Jolanta Brzozowska
Jolanta Brzozowska
14 Mar, 2018 - 01:00

Podatek od umowy o dzieło – kto płaci i jak go rozliczyć?

Jolanta Brzozowska

Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia, wciąż bardzo popularna forma współpracy na naszym rynku.  Bardzo często stosowana u osób uprawiającymi tak zwane „wolne zawody”. Jest umową odpłatną, niesie więc za sobą obowiązek podatkowy. Sprawdź, jak prawidłowo obliczyć podatek od umowy o dzieło.

Podatek od umowy o dzieło może być różny –  w zależności od specyfiki zawartej umowy,  jej stron i kwoty wynagrodzenia.

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, regulowana przepisami kodeksu cywilnego. Stronami są zamawiający i przyjmujący zamówienie (wykonawca). Umowa o dzieło to umowa rezultatu. Dla zamawiającego ważny więc będzie ostateczny efekt pracy wykonawcy.

Przedmiotem takiej formy współpracy mogą być rzeczy materialne – na przykład namalowanie obrazu, jak również kwestie niematerialne – na przykład doradztwo lub tworzenie stron internetowych. Umowa ta jest oczywiście umową odpłatną, wykonawcy należy się wynagrodzenie. Wynagrodzenie wiąże się natomiast z podatkiem.

Podatek od umowy o dzieło

Kwestię opodatkowania umowy o dzieło regulują przepisy o podatku dochodowym. Należy zaznaczyć, że opodatkowanie takiej umowy uzależnione jest od wysokości kwoty, na jaką umowa o dzieło opiewa i od rodzaju podmiotu, jaki zleca wykonanie dzieła.

1. Gdy umowę o dzieło zawarto z przedsiębiorstwem

Gdy stroną naszej umowy jest firma, wówczas przychody z umowy o dzieło należy traktować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy lub zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia przewidzianego w umowie między stronami. Forma wpłaty podatku uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia, jakie otrzyma wykonawca.

a) Gdy ustalone w umowie wynagrodzenie przekracza 200 zł

Wówczas płatnik ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy i wpłacić ją na konto właściwego urzędu skarbowego. Jak wyliczamy wysokość takiej zaliczki? Od przychodu odejmujemy koszty uzyskania przychodu – będą to najczęściej koszty w wysokości 20% lub 50% . Otrzymujemy dochód, od którego liczymy 18% podatku. Wykonawca dzieła może uwzględnić wyższe koszty otrzymania dochodu, ale pod warunkiem udowodnienia ich faktycznego poniesienia.

Na zamawiającym spoczywa również obowiązek sporządzenia imiennej deklaracji PIT-11 dla wykonawcy dzieła. Taką informacje do końca lutego roku następnego, musi przekazać i wykonawcy i urzędowi skarbowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania wykonawcy. Osoba wykonująca dzieło, ma z kolei obowiązek rozliczenia dochodów wykazanych w PIT 11 w swoim zeznaniu rocznym. Przychody te należy wykazać jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Dowiedz się więcej: Przychód i dochód – różnice >>

b) Gdy ustalone w umowie wynagrodzenie nie przekracza 200 zł (i umowa nie dotyczy pracownika)

W takiej sytuacji zamawiający również ma obowiązek pobrać i odprowadzić na konto urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%. Trzeba tu zaznaczyć, że te 18 % liczymy bezpośrednio od przychodu. W tej sytuacji nie mamy możliwości pomniejszenia naszego przychodu o koszty uzyskania przychodu.

Tak opodatkowanego przychodu – w formie ryczałtu – nie mamy obowiązku rozliczać w naszym zeznaniu rocznym. Z kolei przedsiębiorca jako strona naszej umowy, nie ma obowiązku sporządzenia nam informacji PIT-11.

Dowiedz się więcej: Opodatkowanie przez ryczałt – dla kogo jest opłacalne >>

2. Gdy umowę o dzieło zawarły dwie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

Przepisy podatkowe regulują również i tą sytuację. W przypadku takiej umowy, żadna ze stron nie musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy ani zryczałtowanego podatku dochodowego. Jednak na wykonawcy dzieła spoczywa obowiązek rozliczenia podatku z umowy o dzieło. Może on to uczynić w zeznaniu rocznym, wykazując przedmiotowe przychody jako przychody z innych źródeł. Takie rozliczenie musi być dokonane do dnia 30 kwietnia roku następnego.

Należy zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy wykonawca prowadzi działalność gospodarczą i w jej ramach wykonuje zlecenie z umowy o dzieło, to zamawiający nie ma obowiązku odprowadzania zaliczki na podatek do urzędu skarbowego.

Wówczas wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Podatek od umowy o dzieło a koszty uzyskania przychodu

Do końca roku 2017 osoby wykonujące prace o charakterze autorskim mogły w swych rozliczeniach stosować 50% koszty uzyskania przychodu. Na chwilę obecną przekazanie praw autorskich nie upoważnia do zastosowania 50% kosztów uzyskania dochodu. Nowelizacja umożliwia użycie takiej stawki kosztów uzyskania przychodów tylko dla wąskiego grona twórców – chodzi o osoby tworzące w zakresie:

  • publicystyki i dziennikarstwa,
  • literatury pięknej,
  • twórczości ludowej,
  • sztuk plastycznych,
  • sztuki aktorskiej i estradowej,
  • twórczości audiowizualnej,
  • architektury i urbanistyki,
  • programowania.

Kolejna zmiana dotyczy progów podatkowych – maksymalny limit dochodów, wobec których można stosować stawkę 50%, zostanie podwyższony dwukrotnie – z 42 764 do 85 528 zł.

Umowa o dzieło to wygodna i nieskomplikowana forma współpracy. Jednak w zależności od stron umowy, jej wartości i rodzaju wykonywanych prac, podatek od umowy o dzieło może się od siebie znacząco różnić.

ZOBACZ RÓWNIEŻ