Anna Szczepanek-Bielak
Anna Szczepanek-Bielak
02 Kwi, 2019 - 06:14

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

Anna Szczepanek-Bielak

Czeka Cię postępowanie komornicze? Sprawdź, po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie i ile maksymalnie może nam zabrać.

Długi to zmora tysięcy ludzi i u wielu pojawia się pytanie, po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Do zajęcia komorniczego prowadzi dość krótka droga, na którą składa się: wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, namierzenie naszego konta, pracodawcy i wreszcie zajęcie wynagrodzenia.

Co może komornik? Jak dochodzi do zajęcia komorniczego?

W przypadku niespłaconego kredytu w banku musimy wiedzieć, że banki mają przywilej dochodzenia swoich należności w trybie uproszczonym z pominięciem prowadzenia postępowania sądowego. Tym samym na mocy prawa  bankowego, bank wystawia bankowy tytuł wykonawczy, po czym komornik może wszcząć postępowanie egzekucyjne bez wcześniejszego wniosku.

Jeżeli nasze zadłużenie nie wynika z zaciągnięcia kredytu, a innej zaległości, niestety również istnieje ryzyko zajęcia komorniczego. Zanim jednak do tego dojdzie, wierzyciel złoży pozew sądowy, celem wszczęcia postępowania sądowego oraz uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty. Wkrótce potem złoży wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego.

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

Jeżeli wierzyciel ma wiedzę dotyczącą tego, gdzie pracuje dłużnik, przekazuje taką informację komornikowi wraz z wnioskiem. Bywa, że wierzyciel nie ma pojęcia o miejscu zatrudniania dłużnika, wtedy komornik rozpoczyna poszukiwania – kieruje pisma do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, banków bądź poszukuje danych o koncie zadłużonego w systemie OGNIVO.

Dowiedz się więcej: Konto bez komornika – czy istnieją banki bez Ognivo?

Istnieje także ewentualność wezwania dłużnika do kancelarii celem ustalenia pracodawcy. Zatem po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Po namierzeniu zadłużonego – niezwłocznie. Jeśli już do tego dojdzie, wynagrodzenie jest zajęte do momentu zaspokojenia roszczenia w całości lub umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności lub dojścia do porozumienia spłaty dłużnika z wierzycielem.

Dowiedz się więcej: Trzeciodłużnik, czyli dłużnik dłużnika… Czy można go pozwać? 

Jak wygląda egzekucja komornicza z wynagrodzenia?

Komornik ma prawo do przejęcia środków potrzebnych na spłatę zadłużenia względem wierzyciela, zajmując wynagrodzenie w granicach kwot ustalonych w przepisach prawa. Jest to jeden z najczęstszych i najskuteczniejszych sposobów na przeprowadzenie egzekucji. W jaki sposób wygląda procedura?

Komornik zawiadamia pracodawcę o zajęciu pensji

Komornik będący w posiadaniu wiedzy o miejscu zatrudnienia dłużnika kieruje do jego pracodawcy pismo, w którym informuje o zajęciu wynagrodzenia. Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

Egzekucja pensji odbywa się ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza, że zajęcie może odbyć się nawet na dzień przed planowaną wypłatą środków.

W piśmie komorniczym skierowanym do pracodawcy musi znaleźć się precyzyjne określenie wysokości zadłużenia, którego potrącanie na rzecz wierzycieli będzie odbywać się do momentu całkowitej spłaty długu wraz z kosztami egzekucji.

Obowiązki pracodawcy w przypadku egzekucji wynagrodzenia

Pracodawca wobec komornika zobowiązany jest do dopełnienia następujących obowiązków:

  • musi przedstawić komornikowi zestawienie pensji pracownika za okres 3 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania;
  • musi określić, w jakich terminach oraz w jakich kwotach środki będą przekazywane na rzecz wierzycieli dłużnika;
  • jeżeli istnieją przeszkody w wypłacie wynagrodzenia, pracodawca musi przedstawić oświadczenie o ich rodzaju;
  • pracodawca zobowiązany jest do przedstawienia komornikowi innych roszczeń wystosowanych przez wierzycieli w stosunku do pracownika.

Czynności te należy wykonać w terminie tygodnia od otrzymania od komornika listu informującego o zajęciu wynagrodzenia pracownika. Należy również zaznaczyć, że podpisanie z pracownikiem nowej umowy o pracę lub zlecenie, a także przejęcie zakładu pracy przez nowego właściciela nie zmienia nic w kontynuowaniu postępowania egzekucyjnego. Komornik musi jednak zostać poinformowany o wszelkich zmianach, aby móc bez przeszkód kontynuować ściąganie należnych wierzycielowi kwot.

Jakich kwot dotyczy zajęcie pensji?

Zajęcie wynagrodzenia dotyczy:

  • okresowego wynagrodzenia za pracę oraz prace zlecone,
  • nagród i premii,
  • zysku lub udziału w funduszach (w tym zakładowych) związanych ze stosunkiem pracy.

Należy pamiętać, że wysokość kwoty zajętej przez komornika należy obliczać od kwoty netto naszego wynagrodzenia, czyli po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ile komornik może zabrać z pensji?

Pracodawca musi sam wyliczyć dokładną kwotę potrącenia na rzecz komornika, opierając się na przepisach Kodeksie postępowania cywilnego oraz Kodeksie pracy, a także biorąc pod uwagę aktualne obowiązujące kwoty potrąceń oraz ustalone na dany rok kwoty wolne od zajęcia.

Należy pamiętać, że górną granicą jest 50% wynagrodzenia pod warunkiem, że pracownikowi pozostanie do dyspozycji tzw. kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w danym roku. Pracodawca jest zobowiązany do wyliczeń zgodnych z obowiązującym prawem – nie może więc kierować się np. współczuciem względem swojego podwładnego.

Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na pełny etat, to maksymalna kwota zajęcia komorniczego wynosi do 50% wynagrodzenia, ale na naszym koncie musi pozostać kwota minimalnej płacy krajowej. W przypadku, gdy pracujemy w niepełnym wymiarze czasu pracy, zajęcie jest wprost proporcjonalne do wymiaru etatu.

A ile komornik może zabrać z pensji, jeśli wchodzi w grę zatrudnienie na umowę zlecanie? Tutaj komornik ma prawo ściągnąć całość, za wyjątkiem, gdy jest to jedyne źródło dochodu.

Pamiętajmy również, że nad dłużnikiem widnieje realne widmo zajęcia środków zgromadzonych na koncie bankowym i pozostałego majątku (np. w postaci mieszkania), który może zostać skutecznie spieniężony poprzez licytacje komornicze.

Dowiedz się więcej: Ile wynoszą koszty komornicze 

Rozwiązanie umowy o pracę lub zmiana pracodawcy

W przypadku, kiedy zajęciu komorniczemu ulega wynagrodzenie zatrudnionego, pracodawca zobowiązany jest do adnotacji w świadectwie pracy wydawanym w przypadku rozwiązania umowy, w którym przekazuje tą wiedzę kolejnym podmiotom.

Nowy pracodawca zostanie więc natychmiast powiadomiony o procedurze egzekucji pensji i zostanie zobowiązany do jej kontynuowania. Obowiązek poinformowania komornika oraz nowego pracodawcy o zajęciu wynagrodzenia spoczywa także na dłużniku, a jego niedopełnienie grozi karą grzywny.

Nie można więc uchylić się od zajęcia pensji, próbując zmienić pracę i zataić to przed egzekutorami, gdyż obowiązek informowania o wdrożonych procedurach komorniczych dotyczy także naszych zwierzchników.

Czy możemy zapobiec zajęciu komorniczemu?

Gdy grozi nam zajęcie komornicze, warto wówczas spróbować dojść do zawarcia ugody z wierzycielem i wynegocjować znacznie niższe raty, niż ustalone w pierwotnej umowie. Możemy być wtedy pewni, że miesięczne raty będą znacznie niższe niż te, które zabierze nam z konta komornik  – wiele instytucji jest przychylnych takiemu rozwiązaniu, jeżeli oczywiście nie unikamy kontaktu i wyrażamy chęć uregulowania zaległości.

Utrzymanie dobrych relacji z wierzycielem może skutkować otrzymaniem innej propozycji spłaty niż tej, za pośrednictwem komornika. Jest to najpewniejszy sposób na zawieszenie postępowania i uniknięcie obciążenia naszego wynagrodzenia przez komornika.

Dowiedz się więcej: Jak spłacić komornika lub wierzyciela – czy negocjacje są możliwe? 

Wierzyciel nie chce zawrzeć ugody – co robić?

Jeżeli wierzyciel nie jest skłonny do negocjacji, zwrócimy wówczas uwagę czy otrzymaliśmy nakaz sądowy i czy został doręczony w terminie. Ma to bowiem bardzo duże znaczenie w zawieszeniu postępowania egzekucyjnego.

  • Nie zdążyliśmy złożyć sprzeciwu od nakazu zapłaty, bo pismo z sądu nie zostało dostarczone w terminie, przebywaliśmy w podróży bądź sanatorium?
  • Skutkowało to awizowaniem lub po prostu pismo zostało przesłane na błędny adres? 

Wiedzmy, że obowiązują przepisy prawne, które działają na naszą korzyść, aby uniknąć zajęcia komorniczego.

W takiej sytuacji mamy prawo do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego – jednocześnie udowadniając, że nie otrzymaliśmy listu w terminie. Istnieje wtedy szansa na zawieszenie lub umorzenie postępowanie egzekucyjnego, jeżeli sąd orzeknie, że tytuł wykonawczy utracił moc.

Dowiedz się więcej: Postępowanie egzekucyjne – czy umorzenie jest możliwe i jak to zrobić 

Kolejnym sposobem na zakończenie postępowania egzekucyjnego jest wniesienie powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.  Możemy zdecydować się na taki krok w przypadku, gdy zadłużenie zostało już uregulowane u pierwotnego wierzyciela lub jest przedawnione.

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Niestety bardzo szybko, ale powinniśmy pilnować czynności  związanych z zajęciem pensji przez komornika, ponieważ może okazać się, że jesteśmy niesłusznie obciążani i mamy prawo legalnie bronić swoich pieniędzy, wnosząc sprzeciw.

ZOBACZ RÓWNIEŻ