Anna Nowak
Anna Nowak
28 Kwi, 2017 - 00:00
Podatek rolny - kto i ile musi zapłacić?

Podatek rolny – kto i ile musi zapłacić?

Anna Nowak

Podatek rolny nałożony jest na grunty i budynki uznane za użytki rolne. Nie każdy musi zapłacić podatek. Niektórzy mogą skorzystać z ulg i zwolnień.

Jeżeli grunty i budynki zostały sklasyfikowane jako użytki rolne, a na ich terenie nie prowadzi się działalności innej niż rolnicza, wówczas za użytki te należy odprowadzić podatek rolny.

Kto musi zapłacić podatek rolny?

Do odprowadzania podatku zobowiązani są:

 • właściciele gruntów,
 • posiadacze samoistni gruntów,
 • użytkownicy wieczyści gruntów,
 • posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek rolny muszą płacić zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Choć teoretycznie zasady wskazywania podatnika są jasne to praktyka jest dużo bardziej skomplikowana. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, wówczas podatnikiem zostaje dzierżawca.

Jeżeli grunty rolne wniesiono do spółdzielni produkcyjnej to do opłacania podatku rolnego zobowiązana jest ta spółdzielnia.

Grunty stanowiące współwłasność (lub będące w posiadaniu kilku podmiotów) są opodatkowane odrębnie, przy czym współwłaściciele są obciążeni podatkiem rolnym solidarnie. Jeśli natomiast grunty te stanowią gospodarstwo rolne to obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu, który to gospodarstwo prowadzi w całości.

Kto jest zwolniony od podatku rolnego?

Ustawa o podatku rolnym zawiera długą listę zwolnień. Tego rodzaju daniną nie muszą martwić się osoby, które posiadają (użytkują):

1) użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych;

2) grunty położone w pasie drogi granicznej;

3) grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich;

4) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie;

W tym wypadku okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.

Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha. Za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat. Po upływie okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

5) grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania (po upływie okresu zwolnienia, stosuje się obniżenie podatku: w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%);

6) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów (po upływie okresu zwolnienia – ulga jak w punkcie 5);

7) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów;

8) użytki ekologiczne;

9) grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę;

10) grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;

11) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

12) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;

13) grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe

14) uczelnie (zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż uczelnie);

15) publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty (np. szkoły) oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową;

16) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe PAN, w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań PAN

17) prowadzący zakłady pracy chronionej (zpchr) lub zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) po spełnieniu dodatkowych warunków opisanych w ustawie;

18) instytuty badawcze;

19) przedsiębiorstwa o statusie centrum badawczo-rozwojowego, w odniesieniu do użytków rolnych zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych (co stanowi pomoc de minimis);

Ile wynosi podatek rolny?

Zgodnie z treścią komunikatu prezesa GUS z 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt (1 decytona (dt) to równowartość 1 kwintala (q)).

Podatek rolny w 2017 roku wynosi nie więcej niż:

 • równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów,
 • równowartość pieniężną 5q żyta, czyli 262,20 zł za 1 ha gruntów.

Podane stawki to górne limity podatku, gminy mogą natomiast ustalić własne stawki na niższym poziomie.

Przy określaniu stawek podatku rolnego używa się dwóch podobnych terminów: 1 ha przeliczeniowy gruntów oraz 1 ha gruntów.

 • 1 ha przeliczeniowy gruntów odnosi się do gruntów rolnych i obliczany jest na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 • 1 ha gruntów odnosi się do pozostałych gruntów i wynika z ewidencji gruntów i budynków.

Ulgi w podatku rolnym

Podatnicy mogą korzystać z ulg inwestycyjnych, ulg dla terenów górskich i podgórskich oraz ulg z tytułu klęsk żywiołowych.

Ulga inwestycyjna

Przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych (np. dotacji).

Ulga inwestycyjna przysługuje na wniosek podatnika i uprawnia do odliczenia od podatku 25% nakładów inwestycyjnych. Dla tej samej inwestycji ulga nie może być stosowana dłużej niż 15 lat.

Ulga dla terenów podgórskich i górskich

Podatnikom przysługuje ulga dla gruntów położonych na terenach górskich i podgórskich w wysokości:

30% podatku od gruntów klasy I, II, IIIa, III i IIIb,

60% podatku od gruntów klasy IVa, IV i IVb.

Tereny górskie i podgórskie to te, których co najmniej 50% położonych jest powyżej 350m n.p.m.

Ulga z powodu stanu klęski żywiołowej

Za rok, w którym nastąpiła klęska żywiołowa wójt może przyznać podatnikom ulgę w zapłacie podatku rolnego. Ulga ta może zwolnić całkowicie lub częściowo z daniny.

Podatek rolny – ważne terminy

Zasady deklarowania i opłaty podatku są takie same jak przy podatku od nieruchomości. Podatnik składa do gminy informację o gruntach oraz deklarację na podatek rolny. Formularze informacji i deklaracji można pozyskać w urzędzie gminy lub na stronach internetowych gminy.

Informacje przesłane przez właścicieli (posiadaczy) gruntów są podstawą do ustalenia wysokości podatku. Decyzja zostaje doręczona podatnikowi, a ten w 4 równych ratach, w terminach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada

reguluje zobowiązanie. Jeżeli wysokość podatku rocznego nie przekracza 100 zł, wówczas podatek należy opłacić w całości do 15 marca danego roku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

ZOBACZ RÓWNIEŻ