Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
18 Paź, 2017 - 04:00
Podatek Belki - czym jest i kogo obowiązuje?

Podatek Belki – czym jest i kogo obowiązuje?

Malwina Tomżyńska

Odsetki z Twojej lokaty okazały się niższe, niż wynika to z oprocentowania oferowanego przez bank? Zobacz, czym jest i kogo obowiązuje podatek Belki.

Dlaczego wysokość comiesięcznych odsetek dopisywanych do Twojego rachunku oszczędnościowego jest niższa, niż zakłada oferta banku? Czym tak naprawdę jest podatek Belki i kogo obowiązuje? Czy w obecnych czasach produkty bankowe umożliwiają ominięcie podatku od zysków kapitałowych? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na temat zryczałtowanego podatku od osób fizycznych.

Podatek Belki – co to takiego?

Podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych, który zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest rodzajem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy za zyski kapitałowe uważa się między innymi:

  • odsetki od pożyczek,
  • odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych,
  • odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
  • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Wysokość podatku Belki wynosi 19% i każdorazowo wszelkie zyski od środków zdeponowanych w banku, np. na lokacie bankowej lub koncie oszczędnościowym oraz zysków osiągniętych ze sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych, zostaną o niego pomniejszone.

Dowiedz się więcej: Konto oszczędnościowe czy lokata – co jest lepsze? >>

Jak rozliczyć podatek Belki?

Z założenia, w większości przypadków podatek Belki powinien zostać pobrany automatycznie przez instytucję odpowiednią dla produktu, który wybraliśmy. W przypadku lokat bankowych oraz rachunków oszczędnościowych, płatnikiem podatku Belki jest bank, w którym zdeponowaliśmy swoje środki. Za każdym razem po tzw. kapitalizacji odsetek (czyli dopisaniu należnych odsetek do kapitału naszego wkładu oszczędnościowego) na rachunek oszczędnościowy/konto lokaty lub rachunek rozliczeniowy lokaty wpływają należne odsetki, pomniejszone o 19% podatku od zysków kapitałowych.

W przypadku nabycia jednostek funduszy inwestycyjnych, pobór podatku realizowany jest w formie pomniejszenia wypłaty należnej kwoty o zryczałtowany podatek. W takiej sytuacji, podobnie jak przy lokacie i rachunku bankowym, nie otrzymamy żadnej deklaracji PIT, gdyż płatnik sam powinien naliczyć, rozliczyć i odprowadzić podatek. Na płatniku podatku spoczywa obowiązek przesłania do urzędu skarbowego, corocznej deklaracji PIT-8AR, w terminie do końca stycznia.

Podatnik ma obowiązek wykazać podatek Belki w zeznaniu rocznym, tylko w przypadku gdy nie został on pobrany przez płatnika. W takiej sytuacji zeznanie roczne składane jest do 30 kwietnia roku, następującego po roku podatkowym.

Sposób obliczania kwoty podatku Belki

Do odpowiedniego obliczenia wartości podatku Belki, niezbędne jest określenie tzw. podstawy opodatkowania, będącej najprościej mówiąc kwotą, od której zostanie naliczony podatek.

W przypadku np. rachunku oszczędnościowego lub lokaty bankowej będzie to po prostu wysokość odsetek zaokrąglona do pełnych złotych.

  • Dla kwot z końcówkami mniejszymi niż 50 gr podstawa opodatkowania zaokrąglana jest w dół do pełnych złotych (np. dla kwoty odsetek 20,49 podstawa opodatkowania wyniesie 20 zł).
  • W przypadku kwoty z końcówką większą lub równą  50 gr podstawa zaokrąglana jest w górę (np. dla kwoty 25,64 odstawa opodatkowania wyniesie 26 zł).

Po ustaleniu podstawy opodatkowania obliczamy 19% podatku, o które w przypadku np. lokaty bankowej, zostaną automatycznie pomniejszone odsetki z naszej lokaty.

Jeszcze kilka lat temu, banki oferowały produkty oszczędnościowe z dzienną kapitalizacją odsetek, która w momencie nieprzekroczenia określonej kwoty środków zlokalizowanych na rachunku oszczędnościowym pozwalała na uniknięcie podatku Belki (przepisy stanowiły, że kwoty poniżej 2,49 nie są opodatkowane).

Obecnie korzystanie z produktów o kapitalizacji dziennej (nieliczne banki posiadają je w swojej ofercie) jest dla konsumenta nieopłacalne, gdyż podatek naliczany jest od każdej wartości zysków kapitałowych. W przypadku zaokrąglania jego wartości w górę, okaże się, że przy takim rozwiązaniu zarobimy mniej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ