne obywatelstwo nie zwalnia od wypełniania obowiązków i korzystania z praw takich samych, jakie przysługują i obowiązują obywatela z jednym, polskim obywatelstwem.

Czy dziecko może mieć podwójne obywatelstwo?

Dziecko, które urodziło się w rodzinie, w której przynajmniej jedno z rodziców posiada obywatelstwo polskie, niezależnie od miejsca narodzin –  w kraju lub za granicą, nabywa obywatelstwo RP.

W przypadku narodzin lub znalezienia w Polsce dziecka, którego rodzice są nieznani, nadawane jest dziecku polskie obywatelstwo. Dotyczy to również sytuacji, kiedy rodzice nie posiadają żadnego obywatelstwa.

Dziecko uzyskuje obywatelstwo RP, kiedy zostało adoptowane przez rodzinę z polskim obywatelstwem. Prawo dotyczy osób, poniżej 16. roku życia.

Nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP

Cudzoziemcy w Polsce mogą ubiegać się o polski paszport. W przypadku rodzin nadanie obywatelstwa obejmuje również ich dzieci. Jednak gdy dziecko ma ukończone 16 lat, musi wyrazić zgodę  na ubieganie się o uzyskanie podwójnego obywatelstwa.

Proces nadania obywatelstwa polega na złożeniu odpowiedniego wniosku, zgodnego ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 7 sierpnia 2012 roku.

Dowiedz się więcej: Wady i zalety podwójnego obywatelstwa

Jak przeprowadzić uznanie obywatelstwa?

Problem dotyczy cudzoziemców, którzy przebywają na terenie Polski od dłuższego czasu. Takie osoby pracują w RP, znają język polski i poddają się polskiemu prawu. Osoby zainteresowane uznaniem polskiego obywatelstwa muszą złożyć odpowiedni formularz, wraz ze zdjęciami.

Aby zostać uznanym za obywatela Polski należy spełniać jeden z następujących warunków:

 • przebywać nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, posiadając w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego
 • przebywać nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który pozostając co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiadając żadnego obywatelstwa;
 • przebywać nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Polsce;
 • przebywać nieprzerwanie i legalnie na terytorium Polski co najmniej od 10 lat, spełniając łącznie następujące warunki: posiadać zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, posiadać w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 • przebywać nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 1 roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, uzyskanego w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka.

W przypadku małoletniego cudzoziemca (którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim lub zostało mu przywrócone obywatelstwo polskie), drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego, musi wyrazić zgodę na uznanie obywatelstwa.

W przypadku małżeństwa z obywatelem Polski cudzoziemiec może ubiegać się o polski paszport po spełnieniu warunku pozostawania w związku małżeńskim od minimum 3 lat oraz zamieszkiwania na terenie polskim minimum 2 lat. Nie jest możliwe zdobycie obywatelstwa w takiej samej sytuacji w przypadku, kiedy małżeństwo nie zamieszkuje terytorium Polski.

Prezydent RP może odrzucić prośbę o uznanie polskiego obywatelstwa, jeśli nie spełnia wskazanych wymogów lub pobyt w kraju może zagrażać bezpieczeństwu obywateli RP.

Potwierdzenie znajomości języka polskiego

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa polskiego muszą potwierdzić znajomość języka narodowego na poziomie komunikatywnym B1. Potwierdzeniem może być świadectwo ukończenia szkoły w Polsce lub poza jej granicami w placówkach, w których językiem wykładowym był polski.

Pozostali kandydaci muszą pozytywnie zdać egzamin, uzyskując certyfikat wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. Do egzaminu może przystąpić każdy, bez względu na to, w jaki sposób przygotowywał się do jego zdania.

Kandydaci dzieleni są na dwie grupy wiekowe:

 • powyżej 18. roku życia,
 • od 14 do 17 lat.

Do egzaminu można przystąpić w różnych placówkach, a ich listę znajdziemy na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (sprawdź tutaj). Egzamin na poziomie B1 kosztuje dla dzieci i młodzieży około 90 euro, a dla dorosłych 150 euro.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin podzielony jest na dwie części.

Część pisemna:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • poprawność gramatyczna,
 • pisanie.

Część ustna:

 • mówienie.

Czy podwójne obywatelstwo może kolidować z prawem innego państwa?

Jeśli cudzoziemiec decyduje się na przyjęcie polskiego obywatelstwa jako drugiego warto, aby dowiedział się, czy taką konstrukcję prawną przewiduje także prawodawstwo kraju, którego obywatelstwo posiadał jako pierwotne. Istnieją państwa, które nie uznają podwójnego obywatelstwa i w konsekwencji przyznanie obywatelstwa polskiego automatycznie skutkuje wygaśnięciem obywatelstwa dotychczasowego – np. Ukraina. Zdecydowana większość krajów europejskich dopuszcza jednak posiadanie podwójnego obywatelstwa, ale ze wskazaniem na unikanie takiego procederu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ