Anna Nowak
Anna Nowak
05 Kwi, 2017 - 16:18

Podatek od nieruchomości – kto i ile musi zapłacić?

Anna Nowak

Podatek od nieruchomości trafia wprost do budżetu gminy, poprawiając komfort jej mieszkańców. O stawkach tego podatku decydują gminni radni. A kogo dotyczy?

Podatek od nieruchomości w dużej mierze finansuje gminne inwestycje i inicjatywy lokalnych społeczności. Według raportu PwC 25 lat podatku od nieruchomości w Polsce podatek ten stanowi ok. 30% wszystkich dochodów podatkowych w gminach. Ścisłe powiązanie tego podatku z samorządem widać też w zasadach jego ustanawiania. To rada gminy co roku uchwala jak wysoką daninę zapłacą właściciele nieruchomości i kto jest zwolniony z tego podatku.

Kto odprowadza podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości nałożony jest na właścicieli, użytkowników wieczystych, samoistnych posiadaczy oraz posiadaczy zależnych nieruchomości lub ich części. Opodatkowani są zatem właściciele gruntów (w tym także gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, gruntów pod jeziorami i zbiornikami wodnymi) oraz budynków i budowli (w tym także przeznaczonych pod działalność gospodarczą oraz budynków mieszkalnych).

Płatnicy podatku od nieruchomości sklasyfikowani są jako osoby fizyczne oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Zgodnie z tym podziałem kształtowane są ich obowiązki podatkowe wobec gminy.

Deklaracje o podatku od nieruchomości – wzór i termin składania

Osoby prawne są zobligowane do składania deklaracji na podatek od nieruchomości do 15 stycznia każdego roku podatkowego. Jeśli osoba prawna wejdzie w posiadanie nieruchomości (lub zmieni się jej stan posiadania) w trakcie roku, to deklarację podatkową jest zobowiązana złożyć w terminie 14 dni od daty zajścia zmiany.

Osoby fizyczne nie składają corocznej deklaracji. Ich jedynym obowiązkiem jest złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w momencie ich nabycia lub zmiany stanu posiadania. Informację tę należy złożyć w terminie 14 dni od zajścia zmiany.

Nie istnieją niestety ujednolicone wzory deklaracji i informacji. Należy o nie pytać w urzędach gmin lub pobierać ze stron internetowych samorządów.

Ile wynosi podatek od nieruchomości

Każda gmina samodzielnie określa stawki podatku od nieruchomości. Nie mogą one jednak przekraczać maksymalnych stawek podatku wskazanych przez Ministra Finansów (zobacz: obwieszczenie z 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.).

Stawki maksymalne w 2017 roku

Podatek od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

Stawki od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Kto jest zwolniony z podatku od nieruchomości?

Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnienie dotyczy m.in.: budynków gospodarczych służących działalności leśnej, rybackiej lub rolniczej, grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków, grunty i budynki przeznaczone pod publiczną działalność oświatową.

Odrębne przepisy regulują zwolnienia od podatku kościołów i związków wyznaniowych, specjalnych stref ekonomicznych, czy nieruchomości gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych.

Dodatkowo gminy mogą uchwalać własne zwolnienia przedmiotowe z podatku od nieruchomości.

Do kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne mogą opłacić podatek w 4 proporcjonalnych ratach, chyba, że kwota podatku nie przekracza 100 zł (w tym przypadku podatek opłaca się jednorazowo).

Terminy dla osób fizycznych upływają:

 • 15 marca – I rata lub jednorazowa opłata podatku w kwocie nieprzekraczającej 100 zł,
 • 15 maja – II rata,
 • 15 września – III rata,
 • 15 listopada – IV rata.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej regulują swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy w 12 proporcjonalnych ratach – do 15 dnia każdego miesiąca.

ZOBACZ RÓWNIEŻ